Ton giao tot nhat - Leonardo Boff & Dat Lai Lac Ma

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Ðây la` mô?t mâ?u dô´i thoa?i nga´n giu~a thâ`n ho?c gia nguo`i Brazil, Leonardo Boff, va` Ðu´c Ða?t Lai La?t Ma . TÔN GIA´O TÔ´T NH´T Leonardo la` mô?t trong nhu~ng nguo`i ca?i ca´ch Thâ`n ho?c Gia?i pho´ng.

Slide 2: 

Ta?i mô?t cuô?c hô?i tha?o ba`n tro`n vê` tôn gia´o va` tu? do co´ Ðu´c Ða?t Lai La?t Ma va` tôi cu`ng tham du?. Lu´c ta?m nghi?, tôi ho?i nga`i, vu`a tinh nghi?ch vu`a to` mo`: “Thua Nga`i, tôn gia´o na`o tô´t nhâ´t?”

Slide 3: 

Ðiê`u na`y la`m tôi nga?c nhiên vi` tôi biê´t dây la` mô?t câu ho?i ranh ma~nh. Nga`i tra? lo`i: “Tôn gia´o tô´t nhâ´t la` tôn gia´o dua anh dê´n gâ`n Ðâ´ng Tô´i Cao nhâ´t. La` tôn gia´o biê´n anh tha`nh con nguo`i tô´t hon.” Tôi nghi~ nga`i se~ no´i:“Phâ?t gia´o Tây Ta?ng” hoa?c “Ca´c tôn gia´o phuong dông, lâu do`i hon Kitô gia´o nhiê`u” Ðu´c Ða?t Lai La?t Ma trâ`m ngâm giây la´t, mi?m cuo`i va` nhi`n va`o ma´t tôi…

Slide 4: 

Ðê? dâ´u su? bô´i rô´i cu?a tôi truo´c mô?t câu tra? lo`i dâ`y khôn ngoan nhu thê´, tôi ho?i: “Ca´i gi` la`m tôi tô´t hon?” Nga`i tra? lo`i: “Tâ´t ca? ca´i gi` la`m anh biê´t thuong ca?m hon, biê´t theo le~ pha?i hon, biê´t tu` bo? hon, di?u da`ng hon, nhân hâ?u hon, co´ tra´ch nhiê?m hon, co´ da?o du´c hon.” “Tôn gia´o na`o biê´n anh tha`nh nhu vâ?y la` tôn gia´o tô´t nhâ´t.”

Slide 5: 

Tôi thinh la?ng giây la´t, lo`ng dâ`y tha´n phu?c, ngay ca? bây gio`, khi nghi~ dê´n câu tra? lo`i dâ`y khôn ngoan va` kho´ pha?n ba´c: “Anh ba?n oi, tôi không quan tâm dê´n tôn gia´o cu?a anh hoa?c anh co´ ngoan da?o hay không. “Ðiê`u thâ?t su? quan tro?ng dô´i vo´i tôi la` ca´ch cu xu? cu?a anh dô´i vo´i nguo`i dô`ng da?ng, gia di`nh, công viê?c, cô?ng dô`ng, va` dô´i vo´i thê´ gio´i.” “Ha~y nho´ ra`ng vu~ tru? dô?i la?i ha`nh dô?ng va` tu tuo?ng cu?a chu´ng ta.”

Slide 6: 

“Quy luâ?t cu?a ha`nh dô?ng va` pha?n u´ng không chi? da`nh riêng cho vâ?t ly´. No´ cu~ng duo?c a´p du?ng cho tuong quan con nguo`i. Nê´u tôi o? hiê`n, thi` tôi ga?p la`nh. Nê´u tôi gieo gio´, thi` tôi ga?t ba~o.” “Nhu~ng gi` ông ba` no´i vo´i chu´ng ta la` su? thâ?t thuâ`n tu´y. Chu´ng ta luôn nhâ?n duo?c nhu~ng gi` chu´ng ta mong muô´n cho nguo`i kha´c. Ha?nh phu´c không pha?i la` vâ´n dê` sô´ mê?nh. Ðo´ la` vâ´n dê` lu?a cho?n.”

Slide 7: 

Cuô´i cu`ng nga`i no´i: “Ha~y suy tu câ?n thâ?n vi` Tu Tuo?ng se~ biê´n tha`nh Lo`i No´i. Ha~y an no´i câ?n thâ?n vi` Lo`i No´i se~ biê´n tha`nh Ha`nh Ðô?ng. Ha~y ha`nh xu? câ?n thâ?n vi` Ha`nh Ðô?ng se~ biê´n tha`nh Tho´i quen. Ha~y chu´ tro?ng Tho´i Quen vi` chu´ng hi`nh tha`nh Nhân Ca´ch. Ha~y chu´ tro?ng Nhân Ca´ch vi` no´ hi`nh tha`nh Sô´ Mê?nh, va` Sô´ Mê?nh cu?a anh se~ la` Cuô?c Ðo`i cu?a anh … va` … Không co´ tôn gia´o na`o cao tro?ng hon Su? Thâ?t.” Chuyê?n ngu~: ltd 03/05/2010

authorStream Live Help