Chiec ao ba ba - Tran Thien Thanh - PPS Doanh Doanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chi?c áo bà ba

Slide 2: 

Chi?c áo bà ba trên giòng sông tham th?m Th?p thoáng con xu?ng bé nh? lu?t mong manh

Slide 3: 

Nón lá d?i nghiêng tóc dài con nu?c d? H?u Giang oi em v?n d?p ngàn d?i

Slide 4: 

Nh? chi?c xu?ng xua nam nào trên b?n cu Thuong l?m câu hò kêu g?i khách sang sông

Slide 5: 

Áo tr?ng xu?ng dua m?t cu?i em kh? g?i Ngu?i thuong oi em v?n d?i ch?.

Slide 6: 

Ð?p quá quê huong hôm nay d?p vô ng?n V? Sóc Trang hôm nay ca di?u lâm thôn

Slide 7: 

Ðàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhi?u V? b?n Ninh Ki?u th?y nàng d?i ngu?i yêu

Slide 8: 

Em xinh tuoi trong chi?c áo bà ba Em di mau k?o tr? chuy?n phà dêm Qua b?n B?c C?n Tho

Slide 10: 

Chi?c áo bà ba trên giòng sông tham th?m Th?p thoáng con xu?ng bé nh? lu?t mong manh

Slide 11: 

Nón lá d?i nghiêng tóc dài con nu?c d? H?u Giang oi em v?n d?p ngàn d?i

Slide 12: 

Nh? chi?c xu?ng xua nam nào trên b?n cu Thuong l?m câu hò kêu g?i khách sang sông

Slide 13: 

Áo tr?ng xu?ng dua m?t cu?i em kh? g?i Ngu?i thuong oi em v?n d?i ch?.

Slide 14: 

Ð?p quá quê huong hôm nay d?p vô ng?n V? Sóc Trang hôm nay ca di?u lâm thôn

Slide 15: 

Ðàn én chao nghiêng xôn xao mùa lúa nhi?u V? b?n Ninh Ki?u th?y nàng d?i ngu?i yêu

Slide 16: 

Em xinh tuoi trong chi?c áo bà ba Em di mau k?o tr? chuy?n phà dêm Qua b?n B?c C?n Tho

Slide 17: 

H?u giang oi , nu?c trôi trôi m?t giòng D?u qua dây m?t l?n Nói sao cho v?a lòng Nói sao cho v?a thuong

Slide 18: 

H?u giang oi , nu?c trôi trôi m?t giòng D?u qua dây m?t l?n Nói sao cho v?a lòng Nói sao cho v?a thuong

Slide 19: 

H?u giang oi , nu?c trôi trôi m?t giòng D?u qua dây m?t l?n Nói sao cho v?a lòng Nói sao cho v?a thuong

authorStream Live Help