Cam On Doi -Ernesto Cortazar

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

“Cám on d?i…” Sáng hôm nay, b?ng dung tôi mu?n nói:

Slide 2: 

Cám on d?i...

Slide 3: 

… Vì t?t c? nh?ng gì cu?c d?i dã ban cho tôi th?t d?i dào: s?c kho?, h?nh phúc, ph?n vinh. … Vì nh?ng bài h?c cam go, nh? dó mà tôi hi?u rõ mình hon và hi?u du?c tha nhân

Slide 4: 

Cám on d?i...

Slide 5: 

… Vì nh?ng th?t b?i tôi kinh qua, nh? dó mà tôi h?c du?c lòng khiêm nhu, ý th?c r?ng mình không du?c ng? say trên chi?n th?ng và hi?u r?ng nh?ng ngu?i khác khi h? th?t b?i thì cung c?n du?c nâng d? ti?p tay. … Vì nh?ng co h?i d? vun tr?ng d?c nh?n n?i, lòng bao dung và ni?m hy v?ng…

Slide 6: 

Cám on d?i...

Slide 7: 

…Vì bao nhiêu khám phá v? th?c t?i và v? chân lý. … Vì nh?ng nh?ng v?n may tôi dã g?p, nh?ng v?n r?i tôi dã tránh, nh?ng gi?i pháp tôi dã tìm ra, nh?ng tài nang tôi dã phát tri?n, nh?ng thành công tôi dã d?t, nh?ng ngày d?p tôi dã s?ng qua.

Slide 8: 

Cám on d?i...

Slide 9: 

… Vì cha m? mà tôi có, b?n h?u tôi dã g?p, th?y cô tôi dã h?c, nh?ng cu?n sách tôi du?c d?c, nh?ng chuy?n di tôi dã th?c hi?n, nh?ng b?a an tôi dã dùng. … Vì c?nh quan tôi chiêm ngu?ng, m?t tr?i tôi th?y kia, bông hoa tôi ng?m nhìn, khí tr?i tôi hít th?.

Slide 10: 

Cám on d?i...

Slide 11: 

… Vì càng ngày càng ý th?c hon r?ng có m?t ‘Ð?ng Nhân Lành’ v?n trông nom tôi, dù cho tôi l?i ph?m, dù cho tôi y?u hèn. Ngu?i yêu thuong thôi dù tôi d?y khuy?t di?m, và tìm gi?i pháp cho tôi dù tôi uong ng?nh c?ng lòng

Slide 12: 

Cám on d?i...

Slide 13: 

… Vì ni?m vui th?t don so là th?y mình v?n còn S?NG

Slide 14: 

Cám on d?i...

Slide 15: 

Cám on d?i… m?i s?m mai th?c d?y, Tôi có thêm ngày n?a d? yêu thuong.

Slide 16: 

Nh?c ph?m : Beethoven’s Silence Trình bày: Ernesto Cortazar Hình ?nh: Lise Tardif

authorStream Live Help