phuong hong - PPS Doanh Doanh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

By: dinhdoan_tvtc (114 month(s) ago)

Toi rat thich nhung PPS cua ban. hay cho phep toi download hoac gui cho toi xin PHUONG HONG va CHIEC AO BA BA. Mail: dinhdoan_tvtc@yahoo.com Cam on truoc, hau ta sau!

By: vnlib (113 month(s) ago)

Cha`o ba.n:Dinh Doan Ba.n co' the download PPS nay. VN Lib se~ mo cua mot thoi gian danh cho ban download. Tha^n chuc vui ve - Vietnam Library Network - http://www.vietnamlibrary.net (bam vao logo PPT be^n tre^n de download. (Nho ghi xuat xu cua PPS)

 

Presentation Transcript

Slide 1: 

Phu?ng h?ng

Slide 2: 

Nh?ng chi?c gi? xe ch? d?y hoa phu?ng,Em ch? mùa hè c?a tôi di dâu ?

Slide 3: 

Chùm phu?ng vi em c?m là tu?i tôi 18,Thu? ch?ng ai hay th?m l?ng m?i tình d?u.

Slide 4: 

M?i tình d?u c?a tôiLà con mua giang giang ngoài c?a l?p,

Slide 5: 

Tà áo ai bay tr?ng c? gi?c mo

Slide 6: 

Là bài tho còn hoài trong v?,Gi?a gi? choi mang d?n l?i mang v?.

Slide 7: 

Cánh phu?ng h?ng ng?n ngo,Mùa hè d?n tru?ng kh?c n?i nh? trên cây,

Slide 8: 

Và mùa sau bi?t có còn g?p l?i,Ngày khai tru?ng áo l?a gió thu bay.

Slide 9: 

M?i tình d?u c?a tôiNh? cây dàn buông ti?ng xa xôi,

Slide 10: 

Ai cung hi?u ch? m?t ngu?i không hi?u,Nên có m?t gã kh? ng?ng ngh?u d?ng làm tho.

Slide 12: 

Nh?ng chi?c gi? xe ch? d?y hoa phu?ng,Em ch? mùa hè c?a tôi di dâu ?

Slide 13: 

Chùm phu?ng vi em c?m là tu?i tôi 18,Thu? ch?ng ai hay th?m l?ng m?i tình d?u.

Slide 14: 

M?i tình d?u c?a tôiLà con mua giang giang ngoài c?a l?p,

Slide 15: 

Tà áo ai bay tr?ng c? gi?c mo

Slide 16: 

Là bài tho còn hoài trong v?,Gi?a gi? choi mang d?n l?i mang v?.

Slide 17: 

Cánh phu?ng h?ng ng?n ngo,Mùa hè d?n tru?ng kh?c n?i nh? trên cây,

Slide 18: 

Và mùa sau bi?t có còn g?p l?i,Ngày khai tru?ng áo l?a gió thu bay.

Slide 19: 

M?i tình d?u c?a tôiNh? cây dàn buông ti?ng xa xôi,

Slide 20: 

Ai cung hi?u ch? m?t ngu?i không hi?u,.

Slide 21: 

Nên có m?t gã kh? ng?ng ngh?u d?ng làm tho

authorStream Live Help