VNAF Colonell LY BUNG - USS Midway

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Hàng Không M?u H?m USS Midway ngày 30-4-1975 và Thi?u Tá Phi Công Lý B?ng : 

Hàng Không M?u H?m USS Midway ngày 30-4-1975 và Thi?u Tá Phi Công Lý B?ng Tài li?u: internet – Emails các anh ST, ALIEU ?nh: Thi?u Tá Lý B?ng cung c?p. PPS : PVU – 04.03.2010

Honoring the 35th Anniversary of April 30, 1975 Celebrating Freedom in America : 

Honoring the 35th Anniversary of April 30, 1975 Celebrating Freedom in America Join us on April 30, 2010 to honor a very important day in the USS Midway's and Vietnam's history.  It is the 35th anniversary of Operation Frequent Wind, the humanitarian mission when USS Midway sailors rescued more than 3,000 Vietnamese refugees fleeing the fall of Saigon.   The general public is invited to a special ceremony at 12 noon on the flight deck, featuring the 1975 captain of Midway, Larry Chambers, and the 1975 air boss of Midway, Vern Jumper, plus Vietnamese performances and entertainment. Tickets are $20 for adults which includes a commemorative pin.  Seniors and youth can purchase regular admission with commemorative pins available for sale in the museum gift shop three flight simulators.   A web cam view of the USS Midway Museum!

Thi?u tá LÝ B?NG g?n vó v?i HÀNG KHÔNG M?U H?M USS MIDWAY : 

Thi?u tá LÝ B?NG g?n vó v?i HÀNG KHÔNG M?U H?M USS MIDWAY LITTLE SAIGON - Nam nay k? ni?m 35 nam, ngày hàng tri?u ngu?i ph?i b? nu?c ra di tìm t? do, m?t bu?i l? du?c d?c bi?t t? ch?c trên Hàng Không M?u H?m USS Midway, nay là B?o Tàng Vi?n USS Midway, dang neo d?u vinh vi?n t?i h?i c?ng San Diego, mi?n Nam California. Vào nh?ng ngày cu?i tháng 4-1975, Hàng Không M?u H?m USS Midway dã dón nh?n hàng ngàn ngu?i Vi?t di t?n, trong dó có m?t s? tu?ng lãnh cao c?p c?a chính quy?n VNCH. Thi?u Tá Phi Công Lý B?ng, m?t trong s? nh?ng ngu?i có m?t trên USS Midway dã làm cho c? th? gi?i thán ph?c, vì ông là ngu?i d?u tiên lái lo?i phi co L19 dáp xu?ng hàng không m?u h?m an toàn. Ð? tìm hi?u chi ti?t s? ki?n d?c dáo c?a ngu?i phi công Không L?c VNCH, chúng tôi dã du?c ông dành cho cu?c ph?ng v?n d?c bi?t, và sau dây là n?i dung cu?c ph?ng v?n c?a chúng tôi v?i Thi?u Tá Lý B?ng qua du?ng dây di?n tho?i vi?n liên.

Slide 4: 

Tim dâu nh?ng ngày tho ?u qua?Tìm dâu nh?ng ngày xinh nhu m?ng? Quang c?nh lúc chi?c L19 do Thi?u Tá Lý B?ng lái dáp an toàn trên HKMH Midway - ?nh: Thi?u Tá Lý B?ng cung c?p.

Slide 5: 

Vi?n Ðông: Xin chào Thi?u Tá Lý B?ng, Thi?u Tá m?nh kh?e không? Thi?u Tá Lý B?ng: ?, chào anh, tá v?i tu?ng gì n?a, g?i anh em di cho nó thân m?t.Vi?n Ðông: V?y thì cám on Thi?u Tá, nhung tru?c khi xung hô anh em, xin Thi?u Tá cho bi?t nam nay bao nhiêu cái xuân xanh r?i mà chua ngh? huu v?n ph?i di cày? Th/Tá Lý B?ng: X?p x? b?y bó r?i, nhung còn cày du?c ta c? cày (cu?i).Vi?n Ðông: V?y thì g?i Thi?u Tá là anh ph?i r?i, vì dàn em thua anh vài tu?i thôi.(Ð?n dây xin phép d?c gi?, chúng tôi d?i cách xung hô theo l?i yêu c?u c?a Thi?u Tá Lý B?ng). Th/Tá Lý B?ng: R?i, OK, tôi làm anh, chú là em. Bây gi? chú mu?n h?i di?u gì dây?

Slide 6: 

Vi?n Ðông: Thì h?i anh chuy?n lái máy bay dáp xu?ng hàng không m?u h?m USS Midway dó mà! Th/Tá Lý B?ng: Mà h?i d? làm gì?Vi?n Ðông: Ð? dang báo cho bà con d?c! Th/Tá Lý B?ng: Thôi mà, có gì mà ph?i dang báo! Mà dang báo có sao không?Vi?n Ðông: Sao là sao ?? Có ph?i anh khiêm t?n hay là ng?i chuy?n gì khác? Th/Tá Lý B?ng: Có liên quan d?n chính tr? không dó?

Slide 7: 

M?t trang b?n d? du?c Phi Công Lý B?ng xé ra ghi note li?ng xu?ng HKMH. M?nh gi?y này du?c luu gi? trên USS Midway - ?nh: Thi?u Tá Lý B?ng cung c?p.

Slide 8: 

Vi?n Ðông: Thua không dâu, ch? có chính tr? chính em gì c?. Ðây là câu chuy?n lý thú và r?t d?c bi?t c?a m?t phi công Vi?t Nam C?ng Hòa tài ba thôi. Th/Tá Lý B?ng: Cho tôi m?t phút suy nghi.... Alô, r?i OK t?i luôn di.Vi?n Ðông: Th? là ông anh s?n sàng tr? l?i r?i ph?i không? Th/Tá Lý B?ng: S?n sàng.Vi?n Ðông: Tru?c h?t xin cho bi?t, ông anh gia nh?p Không Quân VNCH nam nào? Vào th?i di?m cu?i tháng 4-1975, anh mang c?p b?c gì, don v? nào và d?n trú t?i dâu? Th/Tá Lý B?ng: C?p b?c cu?i c?a tôi là Thi?u Tá, còn h?i don v? d? làm gì v?y chú?

Slide 9: 

Vi?n Ðông: Thua ông anh, tru?c h?t d? don v? c?a ông anh hãnh di?n là có m?t b?n d?ng ngu n?i ti?ng th? gi?i, dem vinh d? cho don v?; th? hai là d? ki?m ch?ng xem ông anh có ? trong Không Quân thi?t hay là ông anh cu?p máy bay di thì sao? Th/Tá Lý B?ng: Ch?u thua. R?i, OK, tôi vô Không Quân nam 1963, don v? tôi là Phi Ðoàn 114 Quan Sát, dóng t?i Nha Trang, r?i gì n?a dây?Vi?n Ðông: Anh lái lo?i máy bay nào khi bay ra hàng không m?u h?m? Th/Tá Lý B?ng: Tôi lái L19, lo?i máy bay quan sát.Vi?n Ðông: N?u em nh? không l?m, lo?i máy bay này ngu?i ta thu?ng g?i là máy bay bà già hay là máy bay thám thính, dúng không anh? Th/Tá Lý B?ng: Ðúng r?i dó, nhung mà g?i là máy bay quan sát cho nó nh? nhàng, ch? thám thính nghe ghê quá!

Slide 10: 

Vi?n Ðông: Anh bay t? dâu ra hàng không m?u h?m, và ngày nào? Th/Tá Lý B?ng: Tôi bay t? Côn Son. Ð?u tiên tôi bay t? Tân Son Nh?t ra Côn Son ngày 29-4, r?i t? Côn Son bay ra HKMH ngày 30-4-1975.Vi?n Ðông: Anh có bi?t tru?c v? trí c?a chi?c HKMH dang ? dâu hay ph?i bay di tìm? Th/Tá Lý B?ng: Tôi bi?t có HKMH dón ngu?i di t?n, nhung không rõ dang ? dâu, nên ph?i bay di tìm.Vi?n Ðông: Anh bay bao lâu thì th?y HKMH? Th/Tá Lý B?ng: Kho?ng n?a ti?ng hay 45 phút thì g?p chi?c USS Midway.

Slide 11: 

Vi?n Ðông: N?u không g?p HKMH, máy bay c?a anh có d? nhiên li?u bay qua Thái Lan không? Th/Tá Lý B?ng: N?u ? sát biên gi?i Thái Lan thì du?c, còn ? Sài Gòn, Biên Hòa, Nha Trang hay Côn Son thì không d? nhiên li?u bay qua Bangkok.Vi?n Ðông: Lúc dó ch?c còn nhi?u lo?i máy bay khác, sao anh l?i ch?n L19? Th/Tá Lý B?ng: Lúc dó ch? còn duy nh?t chi?c L19.Vi?n Ðông: Ngoài L19, anh còn lái du?c lo?i máy bay nào khác? Th/Tá Lý B?ng: Tôi cung lái du?c lo?i AD5, AD6 và Cessna, nhung không lái thu?ng xuyên nhu L19.

Slide 12: 

Vi?n Ðông: V?y khi g?p HKMH, anh làm gì? Th/Tá Lý B?ng: Thì tôi xin nó cho mình dáp xu?ng, nhung kh? n?i trên máy bay c?a tôi không có vô tuy?n d? liên l?c v?i du?i HKMH, nên tôi c? bay vòng vòng xung quanh nó và dùng các phuong pháp mình dã h?c d? áp d?ng cho nó hi?u là mình xin dáp, nhung ch?ng th?y d?u hi?u tr? l?i!Vi?n Ðông: Xin anh don c? m?t trong nh?ng phuong pháp xin dáp? Th/Tá Lý B?ng: Tôi ch?p dèn dáp liên t?c.Vi?n Ðông: R?i sao n?a anh? Th/Tá Lý B?ng: Tôi nghi ra cách, vi?t cái “note” cho h? hi?u là tôi xin dáp. Ð?u tiên tôi c?t vào con dao và bay sát HKMH, tôi m? c?a li?ng dao xu?ng. Nó d?ng sàn tàu, tung lên roi xu?ng bi?n. Sau dó tôi làm cái th? hai, th? ba, c?t vào dây súng th?y xu?ng, cung roi luôn xu?ng bi?n. L?n th? tu, tôi c?t vào kh?u P. 38, bay th?t th?p và li?ng xu?ng. L?y Tr?i, l?n này không xu?ng bi?n. Tôi nhìn th?y m?t anh chàng ch?y l?i lu?m lên coi và ch?y bi?n di, không bi?t di dâu. Sau khi xu?ng tàu, du?c bi?t, khi h? lu?m và d?c cái note c?a tôi, h? ch?y ngay lên báo cho H?m Tru?ng.

Slide 13: 

Vi?n Ðông: Tru?c khi trên HKMH h? lu?m du?c cái note c?a anh, li?u h? có s? máy bay kh?ng b? không, vì anh c? bay vòng vòng quanh h? và l?i bay r?t th?p? Th/Tá Lý B?ng: Không dâu, h? có ?ng dòm t?i tân, h? nhìn th?y h?t ch?.Vi?n Ðông: Sau khi lu?m du?c note c?a anh, h? có ra d?u OK cho anh dáp không? Th/Tá Lý B?ng: Tôi bay m?y vòng n?a quan sát, thì th?y h? dang d?n d?p m?y chi?c tr?c thang d?u trên phi d?o cho g?n l?i, lúc dó tôi bi?t h? OK cho mình xu?ng.

Slide 14: 

Vi?n Ðông: Trong su?t th?i gian là phi công, dã có l?n nào anh h? cánh trên hàng không m?u h?m chua? Th/Tá Lý B?ng: Chua.Vi?n Ðông: Nhung dã có l?n nào anh ph?i h? cánh xu?ng m?t phi d?o ng?n nhu trên HKMH? Th/Tá Lý B?ng: Có ch?, nhung trên d?t li?n, d? nguy hi?m hon.Vi?n Ðông: Ch?c anh bi?t, phi d?o trên HKMH không có nh?ng d?ng c? chu?n b? cho lo?i L19 dáp ch?? Th/Tá Lý B?ng: Bi?t ch?. H? ch? trang b? lu?i và móc d? gi? các lo?i máy bay ph?n l?c khi dáp xu?ng, không d? trù cho tru?øng h?p c?a tôi.

Slide 15: 

Vi?n Ðông: Khi bi?t tru?c nhu v?y mà anh còn c? dáp xu?ng, anh có nghi là quá li?u linh không? Th/Tá Lý B?ng: Di nhiên là li?u m?ng r?i, vì không dáp xu?ng HKMH thì ph?i dáp xu?ng bi?n thôi.Vi?n Ðông: V?y tru?c khi quy?t d?nh h? cánh, tâm tr?ng anh ra sao? Th/Tá Lý B?ng: N?u bây gi? tôi còn nh? du?c tâm tr?ng lúc dó ra sao thì tôi thành Superman r?i chú ?. Vi?n Ðông: ?, em quên, ông anh cho bi?t trên máy bay L19, ông anh ch? nh?ng ai? Th/Tá Lý B?ng: Máy bay L19 ch? có m?t ch? cho hoa tiêu, m?t ch? cho ông quan sát, nhung tôi choi luôn 7 m?ng, tôi, v? và 5 d?a con. Chính di?u này làm ngu?i M? r?t s?, vì ch? quá tr?ng t?i!

Slide 16: 

Các phóng viên ngo?i qu?c ph?ng v?n Thi?u Tá Phi Công Lý B?ng - ?nh: Thi?u Tá Lý B?ng cung c?p.

Slide 17: 

Vi?n Ðông: Khi bay, anh có cho ch? và m?y cháu bi?t là s?p dáp xu?ng HKMH không? Th/Tá Lý B?ng: Không. Cho b? bi?t, b? và m?y d?a nh? s? thì h?ng chuy?n.Vi?n Ðông: Tru?c khi h? cánh, anh có tin tu?ng s? dáp xu?ng an toàn không? Th/Tá Lý B?ng: Tin ch?, không tin sao dám dáp? Vi?n Ðông: Lúc máy bay c?a anh d?ng trên HKMH, mui tàu còn kho?ng cách bao xa thì l?t xu?ng bi?n? Th/Tá Lý B?ng: Lúc dó m?ng quá r?i ai mà nh?, nhung tôi nghi cung còn m?t kho?ng cách ng?n n?a.Vi?n Ðông: Làm sao m?t phi d?o ng?n nhu v?y, anh dáp xu?ng du?c? Th/Tá Lý B?ng: Khi máy bay v?a ch?m sàn tàu, tôi t?t máy ngay, dó là nguyên t?c dáp ng?n.

Slide 18: 

Vi?n Ðông: Khi máy bay c?a anh h? cánh an toàn, chuy?n gì x?y ra? Th/Tá Lý B?ng: Ôi, h? túm l?i b?ng tôi r?i b?ng v?, con tôi ra. H? ríu rít h?i han và t? ý r?t khâm ph?c, h? d?n chúng tôi l?i g?p H?m Tru?ng, sau dó m?t H?m Tru?ng ? chi?c khác hay tin cung bay d?n g?p tôi chúc m?ng. Ngu?i M? h? r?t c?m ph?c mình, th? nh?t là máy bay ch? quá m?c, th? hai là dám dáp xu?ng HKMH b?ng L19 và th? ba là không có vô tuy?n liên l?c.Vi?n Ðông: Sau dó h? dua anh và gia dình di dâu? Th/Tá Lý B?ng: H? ti?p dãi r?t n?ng h?u, sau dó chuy?n qua m?t chi?c tàu thuong m?i ch? qua Subic Bay (Phi Lu?t Tân). ? dó 1, 2 dêm, r?i h? ch? v? Guam và r?i t? Guam qua dây.Vi?n Ðông: Sau dó, chi?c máy bay L19 do anh lái h? d? ? dâu? Th/Tá Lý B?ng: Chi?c L19 tôi lái là chi?c máy bay duy nh?t du?c dem toàn v?n qua Hoa K? và trung bày trong B?o Tàng Vi?n H?i Quân c?a ti?u bang Florida.

Slide 19: 

Vi?n Ðông: T? dó d?n nay, dã có l?n nào anh t?i nhìn l?i chi?c L19 dó, và n?u có thì c?m nghi c?a anh nhu th? nào? Th/Tá Lý B?ng: Tôi có d?n xem và th?y v?n nguyên v?n, còn c?m nghi thì mình cám on nó dã giúp dua mình d?n HKMH an toàn.Vi?n Ðông: Vào ngày 30-4 s?p t?i, nghe nói Ban T? ch?c có m?i anh qua d?? Th/Tá Lý B?ng: Ðúng, h? có m?i tôi.Vi?n Ðông: Gi? s? h? trao cho anh m?t chi?c L19 và yêu c?u anh bay bi?u di?n r?i dáp xu?ng USS Midway m?t l?n n?a cho bà con coi choi, anh có dám không? Th/Tá Lý B?ng: Dám ch? sao không? Làm thì làm ch?. Lâu quá r?i, v?i l?i mình già r?i nhung ch?c cung không d?n n?i t?, vì quen nhu mình c?m dua an com v?y mà!

Slide 20: 

Chi?c “Bird Dog” L19 v?a du?c treo lên tri?n lãm t?i B?o Tàng Vi?n USS Midway, chu?n b? m? c?a vào ngày 30-4-2010 s?p t?i – ?nh: B?o Tàng Vi?n USS Midway cung c?p.

Slide 21: 

Vi?n Ðông: Ph?c ông anh l?m. V?y nam ngu?i con c?a anh, có ai n?i nghi?p b? không anh? Th/Tá Lý B?ng: Không, t?i nó nói: “B? gan quá! T?i con không dám!”.Vi?n Ðông: Th? còn ch? nhà, t? sau khi anh h? cánh an toàn trên HKMH d?n nay, có khi nào ch? nh?c l?i chuy?n cu và tu?ng thu?ng cho anh không? Th/Tá Lý B?ng: B? nói, sao mà dua b? qua dây làm chi? Còn thu?ng thì thu?ng lâu r?i! Riêng m?y bà b?n b? h?i thì b? nói: ?ng làm cái gì thì ?ng làm, ch? tôi có bi?t gì dâu!Vi?n Ðông: Còn ngu?i M? thì sao? H? có g?p anh ph?ng v?n không? Th/Tá Lý B?ng: M? thì h? làm hoài dó ch?. L?n nào h? vi?t bài h? cung nói h? r?t khâm ph?c phi công VNCH, gan d? cùng mình.

Slide 22: 

Vi?n Ðông: T?i sao l?n này h? t? ch?c 30-4 trên USS Midway?Th/Tá Lý B?ng: Chi?c USS Midway này dã quá cu nên chính ph? M? dua qua San Diego, bi?n nó thành cái B?o Tàng Vi?n nhu m?t ch?ng tích c?a cu?c chi?n. Trong dó m?t ph?n cung do cái chuy?n dáp L19 c?a tôi làm cho nhi?u ngu?i tò mò d?n xem, nên h? dã làm m?t cái L19 khác gi?ng nhu chi?c tôi lái và d? trên HKMH cho du khách xem, nhân d?p k? ni?m 35 nam ngày m?t mi?n Nam.Vi?n Ðông: Thôi, làm phi?n anh v?y d? r?i, cám on anh và mong g?p anh ngày 30-4 trên USS Midway. Th/Tá Lý B?ng: Cám on chú.Thanh Phong/Vi?n Ðông

Tài li?u chi?n tranh VI?T NAM : 

Tài li?u chi?n tranh VI?T NAM Tôi chua coi b? phim này nhung tin r?ng có giá tr? nên chuy?n d?n các b?n coi tru?c... Xin trân tr?ng gi?i thi?u bài vi?t v? m?t cu?n phim dã b? chính ph? HK d?u kín su?t 37 nam qua. * Ðây là m?t phim tài li?u r?t có giá tr? v? s? th?t c?a chi?n tranh VN, v?i cái nhìn công b?ng và khách quan c?a ngu?i M?.   * Ngu?i chuy?n dã tìm l?i du?c cu?n phim này trên Youtube. - M?i b?m vào dây d? coi toàn b? cu?n phim g?m có 8 ph?n

Slide 24: 

(không k? nh?ng video clips tài li?u ph? d?n)   Xin vô dây :     http://www.youtube. com/results? search_query= vietnam+vietnam+ john+ford&search_type=&aq=5  -M?i d?c thêm vài tài li?u có liên h? t?i cu?n phim " VN, VN " : B?m vào dây 1. ==> http://teolangthang .blogspot. com/2009/ 06/phim-vietnam- vietnam.html 2. ==> http://vietnetlinks .com/blogs/ index.php/ 2009/07/27/ xem-phim- vietnam-vietnam- cua-7888- n-phim?blog= 11  (có th? dóng góp ý ki?n vào cu?i trang này) 3. ==> http://forums. thuyngaonline. com/tm.aspx? m=822249&mpage=1&key=&#829146 4. ==> R?t nhi?u Tài li?u dã gi?i m?t c?a CIA v? nh?ng v?n d? VN.   Ngu?i chuy?n (NKÐ) Nguulao@yahoo. com

23 PHÚT TRONG H?A NG?C kinh nghi?m còn thua H?A NG?C C?I T?O C?NG S?N : 

23 PHÚT TRONG H?A NG?C kinh nghi?m còn thua H?A NG?C C?I T?O C?NG S?N Hãy m? xem và kh?i phát d?ng não (suy tu).  DacdangthubaXin gi?i thi?u v?i Quý v? , Các B?n và các bác trong H?A NG?C C?I T?O C?NG S?N … m?t Video v?a du?c chuy?n âm ti?ng Vi?t. http://www.youtube.com/profile?user=Chinhjoshua1#p/u/5/cFrC6AHPVlQ Ho?c xem trong  http://ca.video.yahoo.com/watch/7237636/18867364 "23 phút  kinh nghi?m hãi hùng làm thay d?i cu?c d?i c?a m?t gia dình chuyên môi gi?i và mua bán nhà t?i M?. H? quy?t d?nh di kh?p noi và t?n d?ng m?i phuong ti?n truy?n thông cung nhu xu?t b?n sách và DVD... d? hy v?ng có ít nh?t 1 t? ngu?i du?c nghe bi?t d?n s? th?t  này tru?c khi quá tr?. (G?m 7 ph?n)

Slide 26: 

Các B?n có th?t?i xu?ng PC 7 files video này t?i Link sau dây01. http://www.megaupload.com/?d=OARLUPZR     101Mb02.  http://www.megaupload.com/?d=L1SQ4X4L     101 Mb03.  http://www.megaupload.com/?d=NCQJNDZM    102 Mb04.  http://www.megaupload.com/?d=3FPTB0JG          100 Mb05.  http://www.megaupload.com/?d=2CSHAQAZ        103 Mb06.  http://www.megaupload.com/?d=0I9OO81H          102 Mb07. http://www.megaupload.com/?d=6M09XP6F            99 MbNgoài ra còn nhi?u Video khác cùng du?c chuy?n âm ti?ng Vi?t

authorStream Live Help