SaiGon Vinh Biet - Khanh Ly & NamLoc

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

S A I G O N VINH BI?T!

Slide 2: 

Saigon oi! Tôi dã m?t ngu?i trong cu?c d?i Thôi dã h?t th?i gian tuy?t v?i

Slide 3: 

Gi? còn dây : nh?ng k? ni?m s?ng trong tôi nh?ng n? cu?i nát trên môi nh?ng gi?t l? ôi s?u d?ng

Slide 4: 

Sàigon oi! N?ng v?n có còn vuong trên du?ng Ðu?ng ngày xua mua có u?t ng?p l?i ngu?i v? R?i mùa thu lá còn d? xu?ng công viên Bóng g?y tóc xõa vai nghiêng Cô don khóc thuong cho tình riêng

Slide 5: 

NCL Tôi gi? nhu con thú hoang l?c dàn T?ng ngày qua,t?ng phút s?ng quên th?i gian Ki?p tha huong, l?m dau thuong,l?m chua cay tôi g?i tên ai mãi thôi

Slide 6: 

Saigon oi! Tôi xin h?a r?ng tôi tr? v? Ngu?i tình oi! Tôi xin gi? tr?n mãi l?i th? dù th?i gian có là m?t thoáng dam mê ph? phu?ng ph?n ánh sao dêm nhung tôi s? không bao gi? quên

Slide 7: 

S A I G O N V I N H B I ? T

Slide 8: 

Ki?p tha huong, Tôi gi? nhu con thú hoang l?c dàn T?ng ngày qua,t?ng phút s?ng quên th?i gian l?m dau thuong,l?m chua cay Tôi g?i tên ai mãi thôi Ki?p tha huong

Slide 9: 

Saigon oi! Tôi xin h?a r?ng tôi tr? v? Ngu?i tình oi! Tôi xin gi? tr?n mãi l?i th? dù th?i gian có là m?t thoáng dam mê ph? phu?ng ph?n ánh sao dêm nhung tôi s? không bao gi? quên

authorStream Live Help