Van Van Ly - Cung Tram Tuong,LNTH

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

V?n v?n lý Tu?ng nh? nh?ng tù hùng tu?n ti?t Cung Tr?m Tu?ng Hòang liên son 1977 Qu?c H?n 2010 – 04.04.2010

Slide 2: 

Nh?ng hình ?nh hiên ngang di vào b?t t? c?a ngu?i chi?n binh QLVNCH khi b? sa co trong tay quân thù dã du?c nhà tho Cung Tr?m Tu?ng ghi l?i trong bài hành V?n V?n Lý Tu?ng nh? nh?ng tù hùng tu?n t? du?c vi?t t?i m?t tr?i tù trong vùng r?ng núi Hoàng Liên Son vào nam 1977.

Slide 3: 

Slideshow ch?y t? d?ng Thành kính tu?ng ni?m t?t c? các v? anh hùng Dân Quân Cán Chính Vi?t Nam C?ng Hòa dã anh dung hy sinh trong lao tù C?ng S?n Kính t?ng Tác gi? Cung Tr?m Tu?ng Hình ?nh Internet . Xin cám on các tác gi?

Slide 4: 

Ng?i trùm l?n bóng t?i Nhìn mây di lang thang Mây giang xám hàng hàng Tr?i vào dông ?m d?m

Slide 5: 

Ch?n song dan u ám S?n sùi nh?p nhúa den Ran ran nh?c d? mèn Nh?n nho cu?i ch?u chu?c

Slide 6: 

V? v? roi tàn thu?c Phà khói vào hoi suong Xa xua tr?ng lên du?ng Ti?ng quân hô hào s?ng

Slide 7: 

N?o c?n vàng bãi tr?ng Sa tru?ng h? sa tru?ng Ti?t tháo qu?c dao thuong Chinh nhân ngàn d?m ru?i

Slide 8: 

Gió lên nhu d?ch th?i Ðua ai qua tru?ng giang  Nay cô liêu b?t ngàn Ti?n ta vào b?t t?

Slide 9: 

Ðau thuong là vinh d? Chân di h?t h?ng tr?n Anh hùng ph?i gian truân Hy sinh là t?t y?u Ng?a phi dòn nu?c ki?u…

Slide 10: 

Mua v? gióng lê thêNai kêu ngu?n dâu dóM?y ai dã tr? v?Xua nay tù ng?c d?

Slide 11: 

V? v? roi tàn thu?cPhà khói vào mông lungHu vô d?p não nùngN? hôn d?i kh?c li?t

Slide 12: 

Cõi s?u ta tinh khi?tThép qu?c v?ng trán caoPhong suong d?t chi?n bàoV?i máu xe làm ch?

Slide 13: 

Ðã di tram hùng vi Xông pha l?m do?n tru?ngV? làm dá hoa cuongG?i d?i sau t?c tu?ng

Slide 14: 

Suong trong c?t d?y vòS?u này thu?c nào doKhi dao roi ki?m g?y

Slide 15: 

U?ng u?ng nguyên hàm lu?ngGió v? lay lau d?ySon khê khói m?t mùNgà ngà nh?p thiên thuBay…bay…v?n v?n lýTráng si h? tráng si ! Cung Tr?m Tu?ngHoàng Liên Son, 1977 M?i thu?ng th?c l?i tr?n bài hành

Slide 16: 

Cung Tr?m Tu?ng pps : LNTH Qu?c H?n 2010 – 04.04.2010 Tu?ng nh? nh?ng tù hùng tu?n ti?t V?n v?n lý

Slide 17: 

Ng?i trùm l?n bóng t?i Nhìn mây di lang thang Mây giang xám hàng hàng Tr?i vào dông ?m d?m Ch?n song dan u ám S?n sùi nh?p nhúa den Ran ran nh?c d? mèn Nh?n nho cu?i ch?u chu?c V? v? roi tàn thu?c Phà khói vào hoi suong Xa xua tr?ng lên du?ng Ti?ng quân hô hào s?ng N?o c?n vàng bãi tr?ng Sa tru?ng h? sa tru?ng Ti?t tháo qu?c dao thuong Chinh nhân ngàn d?m ru?i Gió lên nhu d?ch th?i Ðua ai qua tru?ng giang  Nay cô liêu b?t ngàn Ti?n ta vào b?t t? Ðau thuong là vinh d? Chân di h?t h?ng tr?n Anh hùng ph?i gian truân Hy sinh là t?t y?u Ng?a phi dòn nu?c ki?u… Mua v? gióng lê thêNai kêu ngu?n dâu dóM?y ai dã tr? v?Xua nay tù ng?c d? V? v? roi tàn thu?cPhà khói vào mông lungHu vô d?p não nùngN? hôn d?i kh?c li?t Cõi s?u ta tinh khi?tThép qu?c v?ng trán caoPhong suong d?t chi?n bàoV?i máu xe làm ch? Ðã di tram hùng vi Xông pha l?m do?n tru?ngV? làm dá hoa cuongG?i d?i sau t?c tu?ng Suong trong c?t d?y vòS?u này thu?c nào doKhi dao roi ki?m g?y U?ng u?ng nguyên hàm lu?ngGió v? lay lau d?ySon khê khói m?t mùNgà ngà nh?p thiên thuBay…bay…v?n v?n lýTráng si h? tráng si !

authorStream Live Help