Saigon van mai trong toi:Song Chuy

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Th?c hi?n:Song-Chùy 30-4-2009

Toàn c?nh Saigon

Dinh Ð?c L?p : 

Dinh Ð?c L?p Th? ph? Vi?t Nam C?ng Hòa

Tòa Ðô Chánh : 

Tòa Ðô Chánh Co quan hành chánh

Buu Ði?n

Ðu?ng Lê L?i & tr? s? Qu?c H?i

B?n B?ch Ð?ng & sông Saigon

Nhà th? Ð?c Bà & công tru?ng John Kennedy

Con du?ng tình em di

Ðu?ng ph? Saigon

Ni?m t? hào c?a dân Saigon

Góc du?ng Nguy?n Hu? Lê L?i

Ch? B?n Thành

Su? xe d?p & xe máy

Saigon gi?i trí cu?i tu?n

Slide 16: 

Nh?c Tr? Th?o C?m Viên 1972

Tr?ong n? trung h?c Gia Long

Em tan tru?ng v? (Lang Cha C?)

Saigon v?i bao m?ng mo

Nh?ng di? danh c?a Saigon

Nón bài tho và tà áo dài Saigon

Sinh h?at hàng ngày c?a Saigon

Phuong ti?n giao thông c?a Saigon

Ðu?ng ph? và con h?m c?a Saigon

M?t ngày nhu m?i ngày

Saigon v? dêm

“Saigon du?c m?nh danh là Hòn Ng?c Viên Ðông c?a th?p niên 50 và 60” Nh?c n?n: Saigon v?n mãi trong tôi Nh?c:Trúc H? & Anh B?ng Ca si: Lâm Nh?t Ti?n Hình ?nh Saigon 1960-1970 suu t?m trên Internet Th?c hi?n: Song-Chùy 30-4-2009 Ði?u ch?nh: TNC 5-6-2009

authorStream Live Help