ANH THU:LE THI CONG NHAN - PPS LTT

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

06-03-2010 Chào m?ng Anh thu LÊ TH? CÔNG NHÂN

Slide 2: 

ANH THU# LÊ TH? CÔNG NHÂN# HOÀ THU?NG L? TRÍ THÂM

Slide 3: 

DÂN CH?-T? DO CHO VN KHÔNG Ð?U HÀNG-KHÔNG THO? HI?P-KHÔNG NHÂN NHU?NG S? TRANH Ð?U Ð?N PHÚT CU?I CÙNG CHO DÙ CH? CÒN L?I DUY NH?T M?T MÌNH ( LÊ TH? CÔNG NHÂN )

authorStream Live Help