Ai Len Xu Hoa Dao - Hoang Oanh& Trung Chinh - PPS:Catem

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TRUNGCHINH Hoàng Oanh Catem-show Ðà lat n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO

Slide 2: 

Thông reo bên su?i v?ng l?i dìu d?t nhu ti?ng to Xuân di trong m?t bi?c lòng d?t dào nên ý tho Nghe tâm tu mo u?c m?ng dào nguyên d?p nhu chuy?n ngày xua Nghe hoi giá len vào h?n ngu?i chi?u xuân mây êm trôi Ai lên x? hoa dào d?ng chân bên h? nghe chi?u roi n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO Ðà lat

Slide 3: 

Ai lên x? hoa dào d?ng quên bu?c l?n theo du?ng hoa Hoa bay d?n bên ngu?i ng?i ng?n r?i hoa theo chân ai Ðu?ng tr?n nhìn hoa bu?m r?i lòng tr?n mo bu?m hoa Lâng lâng trong suong khói r?i bàng hoàng theo khói suong L?c d?n vào quên lãng r?i du?ng hoa l?ng bu?c trong lãng quên n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO Ðà lat

Slide 4: 

Ôi màu hoa dào - màu hoa dào chi?u xuân nào Ôi màu hoa dào nhu môi h?ng ngu?i mình yêu Ôi màu hoa dào dã bao l?n vì màu hoa Mà l? khách l?ng h?n tho d?ng chân lãng du n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO Ðà lat

Slide 5: 

Cho tôi b?t mo m?ng chi?u chi?u nhìn mây trôi xa xa Ngu?i v? t? hôm nao mà lòng còn thuong v?n thuong Bao nhiêu nam tháng cu mà h?n nào thôi v?n vuong Gi? này nhìn suong khói mà th?m mo màu hoa trên má ai Ai lên x? hoa dào d?ng quên mang v? m?t cành hoa n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO Ðà lat

Slide 6: 

catemshow HOANGOANH Trung Chinh Ðà lat

Slide 7: 

Ôi … dà l?t là tho… Bài tho m?n yêu reo muôn d?i d?t b?ng ti?ng gió ngàn reo qua d?i thông hay bên b? su?i n?i nh? Ai lên x? HOA ÐÀO Ðà lat

Slide 8: 

Ôi … dà l?t là mo… Gi?c mo tiên n? giáng xu?ng tr?n, tóc mây buông loi tha thu?t bên h? Ð?i tình quân d?n trong gi?c mo Ai lên x? HOA ÐÀO n?i nh? Ðà lat

Slide 9: 

Nhung r?i mùa hoa tàn Ngu?i hoa sao v?ng mãi Bao chi?u lòng mong ch? Ðu?ng hoa sao h?ng h? Ai lên x? HOA ÐÀO n?i nh? Ðà lat

Slide 10: 

Ð? lòng l? khách tê tái c?t bu?c di nh? hoa dào trên má ai Màu hoa in trên má làm khách luu luy?n mãi … dà l?t oi Ai lên x? HOA ÐÀO n?i nh? Ðà lat

Slide 11: 

Màu hoa in trên má Làm khách luu luy?n mãi … h?t dà l?t oi Ai lên x? HOA ÐÀO n?i nh? Ðà lat

authorStream Live Help