Nu LS Le Thi Cong Nhan - Tin Vui

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Tin vui - Tin vui - Tin vui. N? Lu?t su LÊ TH? CÔNG NHÂN s? du?c tr? t? do ngày 06 tháng 03 nam 2010

Slide 2: 

VINH DANH ANH THU VI?T LoTriThamSlideshow

Slide 3: 

Tôi chua bao gi? g?p Em Ch? th?y hình trên báo Mà sao cung tr?m phím d?o Lên to lòng ray r?t ngày dêm ? Tóc den t?ng s?i nh? C?a Em, trên v?ng trán Sao l?i vàng khô, nhu?m màu kh? n?n Trên quê huong tang tóc d?a dày ? Em c? vi?t nh?ng hàng ch? th?ng ngay L?y máu tim làm m?c. Dù quanh Em không còn S? Th?c Bao d?i gian vây b?a t?ng ngày. H? dã d?i thay Ngay t?ng trang L?ch S?. Du?i l?p da ngu?i là qu? tim thú d? Mang dòng máu tanh n?ng. H? b?t Em tô h?ng Nh?ng di?u không th?c. H? bu?c Em quy hàng b?o l?c Ngòi bút b? cong. Làm con r?i tung hô, quanh qu?n ch?y vòng Theo l?nh truy?n c?a d?ng. H?n sông núi trong em. Mac Phong Linh

Nhung m?t Em ng?i sáng : 

Nhung m?t Em ng?i sáng L?a tinh anh r?c r? tâm h?n. Em th?ng nhìn vào m?t lu quan ôn Thét vang l?i d?i kháng. Ti?ng v?ng v? t? Mê Linh chi?u r?ng Má h?ng guom báu trao tay. Bành tu?ng uy nghi, l?a ph?t c? bay Thêm hoi th?, Em chua h? ngã g?c. Dòng máu Tri?u Trung không bao gi? ch?u nh?c Em hiên ngang d?ng v?ng tuy?n d?u ! Ðôi tay m?m, còng s?t máu thâm sâu Nghe con khóc, Em v?n b?n tâm chí. Thân li?u y?u nhung h?n không ?y m? Em m?m cu?i thách d? lu sài lang. T? xà lim tam t?i v?n còn vang Lên ti?ng thét vì Nhân Quy?n, Dân Ch? ! Trong bóng dêm, tóc nhung m?m s?i r? Thành vòng hoa dan k?t núi sông h?n. Em ng?ng m?t, Ð?i giá tr? gì hon Là t?n hi?n, gi? huong màu Áo Tr?ng. Hoa d?u guom mà guom mòn hoa th?ng Vì trong Hoa d?y L? S?ng Con Ngu?i. Em là Hoa, vu?n T? Qu?c thêm tuoi Chào Xuân m?i s? v? thom d?t nu?c. B?o l?c vây quanh, Em kiên cu?ng ti?n bu?c

Slide 5: 

Gót h?ng Em tuom máu n? dài sen. R?i mai dây, d?i bóng t?i dêm den Không còn n?a, bình minh v? r?ng chi?u. Tr?i d?t d?i thay, nh?p cung dàn muôn di?u B?ng thanh âm vang tri?u ti?ng d?ng ca. Em nhìn con ch?y nh?y kh?p vu?n hoa Không còn c?nh khóc nhà tan c?a nát. Ch? d? phi nhân t?n cùng d?n m?t Bàn tay Em góp s?c dã vùi chôn. Th? h? thang hoa, T? Qu?c mãi sinh t?n Trang s? m?i, th?ng hàng Em vi?t ti?p. Nh?ng em gái không còn deo n?ng ki?p Món hàng rao nhu c? rác bên du?ng. H?t m?m Em r?i n? r? Tình Thuong Cây Nhân B?n vuon tr?i cao d?i th?. Tôi nhìn lên gi?a hào quang vu tr? Th?y tên Em r?ng r? ánh ngàn sao. Em v?n là Hoa nhu t? thu? nào H?n Sông Núi cho Em nghìn v? Ð?p. Em v?n là Hoa th?m màu trong l?a thép Vu?n T? Do – Em th?ng d?ng, nguyên hình ! Tr?i Vi?t Nam thom mãi dóa H?ng xinh. VÕ Ð?I TÔN (Úc Châu)

Slide 6: 

LÊ TH? CÔNG NHÂN ANH THU Ð?T VI?T

authorStream Live Help