Hoi Nhung Nguoi Ban Tre Toi Oi!

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

H?I NH?NG NGU?I B?N TR? HÃY NHÌN ÐÂY Lê th? Công Nhân Hai ngu?i con gái tr? Madison Nguy?n Sanjose Vietnam ? x? t? do, làm l?i cho CSVN

Slide 2: 

Ti?n có th? mua du?c gì? Ti?n có th? : mua du?c chi?c giu?ng nhung không mua du?c gi?c ng?; mua du?c sách báo nhung không mua du?c tri th?c; mua du?c th?c ph?m nhung không mua du?c s? ngon mi?ng; mua du?c d? trang s?c nhung không mua du?c s?c d?p; mua du?c m?t can nhà nhung không mua du?c m?t mái ?m; mua du?c thu?c thang nhung không mua du?c s?c kh?e; mua du?c xa xí ph?m nhung không mua du?c van hóa; mua du?c s? gi?i trí nhung không mua du?c h?nh phúc; mua du?c m?t cây thánh giá nhung không mua du?c Ð?ng C?u Chu?c; mua du?c chi?c gh? trong nhà th? nhung không mua du?c Thiên Ðàng!"

Slide 3: 

THO TÔN TH?T X?NG Ti?n d?u tu cán b? d?ng tranh giành, B? d?y túi tr? thành tu b?n d? Madison dùng ti?n mua chu?c, dánh phá C?ng d?ng Khóc cho Quê huong dày do? Cu?i cho Âm muu phá nát C?ng d?ng C?ng s?n Th? l?c

Slide 4: 

Thanh niên Vi?t v?n anh hùng truy?n th?ng Xót thuong dân quy?t chí ch?ng c?ng H? Hãy vùng lên tiêu di?t b?n tham ô ! Xây d?ng nu?c t? do, dân ch? tr? ./. TTX. Montreal ,08-04-2007

authorStream Live Help