DEM NHUNG MUA XUAN - Tho NGUYEN NHUNG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

Tôi còn nh? nh?ng muà Xuân nam cu Mây tr?i xanh lu?t thu?t nh? nhu to B?n sông v?ng, thuy?n neo v? b?n d? Huong Xuân n?ng thom ngát c? không gian

Slide 4: 

Nh?ng muà Xuân hoa n?ng tr?i d?y sân Ðàn bu?m nh? v?n quanh v?ng hoa c?i Gi?t suong d?ng trên doá h?ng m?i hái B?p l?a chi?u làn khói to? choi voi

Slide 6: 

Tôi u?c mo v? ch?n cu xa xôi D?u tóc tr?ng t?a bên cành mai n? Xuân c?a tôi, nh?ng tháng ngày r?c r? Nghe t? xa v?ng l?i ti?ng ai cu?i

Slide 8: 

Ôi muà Xuân, mùa xuân di quá v?i Xuân trong tôi dìu d?u n? hôn d?u Theo th?i gian phiêu b?t t?n dâu dâu Lòng v?n qu?n lên tram ngàn n?i nh?

Slide 10: 

Nh? dòng sông có bao con thuy?n nh? Ðã ra di mà mãi ch?ng quay v? Nh?ng xuân bu?n cô ph? khóc t? tê Ðôi m?t u?t nhìn xuân s?u áo não

Slide 12: 

Hình nhu th?, m?t muà Xuân nhu th? M?t muà Xuân nhu dã ch?t t? lâu Xuân cung sang sao hoa bu?m ng?m s?u Ðàn én nh? h?t hoi không dám hót

Slide 14: 

Xuân quê ngu?i, gió tàn dông rét ng?t Th?i vào tim bao n?i nh? nam nào V?i th?i gian d?i d?n lúc hu hao Xuân v?n d?n, m?t muà Xuân l?ng l?

Slide 16: 

Tôi d?n lòng, thôi c? vui lên nhé! Th?i gian di có ch? d?i ai dâu Không h?n hò tri k? ? mai sau Xuân h?nh phúc là nh?ng gì tru?c m?t

Slide 18: 

Trong t?m tay v?i bao di?u n?m b?t Bu?n hay vui, r?i cung s? qua mau Nhu hôm nay, và mãi d?n nghìn sau Xuân v?n d?n, ôi muà Xuân b?t t?n. NGUYÊN NHUNG

Slide 19: 

Tôi còn nh? nh?ng muà Xuân nam cu Mây tr?i xanh lu?t thu?t nh? nhu to B?n sông v?ng, thuy?n neo v? b?n d? Huong Xuân n?ng thom ngát c? không gian Nh?ng muà Xuân vàng n?ng tr?i d?y sân Ðàn bu?m nh? v?n quanh v?ng hoa c?i Gi?t suong d?ng trên doá h?ng m?i hái B?p l?a chi?u làn khói to? choi voi Tôi u?c mo v? ch?n cu xa xôi D?u tóc tr?ng t?a bên cành mai n? Xuân c?a tôi, nh?ng tháng ngày r?c r? Nghe t? xa v?ng l?i ti?ng ai cu?i Ôi muà Xuân, mùa xuân di quá v?i Xuân trong tôi dìu d?u n? hôn d?u Theo th?i gian phiêu b?t t?n dâu dâu Lòng v?n qu?n lên tram ngàn n?i nh? Nh? dòng sông có bao con thuy?n nh? Ðã ra di mà mãi ch?ng quay v? Nh?ng xuân bu?n cô ph? khóc t? tê Ðôi m?t u?t nhìn xuân s?u áo não Hình nhu th?, m?t muà Xuân nhu th? M?t muà Xuân nhu dã ch?t t? lâu Xuân cung sang sao hoa bu?m ng?m s?u Ðàn én nh? h?t hoi không dám hót Xuân quê ngu?i, gió tàn dông rét ng?t Th?i vào tim bao n?i nh? nam nào V?i th?i gian d?i d?n lúc hu hao Xuân v?n d?n, m?t muà Xuân l?ng l? Tôi d?n lòng, thôi c? vui lên nhé! Th?i gian di có ch? d?i ai dâu Không h?n hò tri k? ? mai sau Xuân h?nh phúc là nh?ng gì tru?c m?t Trong t?m tay v?i bao di?u n?m b?t Bu?n hay vui, r?i cung s? qua mau Nhu hôm nay, và mãi d?n nghìn sau Xuân v?n d?n, ôi muà Xuân b?t t?n. Ð?m Nh?ng Mùa Xuân tho NGUYÊN NHUNG

authorStream Live Help