thu lang le

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

THU QUA L?NG L? N?I BU?N

Slide 3: 

Thu d?n noi này, anh có hay Ngoài kia lá d?, tr?i heo mây

Slide 4: 

Suong mù cu?i n?o, chân tr?i tím - Em ? noi này nghe d?ng cay !

Slide 5: 

Son ph?n bây gi? quên m?t môi Vàng phai con m?ng, tình ngan dôi

Slide 6: 

Ph? bu?n, gác l?nh - Em m?t bóng - Ôm mãi ân tình trên m?t môi.

Slide 7: 

Thu nh? thuong ai ? - Sao lá roi ! Khung tr?i ngày dó, l? dêm dài

Slide 8: 

G?i chan h?n d?i, trang non d?i - H?i ngu?i hôm nào ai ch? ai ? - H?i ngu?i hôm nào ai d?i ai ?

Slide 9: 

Ph? v?ng anh r?i, mua v?n roi Ðu?ng quen hiu qu?nh, bu?n xa xôi

Slide 10: 

Ðâu r?i tháng ngày tho m?ng ?y ! Lá khóc xa cành, mây bi?ng trôi.

Slide 12: 

Thu qua l?ng l? N?i bu?n

Slide 13: 

Thu d?n noi này, anh có hay Ngoài kia lá d?, tr?i heo may

Slide 14: 

Suong mù cu?i n?o, chân tr?i tím Em ? noi này nghe d?ng cay !

Slide 15: 

Son ph?n bây gi? quên m?t môi Vàng phai con m?ng, tình ngan dôi

Slide 16: 

Ph? bu?n , gác l?nh - Em m?t bóng Ôm mãi ân tình trên m?t môi

Slide 17: 

Thu nh? thuong ai - Sao lá roi ? Khung tr?i ngày dó, l? dêm dài

Slide 18: 

G?i chan h?n d?i, trang non d?i - H?i ngu?i hôm nào ai ch? ai ? - H?i ngu?i hôm nào ai d?i ai ?

Slide 19: 

Ph? v?ng anh r?i, mua v?n roi Ðu?ng quen hiu qu?nh, bu?n xa xôi

Slide 20: 

Ðâu r?i tháng ngày tho m?ng ?y ! Lá khóc xa cành, mây bi?ng trôi ./.

Slide 21: 

THU QUA L?NG L? N?I BU?N

authorStream Live Help