-Ban Van Chuong La Ve Sang

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

B?n Van, Chuong Là V? Sáng : 

B?n Van, Chuong Là V? Sáng Bùi Ng?c Tu?n Hà Thu?ng Nhân Huy Phuong Nguy?n H?u C?a Nguy?n H?u Th?y Nguy?n T?t V?nh Phan Nh?t Nam T? Quang Khôi Thi?u Khanh Tr?n Van Son Tr?ch G?m Võ Ðình Tranh Võ Ðình Phan Ni T?n th?c hi?n và gi?i thi?u

Slide 2: 

Bùi Ng?c Tu?n

Slide 3: 

Nhà tho. Nguyên quán Thái Bình. Di cu vào Sài Gòn nam 1954. Di t?n sang Hoa K? nam 1975. C?u h?c sinh Chu Van An. Tho dang trên các t?p chí Ngàn Khoi, Van H?c, Kh?i Hành, Nghê Thu?t, Hoài B?o t? 1961. Thu ký tòa so?n bán nguy?t san L?c Vi?t và tu?n báo Hi?n Tu?ng, 1966 - 1969. T?t nghi?p d?i h?c Van Khoa và d?i h?c Su Ph?m, Sài Gòn. T?t nghi?p Tru?ng Si Quan B? Binh Th? Ð?c. D?y h?c ? Ðon Duong và Gia Ð?nh, 1970 - 1975. S?ng ? Minnesota, Hoa K? t? tháng 6, 1975. Tác ph?m dã xu?t b?n: Tru?ng Ca (tho, Kh?i Hành 2000), R?ng Trang Suong Khói (tho, Kh?i Hành 2004), Say Gi?a Mùa Trang (tho, Ðông Son 2004), Ð? G?m C?, M?t N?n Van Hóa Thu?n Vi?t (biên kh?o, Kh?i Hành 2006). Bùi Ng?c Tu?n

Slide 4: 

Hà Thu?ng Nhân

Slide 5: 

Nhà tho tên th?t Ph?m Xuân Ninh. Sinh t?i làng Hà Thu?ng, B?c Vi?t. Tham gia kháng chi?n ch?ng Pháp. Gia nh?p Quân Ð?i Qu?c Gia d?u th?p niên 1950 và di cu vào Nam. Làm vi?c t?i Nha Chi?n Tranh Tâm Lý. Nam 1957, gi? ch?c Ph? Tá Phòng 5 B? TTM Sài Gòn. Sau 75 di tù nhi?u nam. Kh?i vi?t nam 1950. Ph? trách m?c Ðàn Ngang Cung trên nh?t báo T? Do, Sài Gòn và m?c Nh?ng Ði?u Trông Th?y trên nh?t báo Ngôn Lu?n, Sài Gòn, ký bút hi?u Nam Phuong Sóc. Hi?n d?nh cu t?i San Jose, Hoa K?. Tác ph?m dã xu?t b?n: Bên Tr?i L?n Ð?n (tho, 1998) Có bài trên các tuy?n t?p C?m Hoa Tình Yêu, Luu Dân Thi Tho?i (Diên Ngh? và Song Nh? 2003). Hà Thu?ng Nhân

Slide 6: 

Huy Phuong

Slide 7: 

Nhà van tên th?t Lê Nghiêm Kính. Sinh nam 1937 t?i Hu?. C?u h?c sinh Trung h?c Kh?i Ð?nh và tru?ng Qu?c Gia Su Ph?m Sài Gòn. D?y h?c t?i Qu?ng Tr?. Kh?i vi?t nam 1952. Ð?ng viên khóa 16 Si Quan TB Th? Ð?c. Ði h?c khóa Si Quan Thông Tin Báo Chí t?i Hoa K? v? ph?c v? t?i Nha Tâm Lý Chi?n, làm biên t?p viên báo chí và phát thanh quân d?i. Sau 1975, t?p trung c?i t?o 7 nam. Ð?n M? cu?i nam 1990. Hi?n c?ng tác v?i dài SBTN và nhi?u t? báo t?i h?i ngo?i. Tác ph?m dã xu?t b?n: M?t Ðêm Dài (tho 1960), Mây Tr?ng Ð?n Xa (truy?n 1966), Nu?c M? L?nh Lùng (2003), Ði L?y Ch?ng Xa (2006), ?m L?nh Quê Ngu?i (2007), Nhìn Xu?ng Cu?c Ð?i (2009). Ba tác ph?m trên d?u du?c ?n hành l?n th? ba. Huy Phuong

Slide 8: 

T? trái: Nguy?n H?u C?a, Nguy?n Thanh Liêm và các h?i viên H?i Lang Ông T? Quân Lê Van Duy?t, Nam California Nguy?n H?u C?a hi?n n?i Kim Sa

Slide 9: 

Nguy?n H?u C?a Nhà van, nhà tho sinh ngày 27.11.1943 t?i t?nh Bình Duong. C?u h?c sinh Trung h?c Nguy?n Tr?i, Nguy?n Bá Tòng Sài Gòn. C?u sinh viên Lu?t Khoa Sài Gòn. Ð?u th?p niên 60 c?ng tác Nh?t báo Sài Gòn M?i và Vu?n Tho Van Ngh?. Ð?ng viên khóa 24 Si Quan Tr? B? Th? Ð?c. T?t nghi?p Th? Khoa Khóa Lãnh Ð?o Ch? Huy t?i Hoa K?. Ð?i Úy Quân Báo - ?y Ban Liên H?p Quân S? 2 Bên và 4 Bên. Sau 75 di tù trên 10 nam. Ð?n M? 1990 di?n H.O 1, d?nh cu t?i San Diego, Calif. C?ng tác v?i nhi?u t?p chí t?i h?i ngo?i. Tác ph?m dã xu?t b?n: Dòng Sông Quê Huong (tho), Nh?ng Ði?u C?n Bi?t Cho Ngu?i Lái Xe T?i Hoa K? (c?m nang), Chung M?t Ni?m Ðau (t?p truy?n).

Slide 10: 

Nguy?n H?u Th?y

Slide 11: 

Nguy?n H?u Th?y Sinh ngày 1.1.1954 t?i Ð?i L?c, Qu?ng Nam. H?c Trung h?c Ðông Giang và Phan Chu Trinh, Ðà N?ng. Nam 1972 h?c Lu?t Khoa Sài Gòn. C?u Si Quan QLVNCH. Hi?n dang s?ng t?i Tân Bình, Sài Gòn. Tác ph?m dã xu?t b?n: Hoa Tim (tho, Nhà xb Tr? 1997). Có tho dang trên các báo trong và ngoài nu?c.

Slide 12: 

Nguy?n T?t V?nh

Slide 13: 

Nguy?n T?t V?nh Sinh t?i Hu?. H?c Trung h?c Thiên H?u và Qu?c H?c, Hu?. Sinh viên Van Khoa, Hu?. T?t nghi?p tru?ng Âm Nh?c và K?ch Ngh? Hu? môn thanh nh?c và sáng tác. Làm tho, vi?t van ký bút hi?u Hoài T?. Ð?ng viên khóa 19 Tr? B? Th? Ð?c nam 1965. Sau 1975, di tù 12 nam. Tháng 8/1991 cùng gia dình d?n M?, d?nh cu t?i Nashville, Tennessee theo di?n HO. H?i viên H?i Tho Tài T? Vi?t Nam H?i Ngo?i. Tác ph?m dã ?n hành: Huong Tóc Em (t?p nh?c & CD), Mua U?t Chiêm Bao (t?p nh?c & CD), Thu? ?y Xa R?i (t?p nh?c và CD, ph? tho Hoàng Huy Khánh), Ð?i Tuoi Th?m (nh?c ph? tho Duong Ð?c B?u), Ta V?n Trong Vòng Tay Nhau (nh?c ph? tho L?c Th?y Ð? Quý Bái), Mây Xua Bay V? (nh?c ph? tho b?ng h?u), Níu Gót Chân Yêu (t?p nh?c & CD, ph? tho Ðào Thanh Khi?t), Gi?u Ch? Tình (t?p nh?c & CD, ph? tho Nhu Thuong), L?n Tóc Bu?n (t?p nh?c & CD, ph? tho Nguy?n H?u Di?u Liên).

Slide 14: 

Phan Nh?t Nam

Slide 15: 

Phan Nh?t Nam Nhà van tên th?t Phan Ng?c Khuê. Sinh ngày 9.9.1943 t?i Qu?ng Tr?. T?t nghi?p khóa 18 Võ B? Ðà L?t, binh ch?ng Nh?y Dù. Sau 1975 tr?i qua các tr?i tù Long Giao, Hoàng Liên Son, Thanh C?m, Hàm Tân hon 14 nam. B?t d?u làm tho vào nh?ng nam b? bi?t giam trong h?m t?i. Nam 1993 qua M? theo di?n H.O. Tác ph?m dã xu?t b?n: D?u Binh L?a (Ð?i Ngã 1969), D?c Ðu?ng S? M?t (Hi?n Ð?i 1970), ?i Tr?n Gian (Hi?n Ð?i 1971), Mùa Hè Ð? L?a (Sáng T?o 1972, Hi?n Ð?i 1973), D?a Lung N?i Ch?t (Hi?n Ð?i 1973), Tù Binh Và Hòa Bình (Hi?n Ð?i 1974), Nh?ng Chuy?n C?n Ðu?c K? L?i (bút ký 1995, ?n b?n Anh ng? The Stories must be told), Ðu?ng Tru?ng Xa Xam (t?p bút 1995), Ðêm T?n Th?t Thanh (tho 1996), Mùa Ðông Gi? L?a (bút ký 1996), Nh?ng C?t Tr? Ch?ng Gi? Quê Huong (ký s? 2003).

Slide 16: 

T? Quang Khôi

Slide 17: 

T? Quang Khôi Nhà van sinh nam 1929 t?i Nam Ð?nh. Nam 1945, gia nh?p b? d?i Vi?t Minh, kháng chi?n ch?ng Pháp. Nam 1952, b? thuong mù hai m?t, vào Hà N?i ch?a m?t r?i ? l?i di h?c và b?t d?u làm tho. Nam 1954, di cu vào Nam. B?t d?u vi?t truy?n dài dang báo hàng ngày (feuilleton) d? ki?m ti?n an h?c. Nam 1961, t?t nghi?p Ð?i H?c Su Ph?m, di d?y h?c. Nam 1982, vu?t biên. Ð?nh cu t?i M? d?u nam 1983. Tác ph?m dã xu?t b?n: Mua Gió Mi?n Nam, B?n Mê, B?n L? Chi?u Mua, Ti?ng Hát Truong Chi...

Slide 18: 

và hi?n n?i Thi?u Khanh

Slide 19: 

Thi?u Khanh Nhà tho tên th?t Nguy?n Hu?nh Ði?p. Sinh nam 1942 t?i Bình Th?nh, Tuy Phong, Bình Thu?n. Làm tho và d?ch thu?t. Hi?n cu ng? t?i Sài Gòn. Tác ph?m dã xu?t b?n: Tho Khoi Dòng (v?i Thu Lâm và Nguy?n Th? Sinh, Montreal, Canada 1968), Trong Con Thao Th?c (Da Vàng, Ðà N?ng 1971). Ngoài ra, m?t s? tác ph?m d?ch thu?t, T? Ðì?n C?m T? Vi?t Anh, ký Nguy?n Hu?nh Ði?p.

Slide 20: 

Tr?n Van Son

Slide 21: 

Tr?n Van Son Nhà tho sinh nam 1945 t?i Phan Thi?t. Tru?c 1975, di lính - Ð?i Ð?i Tru?ng Ð?a Phuong Quân thu?c Ti?u Khu Bình Tuy. C?ng tác v?i các báo Ph? Thông, Th?i Nay, Van, Kh?i Hành, Ngh? Thu?t. Sau 1975, di tù. Ði M? theo di?n H.O. Hi?n d?nh cu t?i thành ph? La Puente, California. H?i viên H?i Van Ngh? Si Quân Ð?i. Tác ph?m dã xu?t b?n: Vu?n Di Vãng (tho, Khai Phá 1972), Th?p Thoáng Vài N? Hoa (tho, Little Saigon 2008).

Slide 22: 

Tr?ch G?m

Slide 23: 

Tr?ch G?m Nhà tho tên th?t Nguy?n Ð?c Tr?ch, là con tru?ng c?a n? si Tùng Long. Sinh nam 1942 t?i Sài Gòn. Nguyên quán Qu?ng Ngãi. C?u Sinh Viên Si Quan Tr? B? Th? Ð?c, khóa 21. Hi?n d?nh cu t?i mi?n Nam California. Tác ph?m dã xu?t b?n: V?n V?t (tho 2007) Ráng Ch?u (tho 2009)

Slide 24: 

Võ Ðình

Slide 25: 

Võ Ðình H?a si, nhà van tên th?t Võ Ðình Mai. Sinh tháng 11.1933 t?i Hu?. H?c t?i tru?ng Kh?i Ð?nh (Qu?c H?c). Du h?c t?i Paris nam 1950. Nam 1960 r?i Pháp sang New York. Sinh ho?t trong các b? môn h?i h?a, van , tho, biên kh?o. Tri?n lãm tranh cá nhân và chung trên 42 l?n t?i Vi?t Nam, Pháp, Hoa K?, Gia Nã Ð?i... Ðo?t gi?i Christopher Award, New York 1975. Các công trình ngh? thu?t du?c ghi trong Who's Who in American Art Contemporary Authors, Nhân V?t Vi?t Nam 1974... V? van c?ng tác v?i các t?p chí Ngày Nay, Van H?c Ngh? Thu?t, Van, Van H?c, H?p Luu, Làng Van, The Union Journal, The Webster Review, The Vietnam Forum... M?t ngày 31.5.2009 t?i Forida, Hoa K?. Tác ph?m dã xu?t b?n: Sáng Tác g?m 19 ?n ph?m. D?ch Thu?t g?m 13 ?n ph?m. Minh H?a g?m 24 ?n ph?m. T?ng c?ng 59 ?n ph?m. Tác ph?m d?u tay, "The Crimson Silk Folio", VDM Editions, PA ?n hành 1968. Tác ph?m cu?i cùng "Tr?i Ð?t, g?m 10 truy?n và 10 chuy?n" do T? H?p Xu?t B?n Mi?n Ðông Hoa K? ?n hành nam 2008.

Slide 26: 

B?n Van, Chuong Là V? Sáng Van là ngu?i. Chuong là v? sáng. Van chuong trong quan ni?m dân gian là noi nguòi ta nh?t du?c nh?ng di?u hay, l? ph?i ? noi d?i. Vì th?, van chuong, nhu su?i ngu?n, không bao gi? c?n. Cái tinh t?, uy?n chuy?n, khúc chi?t và ch?ng m?c c?a h?, ? dây, không bao gi? có ti?ng nói sau cùng... Phan Ni T?n th?c hi?n và gi?i thi?u (Trích pps T? Ði?n B?n Van)

authorStream Live Help