NNS-Go_Cua

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 2: 

N?u có l?n em gõ c?a ghé tham. Gác v?ng bu?n hiu khung c?nh âm th?m. Em oi ngu?i xua dã ra di. Không g?p em phút phân ly. Không cho s?u thuong d? b? mi. Luy?n ái làm chi s? kh? l?m em. Ð?m lá mùa thu vuon d? bên th?m. Khi son hà nhi?u n?i diêu linh. Ðôi b? dôi ngã phân tranh. Nghi chi nhi?u d?n chuy?n chúng mình.

Slide 3: 

Ðêm nay ngoài xa m?t m?. N?m dây ôm chi?c ba lô.Th?y d?i nhu c? ý tho. Ni?m vui là ki?p s?ng tung hoành. Là chi?n d?u cho mình. Và mong m?i tình d?p xinh. N?u bi?t r?ng tôi dã b? c? huong. Khoát áo th?i trai binh l?a lên du?ng. Tôi tin r?ng ngu?i ?y thêm thuong. Vui lòng cho k? phong suong. D?n thân ngoài súng d?n sa tru?ng.

Slide 5: 

N?u có l?n em gõ c?a ghé tham. Gác v?ng bu?n hiu khung c?nh âm th?m. Em oi ngu?i xua dã ra di. Không g?p em phút phân ly. Không cho s?u thuong d? b? mi. Luy?n ái làm chi s? kh? l?m em. Ð?m lá mùa thu vuon d? bên th?m. Khi son hà nhi?u n?i diêu linh. Ðôi b? dôi ngã phân tranh. Nghi chi nhi?u d?n chuy?n chúng mình.

Slide 6: 

Ðêm nay ngoài xa m?t m?. N?m dây ôm chi?c ba lô.Th?y d?i nhu c? ý tho. Ni?m vui là ki?p s?ng tung hoành. Là chi?n d?u cho mình. Và mong m?i tình d?p xinh. N?u bi?t r?ng tôi dã b? c? huong. Khoát áo th?i trai binh l?a lên du?ng. Tôi tin r?ng ngu?i ?y thêm thuong. Vui lòng cho k? phong suong. D?n thân ngoài súng d?n sa tru?ng.

authorStream Live Help