Bi Quyet Song Lau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

10 bí quy?t s?ng lâu

Slide 2: 

Ngu?i Trung Qu?c có câu: "Không s?ng n?i 100 tu?i, l?i chính là t?i mình". N?u làm du?c 10 di?u sau thì vi?c s?ng lâu tram tu?i là trong t?m tay.

Slide 3: 

PAUL NEWMAN Born 1925 1960 2007

Slide 4: 

1. Có m?c tiêu: Luôn tâm ni?m t?t c? vì m?c tiêu s?c kh?e: ch? có s?c kh?e t?t, b?n m?i có cu?c s?ng ch?t lu?ng cao.

Slide 5: 

ELIZABETH TAYLOR Born 1932 1958 2007

Slide 6: 

2. Thu giãn: Hãy thu giãn m?t chút khi phi?n mu?n: Tr?ng hoa, cham cây, câu cá, th? chim, du l?ch, d?c sách... s? làm cho tâm h?n khoáng d?t.

Slide 7: 

CLINT EASTWOOD Born 1930 1965 2007

Slide 8: 

3. Nên quên: Quên tu?i tác, quên b?nh t?t, quên h?n thù, không du?c d? ý nghi "mình già r?i" thu?ng tr?c trong d?u.Nói già, già s? d?n, nói b?nh, b?nh t? sinh.

Slide 9: 

Queen Elizabeth II Born 1926 1954 2007

Slide 10: 

4.V?n d?ng: Luôn d? co th? dang trong tr?ng thái v?n d?ng. Cách v?n d?ng t?t nh?t là di b?, hãy di b? m?i ngày 3 cây s? trong vòng 30 phút

Slide 11: 

MARGARET THATCHER Born 1925 1961 2007

Slide 12: 

5. Gi?m tinh b?t: Tu?i càng cao nên an thanh d?m là chính,an nhi?u rau, hoa qu?... M?i ngày nên an 1 ít th?t n?c, tr?ng, cá. M?, nh?t là m? d?ng v?t, du?ng và mu?i ch? nên dùng m?t chút. M?i b?a không nên an quá no.

Slide 13: 

ROGER MOORE Born 1927 1958 2007

Slide 14: 

6. Gi?m ham mu?n: Lòng tham là k? thù c?a tu?i th?. Ch? ham danh l?i, v?t b? các di?u phi?n mu?n làm cho thân th? và d?u óc luôn du?c th?nh thoi, vui v? và h?nh phúc.

Slide 15: 

SOPHIA LOREN Born 1934 1953 2007

Slide 16: 

7. Nhân nhu?ng: Hãy chân thành dãi nhau, khi có tranh ch?p nên d?t ch? Nh?n lên trên. Nên làm nhi?u vi?c thi?n, khoan dung v?i m?i ngu?i.

Slide 17: 

BRIGITTE BARDOT Born 1934 1961 2007

Slide 18: 

8. Giao h?o: Cô don là k? thù l?n c?a s?c kh?e. Cô d?c lâu dài não s? b? thoái hóa, làm ngu?i chóng già. Tang cu?ng giao luu v?i b?n bè t?t s? gia tang h?ng thú cho cu?c d?i.

Slide 19: 

RAQUEL WELCH Born 1940 1970 2007

Slide 20: 

9. Gi?m ru?u, b? thu?c lá: M?t chút ru?u vang cho 1 ngày có l?i cho s?c kh?e. M?i ngày không nên dùng quá 15gr ru?u.

Slide 21: 

ARNOLD SCHWARZENEGGER Born 1947 1976 2007

Slide 22: 

10. C?i m?: Tâm tình khoáng d?t, ch? so kè v?i m?i ngu?i, luôn gi? cho tâm lý cân b?ng. Vui v? giúp b?n, d?c nhi?u làm vui... Musique : Brian Eno_An Ending (Ascent)

Slide 23: 

Happy Year of the Rat Bonne Méditation Nào cùng suy tu February 10, 2008 NHC

authorStream Live Help