HopTHU

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

H?P KHÚC THU Le Thu & Khanh Ly CATEMSHOW

Slide 2: 

Nhìn nh?ng mùa thu di, em nghe s?u lên trong n?ng Và lá r?ng ngoài song – nghe tên mình vào quên lãng nghe tháng ngày ch?t trong thu vàng …

Slide 3: 

Nhìn nh?ng l?n thu di – tay tron bu?n ôm nu?i ti?c thuong cho ngu?i r?i l?nh lùng riêng Nghe gió l?nh v? dêm 20 s?u dâng m?t bi?c

Slide 4: 

Gió heo may dã v? - chi?u tím loang via hè và gío hôn tóc th? - r?i mùa thu bay di …

Slide 5: 

Trong n?ng vàng chi?u nay –anh nghe bu?n mình trên ?y Chi?u cu?i tr?i nhi?u mây – don côi bàn tay quên l?i dua em v? n?ng vuon nhè nh? …

Slide 6: 

Ðã m?y l?n thu sang – công viên chi?u qua r?t ng?n Chuy?n chúng mình ngày xua – anh ghi b?ng nhi?u thu v?ng d?n thu này thì m?ng nh?t phai …

Slide 8: 

Em qua công viên bu?c chân âm th?m ngoài kia gió mây v? ngàn - c? cây ch?t lên màu n?ng …

Slide 9: 

Em qua công viên m?t em ngây tròn – lung linh n?ng th?y tinh vàng ch?t h?n bu?n dâng mênh mang

Slide 10: 

Chi?u dã di vào vu?n m?t em mùa thu qua tay dã bao l?n Ngàn cây th?p n?n lên hai hàng màu n?ng bây gi? trong m?t em

Slide 12: 

Trong n?ng vàng chi?u nay – anh nghe bu?n mình trên ?y Chi?u cu?i tr?i nhi?u mây don côi bàn tay quên l?i dua em v? n?ng vuon nhè nh? …

Slide 13: 

THE END Ðã m?y l?n thu sang - công viên chi?u qua r?t ng?n Chuy?n chúng mình ngày xua anh ghi b?ng nhi?u thu v?ng - d?n thu này thì m?ng nh?t phai

authorStream Live Help