Phong Nha K_ Bàng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

DI S?N TH? GI?I WORLD HERITAGE PHONG NHA - K? BÀNG VI?T NAM Ngu?n: Internet Nh?c: Sunlight Dancing - Deuter So?n th?o & Thi?t k?: Tr?n Lê Túy-Phu?ng Vi?t d?ch: Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

Phong Nha-K? Bàng cách Ð?ng H?i, Qu?ng Bình, 50km, du?c T? Ch?c Giáo D?c, Khoa H?c và Van Hóa c?a Liên H?p Qu?c (UNESCO) công nh?n là Di s?n Th? Gi?i nam 2003. Tru?c khi khám phá d?ng Son Ðoòng tháng 4 nam 2009, Phong Nha – K? Bàng có 7 k? l?c th? gi?i:  Con sông du?i lòng d?t d?p nh?t, c?a d?ng cao nh?t và r?ng nh?t, b? cát và dá d?p nh?t, h? du?i lòng d?t d?p nh?t, d?ng khô d?p nh?t và r?ng nh?t, th?ch nh? huy?n di?u và hùng vi nh?t, và d?ng nu?c dài nh?t.  (Tuy nhiên, ngày nay Son Ðoòng chi?m k? l?c là d?ng l?n nh?t th? gi?i). T? b?n sông Son, du khách di thuy?n d?n Ð?ng Phong Nha, v?i r?t nhi?u nhánh r? và do?n ngo?n nghèo hon 20km.  Phía tru?c d?ng, quang c?nh hùng vi c?a núi sông càng thêm d?p d? và vi d?i, g?i lên bao xúc c?m và ?n tu?ng.  C?a d?ng cao kho?ng 20m r?ng 10m và có nhi?u th?ch nh? l?m ch?m.  Ð?ng có hình thù nhu cái bát úp ngu?c trên m?t nu?c.  Nu?c trong và l?ng nhu guong.  Càng vào sâu, ánh sáng càng m? nh?t.  R?i ánh sáng h?u nhu m?t h?n.  Ch? có ánh dèn màu  làm các th?ch nh? hi?n ra d?p nhu tiên c?nh. Theo nghiên c?u c?a các khoa h?c gia Vi?t và Anh Qu?c, h? th?ng d?ng Phong Nha - K? Bàng có 20 d?ng kéo dài t?ng c?ng 70km.  Ð?ng d?p nh?t là Phong Nha, dài 7729m v?i 13969m sông du?i lòng d?t. Bên c?nh Phong Nha, nhi?u d?ng  khác cung r?t d?p, g?m Hang T?i, Hang E, Hang Chà An, Hang Thung, Hang Khen, Hang Én, Khe Ry, Khe Thi, Khe Tiên. Di s?n này g?m chi?u con sông du?i lòng r?t di qua phía du?i nhi?u con d?i, nh?ng hang d?ng k? bí, nh?ng cánh d?ng cây già hon 100 nam tu?i, và nh?ng vùng d?t quý hi?m chua h? có chân ngu?i qu?y nhi?u.

Slide 3: 

H? th?ng hang d?ng t?i khu v?c Phong Nha-K? Bàng du?c hình thành do nh?ng ki?n t?o d?a ch?t x?y ra trong lòng dãy núi dá vôi K? Bàng cách dây hon 400 tri?u nam vào th?i k? Ð?i C? Sinh. Tr?i qua các th?i k? ki?n t?o quan tr?ng và các pha chuy?n d?ng d?t gãy, ph?i t?ng và u?n n?p dã liên t?c t?o ra các dãy núi trùng di?p do chuy?n d?ng nâng cao và các b?n tr?m tích do chuy?n d?ng s?t lún, dóng vai trò nhu nguyên nhân c?a m?i nguyên nhân d? t?o ra tính da d?ng v? d?a ch?t, d?a hình - d?a m?o, m?ng lu?i th?y van và tính da d?ng, k? thú v? hang d?ng du l?ch d?i v?i các thành h? dá vôi Phong Nha-K? Bàng phát tri?n t? Devon d?n Carbon - Trecmi. Khu v?c Phong Nha-K? Bàng hi?n t?i là k?t qu? t?ng h?p c?a 5 giai do?n phát tri?n l?n trong l?ch s? phát tri?n v? Trái Ð?t trong khu v?c: Giai do?n K? Ordovic mu?n - giai do?n Siluri d?u (450 tri?u nam) Giai do?n K? Devon gi?a và mu?n (kho?ng 340 tri?u nam) Giai do?n K? Than Ðá - K? Permi (300 tri?u nam) Giai do?n Orogen Giai do?n Ð?i Tân Sinh (250-65 tri?u nam) “Nói tóm l?i, Phong Nha bi?u hi?n m?t lu?ng b?ng ch?ng r?t ?n tu?ng v? lich s? qu? d?t.  Phong Nha là m?t d?a danh r?t quan tr?ng d? tang s? hi?u bi?t c?a chúng ta v? d?a ch?t, d?a hình, và l?ch s? d?a ch?t c?a vùng này.”  Ðây là lý do d? UNESCO công nh?n Phong Nha – K? Bàng là Di s?n Th? gi?i.

Slide 42: 

CHÚC B?N AN L?C Tr?n Ðình Hoành & Tr?n Lê Túy-Phu?ng

authorStream Live Help