Me-levinh

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Lòng M?

Slide 2: 

Lòng M? bao la nhu bi?n Thái-Bình r?t rào

Slide 3: 

Tình M? tha thi?t nhu giòng su?i bi?n ng?t ngào

Slide 4: 

L?i M? êm ái nhu d?ng lúa chi?u rì rào

Slide 5: 

Ti?ng ru bên th?m trang tà soi bóng M? yêu

Slide 6: 

Lòng M? thuong con nhu v?ng trang tròn mùa thu

Slide 7: 

Tình M? yêu m?n nhu làn gió dùa m?t h?

Slide 8: 

L?i ru man mác êm nhu sáo di?u d?t d?

Slide 9: 

N?ng mua s?m chi?u vui cùng ti?ng hát tr? tho

Slide 10: 

Thuong con thao th?c bao dêm tru?ng

Slide 11: 

Con dà yên gi?c M? hi?n vui su?ng bi?t bao

Slide 12: 

Thuong con khuya s?m bao tháng ngày

Slide 13: 

L?n l?i gieo neo nuôi con t?i ngày l?n khôn

Slide 14: 

Dù cho mua gió không qu?n thân g?y M? hi?n

Slide 15: 

M?t suong hai n?ng cho b?c mái d?u bu?n phi?n

Slide 16: 

Ngày dêm s?m t?i vui cùng con nh? m?t ni?m

Slide 17: 

Ti?ng ru êm d?m M? hi?n nam tháng tri?n miên

Slide 18: 

I Cô-Rinh-Tô 13

Slide 19: 

13:4 Tình yêu thuong hay nh?n nh?c; Tình yêu thuong hay nhon t?; Tình yêu thuong ch?ng ghen t?,ch?ng khoe mình,ch?ng lên mình kiêu ng?0

Slide 20: 

13:5 Ch?ng làm di?u trái phép,ch?ng ki?m tu l?i,ch?ng nóng gi?n,ch?ng nghi ng? s? d?

Slide 21: 

13:6 Ch?ng vui v? di?u không công bình,nhung vui trong l? th?t

Slide 22: 

13:7 Tình yêu thuong hay dung th? m?i s?,tin m?i s?,trông c?y mo? s?,nín ch?u m?i s?

Slide 23: 

13:8 Tình yêu thuong ch?ng h? hu m?t bao gi?

Slide 24: 

Lòng M? chan ch?a trên bao xóm làng g?n xa

Slide 25: 

Tình M? dâng t?i trang ngàn d?ng l?ng d? nghe

Slide 26: 

L?i ru xao xuy?n núi d?i su?i r?ng r?ng tre

Slide 27: 

Sóng ven Thái-Bình im lìm khi ti?ng M? ru

Slide 28: 

M?t lòng nuôi n?ng v? v? nh?ng ngày còn tho

Slide 29: 

M?t tình thuong m?n êm nhu ti?ng dàn l?i ca

Slide 30: 

M? hi?n s?m t?i khuyên nh? bao l?i m?n mà

Slide 31: 

Kh?c ghi bên lòng con tr? muôn bu?c du?ng xa

Slide 32: 

Thuong con M? hát câu êm d?m

Slide 33: 

Ru lòng tho ?u qu?n gì khi th?c tr?ng dêm

Slide 34: 

Bao nam nu?c m?t nhu su?i ngu?n

Slide 35: 

Ch?y vào tim con mái tóc chót dành d?m suong

Slide 36: 

Dù ai xa v?ng trên du?ng s?m chi?u v? dâu

Slide 37: 

Dù khi mua gió tháng ngày trong d?i b? dâu

Slide 38: 

Dù cho phai n?ng nhung lòng thuong ch?ng l?t màu

Slide 39: 

V?n mong quay v? vui v?y du?i bóng M? yêu

authorStream Live Help