LAOS-Vientiane

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Laos - Vientiane : 

Laos - Vientiane nh?n space bar d? xem ti?p Lào – Viên Chan Wednesday, October 14, 2009 1 December 03,2008

Slide 2: 

*Th? dô Viên Chan (IPA: vj?n'tj??n; ti?ng Lào ??????; nghia "Thành (ph?) Trang"), ti?ng Vi?t xua g?i là V?n Tu?ng, là th? dô nu?c Lào, ? t? ng?n sông Mê Kông. * Th? dô Viêng Chan r?ng 3.920 km² và có 692.900 dân (nam 2004) trong dó khu v?c n?i thành có 200.000 ngu?i (2005). N?u tính c? vùng dô th? Viêng Chan (toàn b? Viêng Chan và các vùng c?a T?nh Viêng Chan) du?c cho là hon 730.000 ngu?i. Viêng Chan n?m ? 17°58' B?c, 102°36' Ðông (17.9667, 102.6). (vi.wikipedia) Wednesday, October 14, 2009 2

TH?NG C?NH VIENTIANE : 

TH?NG C?NH VIENTIANE X? Lào là x? Chùa. T?ng c?ng Lào có 1.400 ngôi chùa. Do dó, t?i dây n?i ti?ng nhu c?nh quan That Luang và Chùa Phra Keo , Chùa Ông T?, Chùa Si Muong , Chùa Sisaket, Vu?n Ph?t Su?n Xiêng Khuôn (t?c g?i là Su?n Ph?t t?c Vu?n Chu Ph?t), qu?n th? hàng tram b?c tu?ng dúc theo Ph?t tho?i, trong vùng Thà-Ð?a, cách Vientiane kho?ng 25 km, g?n c?u H?u Ngh? Lào-Thái. ? Vientiane có m?t ngôi chùa Vi?t tên Bàng Long, khá nguy nga. T? ch? sáng trên d?i l? Lan Xang, dã th?y s?ng s?ng dài Anou Savary (dài chi?n si vô danh), sau 1975 du?c d?i tên thành Kh?i Hoàn Môn ( Patuxay ), to? l?c gi?a bùng binh gi?i ranh ph? Vientiane và khu v?c That Luang. Ðài Anou Savary du?c t?o d?ng t? 1958, ph?n du?i và ngoài mô ph?ng theo dài Arc de Triumphe t?i Paris, ph?n trên và trong g?m nh?ng nét ki?n trúc, phù diêu d?c thù Lào. Ð?ng trên t?ng cao nh?t c?a Anou Savary ta có th? th?y toàn di?n c?nh quan Vientiane. Con du?ng huy?t m?ch ? Vientiane là du?ng Sí Muong-Samsenthay, s?m u?t trù phú, d?u ?n ki?n trúc còn l?i c?a th?c dân Pháp ch?y xuyên su?t t? khu That Khao lên trung tâm Ô-Ðiên – SengLao, ra d?n vùng Si Khay – Wattay, r?i b?ng dung ng?ng l?i, nhu?ng cho ki?n trúc c? truy?n Lào: Nhà sàn. Wednesday, October 14, 2009 3

TH?NG C?NH VIENTIANE : 

TH?NG C?NH VIENTIANE Vientiane n?m thoai tho?i ven sông Mêkông. Bên kia b? là t?nh NongKhai (Thái Lan). Khúc sông n?y, nam 1994 chính ph? Úc dã tài tr? xây chi?c C?u H?u Ngh? Lào-Thái (Lao-Thai Friendship Bridge) dài 1240m. Chính nh? chi?c c?u này mà dã ra m? ra hu?ng phát tri?n m?i cho du l?ch 2 nu?c, k?t n?i hành lang Ðông – Tây và m? ra s? phát tri?n cho ngành du l?ch c?a c? 3 nu?c Ðông Duong. B? sông Vientiane chua du?c khai thác dúng m?c, ch? y?u m?i ? m?t hàng an, quán cóc. Quán cóc ven b? sông Vientiane r?t da d?ng v? th?c ph?m, v?i nhi?u món an ngon và l? mi?ng. Ngoài ra còn có các di?m tham quan khác. Ho Phra Kaeo B?o tàng qu?c gia Lào Pha That Luang Talat Sao Ch? s?m That Dam Wat Ong Teu Mahawihan Wat Sok Pa Luang Viêng Chan là noi duy nh?t có: nhà th? H?i giáo, ch? choi bowling, nhà th? và nightclub ? Lào. T?i Viêng Chan cung có nhi?u khách s?n cao c?p. (Ngu?n : vi.wikipedia) Wednesday, October 14, 2009 4

Ngu?n g?c tên g?i:VIENTIANE : 

Ngu?n g?c tên g?i:VIENTIANE Tên g?i c?a thành ph? b?t ngu?n t? ti?ng Pali, ngôn ng? di?n d?t van chuong c?a Ph?t giáo ti?u th?a, và nh?ng nghia ban d?u c?a nó là "Khu r?ng dàn huong c?a nhà vua", lo?i cây quý vì mùi huong c?a nó theo kinh di?n ?n Ð?. Nghia c?a Viêng Chan là "Thành (ph?) Trang" trong ti?ng Lào. Cách phát âm và phép chính t? hi?n d?i Lào không ph?n ánh rõ ràng t? nguyên ti?ng Pali này. Tuy nhiên tên g?i trong ti?ng Thái ??????????? v?n gi? du?c nguyên g?c t? nguyên, và "Thành Ðàn huong" là nghia g?c c?a tên g?i này. Cách phát âm theo các ngôn ng? latinh (Vientiane) có ngu?n g?c t? ti?ng Pháp, và ph?n ánh s? khó khan c?a ngu?i Pháp khi dánh v?n ph? âm "ch" c?a ti?ng Lào; m?t ki?u dánh v?n d?a trên ti?ng Anh là "Viangchan", ho?c dôi khi là "Wiangchan". Wednesday, October 14, 2009 5 Ðài Anou Savary hay PATUXAY

Slide 6: 

Wednesday, October 14, 2009 6 Ðài Anou Savary hay PATUXAY

Slide 7: 

Wednesday, October 14, 2009 7 Ðài Anou Savary hay PATUXAY

Slide 8: 

Wednesday, October 14, 2009 8 Ðài Anou Savary hay PATUXAY

Laos- Vientiane : 

Laos- Vientiane Wednesday, October 14, 2009 9 Viên Chan- M?t ngôi chùa d?p

Slide 10: 

Wednesday, October 14, 2009 10

Slide 11: 

Wednesday, October 14, 2009 11

Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang : 

Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang Wednesday, October 14, 2009 12

Slide 13: 

Wednesday, October 14, 2009 13 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 14: 

Wednesday, October 14, 2009 14 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 15: 

Wednesday, October 14, 2009 15 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 16: 

Wednesday, October 14, 2009 16 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 17: 

Wednesday, October 14, 2009 17 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 18: 

Wednesday, October 14, 2009 18 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 19: 

Wednesday, October 14, 2009 19 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 20: 

Wednesday, October 14, 2009 20 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 21: 

Wednesday, October 14, 2009 21 Laos-Vientiane- Ð?n Pha That Luang

Slide 22: 

Vientiane – Wat Sisaket Wednesday, October 14, 2009 22

Slide 23: 

Vientiane – Wat Sisaket Wednesday, October 14, 2009 23

Wat Sisaket -Vientiane : 

Wat Sisaket -Vientiane Wednesday, October 14, 2009 24

Slide 25: 

Wednesday, October 14, 2009 25 Wat Sisaket -Vientiane

Slide 26: 

Wednesday, October 14, 2009 26 Viên Chan - Ho Phra keo

Khu vu?n trong Ho Phra keo : 

Khu vu?n trong Ho Phra keo Wednesday, October 14, 2009 27

Slide 28: 

Wednesday, October 14, 2009 28 Viên Chan-Ho Phra keo

Ho Phra Keo-Vientiane : 

Ho Phra Keo-Vientiane Wednesday, October 14, 2009 29

Slide 30: 

Viên Chan - Chùa Khmer Wednesday, October 14, 2009 30

Slide 31: 

Ngàn tu?ng Ph?t nhìn ra sông Mê Kong Wednesday, October 14, 2009 31

Slide 32: 

Ngàn tu?ng Ph?t nhìn ra sông Mê Kong Wednesday, October 14, 2009 32

Slide 33: 

Vientiane-That Dam Wednesday, October 14, 2009 33

Slide 34: 

C?n cát trên sông Mê kong do?n ch?y qua Viên Chan Wednesday, October 14, 2009 34

L?CH S? : 

L?CH S? Ð?i s? thi Lào, Phra Lak Phra Lam, cho r?ng Hoàng t? Thattaradtha dã l?p ra thành ph? khi ông r?i vuong qu?c huy?n tho?i c?a Lào là Muong Inthapatha Maha Nakhone b?i vì ông dã nhu?ng ngôi cho ngu?i em. Thattaradtha ban d?u l?p ra m?t thành ph? tên là Maha Thani Si Phan Phao ? b? phía tây sông C?u Long; thành ph? này du?c cho là dã tr? thành Udon Thani hi?n nay c?a Thái Lan. M?t ngày, m?t Naga b?y d?u dã nói v?i Thattaradtha l?p ra m?t thành ph? ? b? d?i di?n dòng sông Maha Thani Si Phan Phao. Hoàng t? dã d?t tên cho thành ph? c?a mình là Chanthabuly Si Sattanakhanahud; du?c cho là t? tiên c?a thành ph? Viêng Chan hi?n nay. Trái v?i Phra Lak Phra Lam, da s? các nhà s? h?c tin r?ng Viêng Chan ban d?u là noi d?nh cu c?a ngu?i Khmer t?p trung quanh m?t ngôi d?n Hindu, sau này Pha That Luang dã thay th? nó. Trong th? k? 11 và th? k? 12, th?i gian khi dân t?c Lào và dân t?c Thái du?c cho là dã thâm nh?p vào vùng Ðông Nam Á t? phía Nam Trung Qu?c, m?t s? ngu?i Khmer ít ?i còn l?i trong vùng dã ho?c b? gi?t, ho?c b? xua du?i kh?i dó, hay d?ng hóa vào van minh Lào, n?n van minh sau này s? phát tri?n kh?p vùng dó. Wednesday, October 14, 2009 35

L?CH S? : 

L?CH S? Nam 1354, khi Fa Ngum l?p ra vuong qu?c Lan Xang, Viêng Chan tr? thành m?t thành ph? hành chính quan tr?ng, dù nó không ph?i là th? dô. Vua Setthathirath chính th?c l?p nó làm th? dô Lan Xang nam 1560. Khi Lan Xang tan rã nam 1707, nó tr? thành m?t vuong qu?c d?c l?p. Nam 1779, thành ph? này b? viên tu?ng Xiêm là Phraya Chakri chinh ph?c và bi?n thành m?t chu h?u c?a Xiêm. Khi vua Anouvong (thu?ng du?c phiên âm thành A-n?) t? ch?c m?t cu?c kh?i nghia không thành công, l?c lu?ng Lào dã b? quân Xiêm phá h?y hoàn toàn nam 1827. Cu?i cùng thành ph? roi vào tay Pháp nam 1893. Nó tr? thành th? dô c?a nu?c Lào thu?c quy?n b?o h? c?a Pháp nam 1899. Tru?c nam 1989, th? dô Viêng Chan n?m trong t?nh Viêng Chan. Sau khi tách ra, Lào có t?nh Viêng Chan v?a có th? dô Viêng Chan. (ngu?n : vi.wikipedia) Wednesday, October 14, 2009 36

Wat Si Muang-Vientiane : 

Wat Si Muang-Vientiane Wednesday, October 14, 2009 37

VIENTIANE – Tu?ng Fa NgumNam 1354, Fa Ngum l?p ra vuong qu?c Lan Xang, Viêng Chan tr? thành m?t thành ph? hành chính quan tr?ng, dù nó không ph?i là th? dô. : 

VIENTIANE – Tu?ng Fa NgumNam 1354, Fa Ngum l?p ra vuong qu?c Lan Xang, Viêng Chan tr? thành m?t thành ph? hành chính quan tr?ng, dù nó không ph?i là th? dô. Wednesday, October 14, 2009 38

Slide 39: 

Vu?n Ph?t Su?n Xiêng Khuôn (t?c g?i là Su?n Ph?t t?c Vu?n Chu Ph?t), qu?n th? hàng tram b?c tu?ng dúc theo Ph?t tho?i, trong vùng Thà-Ð?a, cách Vientiane kho?ng 25 km, g?n c?u H?u Ngh? Lào-Thái. Wednesday, October 14, 2009 39

Slide 40: 

Wednesday, October 14, 2009 40

Slide 41: 

Wednesday, October 14, 2009 41 Viên Chan-Vu?n Chu Ph?t

Slide 42: 

Wednesday, October 14, 2009 42 Viên Chan-Vu?n Chu Ph?t

Slide 43: 

Wednesday, October 14, 2009 43 Viên Chan-Vu?n Chu Ph?t

Viên Chan – Chùa VatChan : 

Viên Chan – Chùa VatChan Wednesday, October 14, 2009 44

Viên Chan- B?oTàng Qu?c gia : 

Viên Chan- B?oTàng Qu?c gia Wednesday, October 14, 2009 45

Slide 46: 

Wednesday, October 14, 2009 46 Bu?i chi?u ? Viên Chan Hình ?nh và bài vi?t : www.vi.wikipedia.com www.picasaweb.google.com Google Earth và các website khác. Xin cám on các tác gi? có tác ph?m góp vào t?p pps này .Các tác ph?m c?a Quí v? giúp cho d?i thêm d?p. Biên t?p pps: vinhbinhpro

authorStream Live Help