tinh lua duyen trang - NNS

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

TÌNH LÚA DUYÊN TRANG TÌNH LÚA DUYÊN TRANG Nh?c si : Hoài An Ca si : Quang Lê & Ng?c H? PPS by : NNS - TTB

Slide 2: 

Mây bay qua Anh trang chi?u d?n vào ru?ng d?ng bao la Nghe xa xa M?y câu hát vè v?ng d?u thôn dua v? Quê huong ta d?t xua v?n nghèo Nhung giàu tình thuong nhau Bi?t yêu lúa màu xa cu?c d?i co c?u Gái trái bi?t làm tròn l?i th? ghi ban d?u

Slide 3: 

Ðêm hôm qua Gió lay lá cành ch? c?nh d?p trang thanh Theo du âm, ti?ng ru quy?n tròn ch?ng Bu?c vào m?i duyên lành Thuong cho nhau N?ng mua c?y cày ngoài ru?ng d?ng nông sâu S?m hôm tu?i tr?ng nào qu?n d?i dãi d?u V?ng tin có ngày mình du?c nhìn lúa xanh màu

Slide 4: 

Ai thi?u tình quê Lòng h?ng mo s?ng cùng trang gió hi?n Ðây chính là noi Ngu?i tìm trang lên gió dua êm d?m Thay l?i m?t lá thu duyên Câu hò l?i ?m vui thêm Nh?c nh?n càng th?y say quên Dân vui dón mùa v? trao huong nguy?n

Slide 5: 

Em em oi ! S?m hôm có nàng gi? du?c mùa no ?m Anh anh oi ! N?ng mua có chàng cày ru?ng mình thom vàng Quê huong oi ! Chúng ta s? làm tròn cu?c d?i tuoi sáng Ghép dôi mái nghèo làm d?m tình xóm làng Ð? nam t?i du?c mùa du?c ngàn bát com vàng

Slide 6: 

TÌNH LÚA DUYÊN TRANG Nh?c si : Hoài An Ca si : Quang Lê & Ng?c H? PPS by : NNS - TTB TÌNH LÚA DUYÊN TRANG

Slide 7: 

Ai thi?u tình quê Lòng h?ng mo u?c cùng trang gió hi?n Ðây chính là noi Ngu?i tìm trang lên gió dua êm d?m Thay l?i m?t lá thu duyên Câu hò l?i ?m vui thêm Nh?c nh?n càng th?y say quên Dân vui dón mùa v? trao huong nguy?n

Slide 8: 

Ðêm hôm nay Ánh trang th?m màu cùng d?p ngu?i vai sánh Trang thanh oi ! Ch?ng cho nh?ng l?i th? tr?n d?i ta chung tình Yêu thuong nhau góp tay gi? d?u d?u G?o mình mau tr?ng Sáng mai gánh nhi?u nhi?u ngu?c v? Ðô Thành Bát com ?m lòng ngu?i d? cùng s?ng no lành

Slide 9: 

TÌNH LÚA DUYÊN TRANG Nh?c si : Hoài An Ca si : Quang Lê & Ng?c H? PPS by : NNS - TTB TÌNH LÚA DUYÊN TRANG

authorStream Live Help