Con Gap Nhau

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

CÒN G?P NHAU Nh?c VÕ TÁ HÂN Ph? tho TÔN N? H? KHUONG

Slide 2: 

Còn g?p nhau thì hãy c? vui  Chuy?n d?i nhu nu?c ch?y hoa trôi

Slide 3: 

L?i danh nhu bóng mây chìm n?i  Ch? có tình thuong d? l?i d?i

Slide 4: 

Còn g?p nhau thì hãy c? thuong  Tình ngu?i muôn thu? v?n còn vuong

Slide 5: 

Ch?t chiu m?t chút tình thuong ?y  G?i kh?p muôn phuong v?n n?o du?ng

Slide 6: 

Còn g?p nhau thì hãy c? choi  Bao nhiêu thú v? ? trên d?i

Slide 7: 

Vui choi trong ý tình cao nhã  Cu?c s?ng càng thêm nét tuy?t v?i

Slide 8: 

Còn g?p nhau thì hãy c? cu?i  Cho tình thêm th?m ý thêm tuoi

Slide 9: 

Cho huong thêm ngát d?i thêm v?  Cho d?p lòng t?t c? m?i ngu?i

Slide 10: 

Còn g?p nhau thì hãy c? say  Say tình say nghia b?y lâu nay

Slide 11: 

Say tho, say nh?c, say bè b?n  Quên c? không gian l?n tháng ngày

Slide 12: 

Còn g?p nhau thì hãy c? chào Gi?a mi?n d?t r?ng v?i tr?i cao

Slide 13: 

Vui câu nhân nghia tròn sau tru?c L?y ch? chân tình g?i t?ng nhau

Slide 14: 

CÒN G?P NHAU Nh?c VÕ TÁ HÂN Ph? tho TÔN N? H? KHUONG Ca si HOÀNG QUÂN - QUANG Ð?T Studio

Slide 15: 

Còn g?p nhau thì hãy c? choi  Bao nhiêu thú v? ? trên d?i

Slide 16: 

Vui choi trong ý tình cao nhã  Cu?c s?ng càng thêm nét tuy?t v?i

Slide 17: 

Còn g?p nhau thì hãy c? cu?i  Cho tình thêm th?m ý thêm tuoi

Slide 18: 

Cho huong thêm ngát d?i thêm v?  Cho d?p lòng t?t c? m?i ngu?i

Slide 19: 

Còn g?p nhau thì hãy c? say  Say tình say nghia b?y lâu nay

Slide 20: 

Say tho, say nh?c, say bè b?n  Quên c? không gian l?n tháng ngày

Slide 21: 

Còn g?p nhau thì hãy c? chào Gi?a mi?n d?t r?ng v?i tr?i cao

Slide 22: 

Vui câu nhân nghia tròn sau tru?c L?y ch? chân tình g?i t?ng nhau

Slide 23: 

Còn g?p nhau thì hãy c? vui  Chuy?n d?i nhu nu?c ch?y hoa trôi

Slide 24: 

L?i danh nhu bóng mây chìm n?i  Ch? có tình thuong d? l?i d?i

Slide 25: 

Còn g?p nhau thì hãy c? di  Ði tìm chân lý l? huy?n vi

Slide 26: 

An nhiên t? t?i, lòng thanh th?n  Ð?i s?ng tâm linh th?t di?u k?

Slide 27: 

CÒN G?P NHAU Nh?c VÕ TÁ HÂN Ph? tho TÔN N? H? KHUONG Uu ái t?ng nh?ng tâm h?n d?ng di?u http://hanvota.com/nhac

authorStream Live Help