DOAN TRUONG AI CO QUA CAU MOI HAY NNhung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Nguyên Nhung th?c hi?n Ðo?n Tru?ng Ai Có Qua C?u M?i Hay ... Ðo?n Tru?ng Ai Có Qua C?u M?i Hay ... Truy?n Nguyên Nhung

Slide 2: 

Có th? nói “ ngày em lên xe hoa, ru?u n?ng và pháo cu?i”, là ngày ?y tôi dã bu?c ngay vào n?i do?n tru?ng, chi?n d?u v?i c? m?t binh doàn bóng h?ng th?m l?ng, v?n rình r?p quanh anh ch?ng “pilot” hào hoa c?a tôi, ch? bay b?ng và tán gái là gi?i nh?t th? gi?i. Ðo?n Tru?ng Ai Có Qua C?u M?i Hay NGUYÊN NHUNG Nguyên Nhung th?c hi?n

Slide 3: 

L?y nhau r?i, tôi m?i th?y hai câu tho: “ Tình ch? d?p nh?ng khi còn dang d?, d?i h?t vui khi dã v?n câu th?”, chua bao gi? l?i dúng d?n th?. Nhà tho ?y ch?c cung ph?i kinh nghi?m d?y mình m?i làm du?c hai câu tho b?t h? d? d?i cho nhân th?. Ngày xua ?y sao anh hi?n ghê? Lúc g?p tôi, không th?y anh dàn dúm b?n bè,( sau này tôi m?i bi?t anh th?, s? d?n b?n theo nó tán m?t). Th?nh tho?ng có nh?u nh?t vui anh, vui em, lai rai vài chung ru?u, dam chai bia, anh “pilot” nhà tôi còn có thú xính van chuong và mê các em gái h?u phuong, hai th? này l?i sát cánh bên nhau nhu chim li?n cánh, nhu cây li?n cành.

Slide 4: 

Có l? tôi dính v?i chàng cung b?i cái tính thích “ngây v?i gió và tho th?n cùng mây” mà nên t?i. Thu? ban d?u sao tho m?ng th?? C? tu?ng tu?ng nh?ng món chàng d?nh t?ng cho tôi là dã th?y toàn nh?ng th? trên d?i này không có, nào là mây tr?ng d? dan áo mùa dông, nào là nh?ng v? sao lung linh trên n?n tr?i nhung th?m. . . R?i vì ch?ng bao gi? dem v? du?c, nên tôi thu?ng ch? du?c hu?ng chút mây tr?i qua khói thu?c, khói v?i mây thì khác gì nhau, khi yêu quá hóa m?t m?, tôi ch? bao gi? th?c m?c v? nh?ng th? mây bay v?i trang sao c?a chàng, nhu bài tho chàng t?ng tôi ngày xua.

Slide 6: 

Bài tho ?y sau này khi l?y chàng, lúc v? du?c vài lá thu khác c?a chàng vi?t cho “ngu?i ta”, tôi m?i bi?t là m?t trong nh?ng th? “bùa yêu” d? chàng tán t?nh các em gái h?u phuong: “ Thôi d?ng gi?n n?u chi?u em có d?n, Có d?i ch? noi gh? dá công viên, Nhìn t?ng chuy?n xe di, v? qua ph?, Trách m?t ngu?i r?i ch?ng mu?n g?i tên, Thôi d?ng gi?n n?u chi?u nay ngoài ph?, Ðã d?p dìu bao tài t? giai nhân Anh dêm này còn phi v? hành quân Không v? du?c d?ng bu?n em yêu nhé!

Slide 7: 

Thôi d?ng gi?n, d?ng th? dài khe kh?, Mai m?t v? anh h?a s? d?n em, Ngàn vì sao l?p lánh c?a tr?i dêm, Và câu h?a tr?n d?i yêu em mãi.” Nh?ng v?n tho tình t? th? th? nh? to nhu v?y, h?i làm sao mà lu con gái t?i tôi l?i không "ch?t ? trong lòng m?t tý". Ôi gi?i! Sau này m?i nghi ra toàn nh?ng món c?a tr?i mà chàng du s?c t?ng cho t?t c? giai nhân trên cõi d?i này, v?a “romantic” l?i không m?t ti?n mua, (ti?n còn dâu mà mua, tháng tháng m? béo ? Câu L?c B? dã xi?t ch?t cái s? luong).

Slide 8: 

Tôi cung không kh?i c?m ph?c chàng, nghèo ki?t th? mà khi yêu chàng v?n can d?m mang tôi v? ? chung m?t nhà, ng? chung m?t giu?ng, an chung m?t niêu. . . C? xem ra không ai h?nh phúc b?ng ngày hai d?a v? v?i nhau. Chàng luong b?ng ch?ng bao nhiêu, tôi h?c trò v?n li?ng ch?ng có, d? d?c là hai chi?c va ly, n?i o bát dia dã có lu b?n y?m tr? hôm dám cu?i, can phòng bé tí t?o d? kê m?t cái giu?ng, cái bàn an com, cái k? sách và m?t ch? d? làm b?p.

Slide 10: 

Phòng v?a d? ng? v?a n?u nu?ng, cho nên lúc thoang tho?ng mùi nu?c hoa, lúc ph?ng ph?t mùi nu?c m?m, hai v? ch?ng son khi dang yêu nhau, d?u mùi v? ch?ng l?y gì là thom tho v?n c? th?y h?nh phúc. Sau này, khi cho ra d?i hai tý nhau, tôi m?i chán chu?ng cho cái van chuong tho th?n c?a chàng,(và c? c?a tôi n?a). N?u không có ngh? lính dính kèm, có l? su?t d?i ch? an g?o lu?c ch?m nu?c m?m (nói theo van chuong c?a m?t anh Không Quân).

Slide 11: 

Ngoài chuy?n bay b?ng, anh "pilot" nhà tôi hình nhu không mu?n d?ng d?y m?t th? gì trong nhà, k? c? nh?ng khi v? b?n túi b?i, con khóc lòi r?n ra thì anh cung cu?i, d? th?ng nh? khóc cho kh?e ngu?i, n? ph?i. Th?nh tho?ng ?ng nu?c ch?y, di?n b? d?t c?u chì, chàng c? t?nh bo nhu là chuy?n nhà hàng xóm, n?u lúc ?y chàng dang m?i d?c truy?n, làm tho, d?ng hòng chàng nhúc nhích, s? m?t di ngu?n c?m h?ng.

Slide 12: 

Nhà có du d?ng nào chàng cúng vào m?y ti?m sách, trong nhà toàn nh?ng sách và báo, tho, nh?c. . .Không có gì d? choi, hai th?ng cu nhà tôi l?c l?i tìm gi?y d? x?p máy bay, bèn b? b? cho an m?y b?t tai sung c? m?t, chua k? chàng không ti?c l?i nhi?c móc “con hu t?i m?”. Tr?i oi là tr?i, ai ng? l?i có lúc nên nông n?i này, ai nói chuy?n van chuong, sách v?, chàng nh? nhu in, cu?n nào , chuong m?y, giòng nào chàng nhu kh?c vào b?ng, còn chuy?n mua s?a cho con chàng quên ti?t, có cái dám cu?i ph?i m?ng chàng không nh?, gi? chót dóng b? xong, ph?i ch?y v?i v? nhà c?u c?u m? v?.

Slide 14: 

Giá chàng ti?t gi?m du?c th? van chuong v? v?n có ph?i d?i tôi dã d? kh?. . . Khi tôi nh?ch nhác v?i hai th?ng cu l?n, cu bé, chàng v?n thong th? d? lòng thênh thang v?i các em gái h?u phuong. Bao nhiêu th? tho th?n van chuong d?p d? chàng d? dâu m?t bi?t, lúc lu?n qu?n ? nhà chàng c? u ? câu ca dao: “ Em nhu com ngu?i dành khi dói lòng” Chao oi! T?c d?n ch?y nu?c m?t, t?c d?n ngh?t th? mà ch?t, nhung ngay c? thì gi? d? cãi nhau v?i chàng cung không có.

Slide 15: 

M?y thau qu?n áo do, ch?u bát dia b?n, hai th?ng ranh con ngh?ch ng?m nhu b? h?i còn bé, tôi ng?m d?ng nu?t cay làm th? com ngu?i cho chàng d? lòng khi b? em gái h?u phuong cho leo cây.   Khi không còn tìm du?c ngu?n c?m h?ng ? v? con, chàng di tìm ngu?n h?ng kh?i ? các em m?i nh?n, dang tho th?n m?ng mo, nhác th?y m?y anh “áo li?n qu?n” là tim dã d?p lo?n x? lên, d?o ?y các anh phi công dang là th?n tu?ng c?a li?n bà con gái.

Slide 16: 

Trong dám “qu?n h?ng” ?y, có m?y em sinh viên, thích thuy?t hi?n sinh, thích v? phiêu b?t giang h? c?a chàng phi công, thêm nét hào hùng c?a chàng trai th?i lo?n, cái ?y anh nhà tôi có d?. Khi c?n m?t chút ngh? si cho thêm ph?n trình di?n, dôi m?t anh c? " lo to mo" theo ki?u " em là gái trong song c?a, anh là mây b?n phuong gi?i", các em mê anh "pilot" nhà tôi nhu di?u d?.

Slide 18: 

C? phân tích thành ph?n “em gái” bao quanh chàng, anh "pilot" nhà tôi ph?i dóng nhi?u vai l?m. Lúc th? ông chú h? d? d? dành cô cháu gái hay h?n, khi l?i làm ông anh ru?t “du” d? tâm tình th? th?, còn v?i các nàng cao c?p trí th?c hon, chàng r?t th?n tình qua vai chàng tr? tu?i h?c th?c, van ngh?, chinh ph?c n?i tâm, r?t cao ng?o d? r?i cung h?t s?c kh? ái khi cá dã c?n câu.

Slide 19: 

Bao nhiêu du?ng di nu?c bu?c, cung nhu bí kíp c?a chàng tôi thu?c h?t, t? chuy?n v?t nhu tháo nh?n hong tay ra n?ng, cho phai di d?u tích anh dàn ông có v?, r?i v? nhà nói vu vo v?i v? chuy?n vu?ng tay d? tháo chi?c nh?n cu?i, tôi dã di gu?c vào b?ng chàng. Tôi còn bi?t dánh hoi t?ng mùi nu?c hoa thoang tho?ng trên áo chàng, (chàng nói d?i ph?i tr?c hành quân), d? dánh giá d?i th?, h?ng bình dân hay m?y em cao c?p, hòng d?i phó trong tình tr?ng kh?n c?p. L?m khi tôi cung bu?n tôi l?m, nhung “ g?p th?i th?, th? thì ph?i th?”, ch? tôi có mu?n d?ng hóa mình v?i Ho?n Thu dâu.

Slide 20: 

Có di?u anh "pilot" nhà tôi di dâu thì di, tán ai thì tán, v?n ít khi b? com nhà, quà v?. Khi bi?t phái xa nhà, t? xa xôi chàng v?n g?i di?n tho?i v? tình nghia ân c?n l?m: “ Cho anh nghe th?ng cu nó khóc m?t tý, g?m, sao nh? th? không bi?t.” “ Ch? nh? th?ng cu thôi à?” Tôi h?n gi?i nh?c chàng. Bên kia d?u giây, anh "pilot" nhà tôi ng?t nhu mía lùi: “ Nh? “ m? th?ng cu” l?m, th?ng cu ch? ua phá dám thôi”.

Slide 22: 

Không bi?t chàng có nh? th?t hay không, nhung ch? b?y nhiêu cung làm tôi quên h?t , không còn gi?n h?n anh ch?ng tài x? máy bay c?a mình. Ông x?p l?n c?a chàng, lúc dang dung dang v?i dào, v? xu?ng tham còn hùng dung du?i v? vì b?n phi v? hành quân, xem ra anh ch?ng tôi còn khá hon khi chua d? can d?m h?t h?i v?. Khi di xa v?, anh "pilot" qu?n áo tóc tai bo ph?, bao gi? cung xách theo hu m?m Châu Ð?c, bu?i Biên Hòa, sò huy?t R?ch Giá, toàn nh?ng món tôi thích, cho nên cung ch? mu?n truy tìm cái s?i dây chuy?n deo trên c? anh có cài vành móng ng?a ? dâu mà có.

Slide 23: 

Món quà tình yêu này ch?c có ph?n linh ?ng v?i s? ph?n c?a chàng, nên vì th? sau ngày 30 tháng tu, chàng lãnh d? b?y nam trong tù C?ng S?n, lúc ?y không th?y có em gái h?u phuong nào xách túi tham nuôi cho tr?n tình tr?n nghia. Lính Không Quân ch? bi?t phái xa nhà lâu l?m là dam b?a, n?a tháng, dâu có hành quân mút mùa l? th?y nhu binh ch?ng b?n, v?y mà c? s?nh ra là chàng có mèo. Lúc nào nhìn m?t chàng cung nhu tuong tu ai.

Slide 24: 

D?o quen nhau tôi r?t ua cái ki?u nhìn lãng dãng nhu th?, nhung bây gi? thì th?y khó ch?u l?m. ? nhà, không dùa v?i con chàng cung gi?n v?i mèo,(mèo b?n chân), ch?c là khi vu?t ve mèo này chàng l?i nh? mèo kia, vì c? hai d?a chúng nó cùng m?m m?i gi?ng nhau.   Có l?n lúc b? d? gi?t, chàng b? quên lá thu tình trong túi áo bay( áo bay nhi?u túi l?m, nên so h? cung ph?i). Lúc b? c?t v?n, m?t chàng c? ng? trông r?t t?i.

Slide 26: 

À, thì ra là thu c?a cô cháu gái, hai gi? sáng không ng? du?c bò d?y vi?t thu cho chú, k? chuy?n vu vo v? trang, v? sao, v? gió, v? âm thanh con tàu rù rì trên không gian, toàn nh?ng th? có liên quan, dính dáng d?n vùng tr?i c?a chàng. Chém ch?t thì anh "pilot" nhà tôi cung dã t?ng t?ng ngu?i ta bài tho “mây tr?i và sao dêm”, toàn nh?ng th? không m?t ti?n mua mà cung không mang v? du?c.

Slide 27: 

Khi b?t g?p qu? tang chàng h?t du?ng ch?i, th? s?ng th? ch?t là có tán t?nh ai dâu, d?y là cháu nó “tán” d?y ch?, có gì mà dã ghen ( th?t oan oi ông Ð?a). S?ng v?i chàng, c? ghen th?t, ghen bóng, ghen gió cung d? ?m ngu?i mà phai tàn nhan s?c. L?m lúc tôi u?c mình thành Ho?n Thu, thi?n phang cái “c?a n?” cho chàng h?t “vác súng” di mây v? gió, nhung nhìn quanh thì b?n bè chàng ông nào cung r?a, th?i bu?i chi?n tranh, th?n ch?t h?ng ngày nu?t tr?ng di bao nhiêu th? h? thanh niên, cu?c d?i nay s?ng mai ch?t có gì vui ngoài trò choi súng d?n.

Slide 28: 

T?i nghi?p anh "pilot" h?ng ngày ph?i d?i di?n v?i bao nguy hi?m, l?m khi bay b?ng vào vùng tr?i l?a d?n, v? nhà ng?m thin thít không h? mi?ng than van, s? v? bu?n. Ðu?c cái, lúc con nóng s?t co gi?t, lúc v? ?m không làm du?c vi?c nhà, chàng hùng dung di ch?, n?u com, d? bô, r?a dít cho con, d? r?i khi th?y c? nhà t?nh táo, chàng l?i phây ph? th? h?n di tám phuong, b?n hu?ng.

Slide 30: 

Bây gi?, tu?i dã v? chi?u, d?u dã hai th? tóc, m?y th?ng cu con l?ng l?n x?n c? r?i, lúc này tôi có là “com ngu?i” thì ch?c gì chàng dã nhai n?i. Chàng nay nhu con chim già m?i cánh, th?y tr?i xanh cung mu?n r?ng r?i, thú vui “ti?n tuy?n, h?u phuong” nam xua cung h?t, nh?ng lúc bu?n tình chàng g?i phôn tán g?u v?i b?n bè, rình rình cà kh?a v?i con v? già cho d?i d? t? l?nh.

Slide 31: 

Không ng?, nay v? già anh "pilot" nhà tôi ng? ngáy khi?p quá. Tôi tu?ng ch? có mình “ ?ng”, ai ng? hôm có m?y ông b?n xa v? choi, ba ông r? nhau nh?u nh?t , tâm s? chuy?n xua, chuy?n nay, h?i tu?ng nh?ng ngày ? Quân tru?ng cho d?n lúc ra don v?, b?n bè k? còn ngu?i m?t, sau dó ba chàng phi công nam xua lan ra ngáy nhu s?m. Ðêm khuya thanh v?ng, ba cái máy cua x? h?t "volume", nghe nhu âm thanh máy bay vang v?ng trên b?u tr?i chinh chi?n thu? nào.

Slide 32: 

Lúc thì vút lên nhu máy bay ph?n l?c b?t d?u c?t cánh r?i phi d?o, lúc cành c?ch nhu cánh qu?t tr?c thang, lúc rù rì nhu Lan 19 tu?i. C? ba âm thanh hòa nh?p vào nhau gi?a dêm khuya thanh v?ng, nghe nhu m?t bu?i hòa nh?c, lúc l?i gi?ng nhu cu?c ph?i trí hành quân khi chi?n tru?ng sôi d?ng, giá dêm hôm ?y anh phóng viên c?n tu?ng thu?t ký s? chi?n tru?ng, du s?c vi?t m?t bài th?t h?p d?n.

Slide 34: 

Cái v? ngáy c?a anh "pilot" già nhà tôi cung là m?t trong nh?ng nguyên nhân mà t?i sao lúc già ngu?i ta hay cãi nhau, day nghi?n nhau và c? b? nhau n?a. Ðêm dêm, v?a yên gi?c di?p là cung dàn muôn di?u l?i v?ng lên réo r?t, tôi t?c mình huých vào duong s? nhu có ý b?o v?n nh? "volume" l?i, ông ?y l?i tu?ng mình b?t an “com ngu?i” nên càu nhàu: “Làm cái gì th?? Ðêm hôm khuya kho?t không d? cho ngu?i ta ng?.” “Ngáy gì mà ngáy d? v?y?” Tôi g?t, “ Nh? nh? cho ngu?i ta ng?, hay là anh b? b?nh du?ng hô h?p, mai di lão bác si tai, mui, h?ng, xem có c?c th?t du nào không?”

Slide 35: 

“ Du cái con kh?”, chàng cáu, “ ng? ai ch? ngáy, ch? l?m chuy?n”. T? nhiên t?c không ch?u du?c, tôi m?a mai: “ Ngày xua mà ngáy nhu th?, ai ngu?i ta thèm l?y” Chàng d?p chát ngay: “ Th? mà kh?i em thèm, cung kh?i ngu?i c? l?ng l?n lên” C? cãi mãi th? này tôi thua là cái ch?c. Tôi ra di?u ki?n: “ Thôi, mai ki?m cái phòng ng? riêng, c? th? này tôi cung ch?t”.

Slide 36: 

Chàng pilot già hùng dung ng?i lên, gi?ng nghe có mùi cay d?ng g?m: “ Ph?i r?i, nay chim già m?i cánh nên ai cung chê, giá bây gi? còn là ông tu?ng, ông tá, có ngáy m?y cung không th?y ai than th?”. L?i cái b?nh tr?m kha m?c c?m, hoài ni?m di vãng, không bao gi? ch?u nh?n là mình m?i cánh th?t r?i. Tôi b?c mình ôm g?i m?n ra "sofa", v?y là yên, không thì cãi nhau d?n sáng.

Slide 37: 


Slide 38: 

L? quá, t? nhiên d? chàng ng? m?t mình thì không nghe ngáy ngó gì c?, im l?ng m?t cách khác thu?ng, im d?n n?i nghe du?c c? ti?ng lá lan tròn trên m?t du?ng. Bây gi? l?i dâm m?t ng? vì không nghe ti?ng ngáy c?a “Ngu?i”. B?ng nghi d?i, l? chàng t? ái, gi?n h?n, nín th? luôn thì có ph?i mình là k? ích k?, v? ch?ng s?ng d?n ch?ng này tu?i, tr?i qua bao vinh nh?c có nhau, nay v? già l?i xa nhau vì ti?ng ngáy. Lò mò, nghe ngóng, không bi?t anh "pilot" già ng? hay th?c mà không nghe âm thanh tr?m b?ng gì c?, l? có chuy?n gì. . . . th?t ân h?n. . . .d?n su?t d?i.

Slide 39: 

Hôm tru?c, ch? ca c?m có th? mà lu con dã nhâu nhâu vào bênh b?, nay có chuy?n gì ch?c kh? c? d?i. Ðành bò vào s? xo?ng xem sao? L? th?t, c? im nhu t?, không nghe tr? mình tr? m?y, lan l?n nhu m?i khi. Lòng d? l?i r?i b?i vì lo, ngáy cung kh? mà không ngáy cung kh?. V?a dua tay s? th? vào ngu?i ?ng, b?ng gi?t thót c? ngu?i vì dã b? chàng tóm du?c r?i ôm ch?t l?y: “ Không có em anh cung không ng? du?c, có ng? dâu mà ngáy h? cung?”   NGUYÊN NHUNG

Slide 40: 

hihihi!!! hahaha!!! huhuhu!!!

authorStream Live Help