DA QUYNH HUONG

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

D? Qu?nh Huong Tho Hoàng Ng?c Qu?nh Giao Nh?c Ph?m Anh Dung Ti?ng hát B?o Y?n Th?c hi?n Nguy?n Thu Hoa

Slide 12: 

D? QU?NH HUONG Xin cám on tác gi? nh?ng b?c ?nh hoa Qu?nh dã góp công tô di?m thêm ph?n ngh? thu?t cùng nh?c si Ph?m Anh Dung cho slide show D? Qu?nh Huong này.

Slide 16: 

Ðêm khuya trang sao vàng dáng qu?nh H?n ta ngây say to duyên Môi em dâng thom m?t chút tình Ng?t ngào s?c dóa trinh nguyên N?ng nàn qu?nh huong thom gi?a cánh môi xinh Lòng ta nghe xôn xao cây lá xanh tình Màu th?i gian nhu ngung khép thoáng mong manh Tr?n gian dêm hân hoan ti?ng hát reo vang D? qu?nh huong hoa oi ! D? qu?nh huong em oi! D? QU?NH HUONG D? qu?nh huong hoa oi! D? qu?nh huong em oi! D? QU?NH HUONG !

authorStream Live Help