Sinh hoat Hoi Binhthuan Nam Ca Tet 2009

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

H?i Thân H?u Bình Thu?n : 

H?i Thân H?u Bình Thu?n Chúc M?ng Nam M?i Xuân K? S?u 2009 Trân tr?ng kính chào m?ng quan khách và d?ng huong.

Slide 2: 

H?i Thân H?u Bình Thu?n

Slide 5: 

H?i Thân H?u Bình Thu?n Nhi?m k? 2007-2009Danh Sách Ban C? V?n 1. Ông Tr?n phi Kinh 2. Ông Hoàng Chính 3. Ông Nguy?n Hung 4. Bà H?a th? Bích 5. Ông Tr?n Ng?c Th?ch 6. Lu?t su Mercedes Di?m Võ (C? v?n Pháp lý)

Slide 6: 

Ban Ch?p Hành: H?i tru?ng: Dr. Ung Monte H?i phó N?i v? : Nguy?n van T?o H?i phó Ngo?i v?: T? Trung T?ng thu ký : Nguy?n Thanh Dzung Th? qu? : Ung thu Hà ?y viên: - Võ dang Sâm - Ngô Ðình Minh Khanh - Võ Van Phát - Lê Huy Ð?c - Nguy?n Th? Ðây - Nguy?n Duy Hu? (Ð?c trách vùng Los Angeles)

Bánh can : 

Bánh can

5. Bình Thu?n Danh lam th?ng c?nh : 

5. Bình Thu?n Danh lam th?ng c?nh Thành ph? Phan Thi?t Tháp Nu?c Chateau D’eau L?u Ông Hoàng Mui Né Núi Tà Cú Su?i Vinh Hão Du?ng (Tuy Phong)

Thành ph? Phan Thi?t : 

Thành ph? Phan Thi?t

Tháp Nu?c Chateau D’eau : 

Tháp Nu?c Chateau D’eau

L?u Ông Hoàng : 

L?u Ông Hoàng

Mui Né : 

Mui Né

Slide 26: 

Mui Né

Gành Son - Du?ng (Tuy Phong) : 

Gành Son - Du?ng (Tuy Phong)

Sinh Ho?t H?i Thân H?u Bình Thu?n Nhi?m k? 2007-2009 : 

Sinh Ho?t H?i Thân H?u Bình Thu?n Nhi?m k? 2007-2009 Chúc M?ng Nam M?i

Trân tr?ng kính chào t?m bi?t quan khách và d?ng huong : 

Trân tr?ng kính chào t?m bi?t quan khách và d?ng huong Ði?u h?p chuong trình: H?i Thân H?u Bình Thu?n K? thu?t: Vietnam Library Network – http://www.vietnamlibrary.net Van ngh?: Do các ngh? si Bình Thu?n, thân h?u và Ðoàn Van Ngh? Dân T?c L?c H?ng trình di?n.

authorStream Live Help