Mùa Xuân và Tình Yêu

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Mùa Xuân và Tình Yêu Nh?c: Nguy?n Tu?n Trình bày: Lâm Dung

Slide 2: 

Tình Yêu m?t khi d?n trong cu?c d?i Là ta chìm trong d?m du?i choi voi …

Slide 3: 

Tình Yêu là giòng s?a m? hi?n Là ng?n gió di?u huy?n Cu?n di mây s?u vuong …

Slide 4: 

Mùa Xuân ngàn hoa th?m tuoi khoe màu Mùa Xuân, mùa thom ngát v?i huong yêu….

Slide 5: 

Tình Xuân là tình bu?m v?i hoa Là tình gió v?i trang… Là say d?m m?ng mo…

Slide 6: 

Cu?c d?i s? tàn úa khi l? cung to duyên Và d?i s? h?ng th?m khi bi?t ngu?i ?y say mê…

Slide 7: 

Ngu?i ?y yêu ta Ngu?i ?y d?m dà Tình yêu m?n mà nhu tình xuân v?i hoa

Slide 8: 

Mùa Xuân, mùa dem ph?n huong voi d?y Mùa Xuân, mùa ân ái em có hay …

Slide 9: 

G?p nhau mà lòng d?m d?m say… Mà h?n ng?t ng?t ngây… Tình Yêu d?n t? dây ….

Slide 10: 

G?p nhau mà lòng d?m d?m say… Mà h?n ng?t ng?t ngây… Tình Yêu d?n t? dây ….

Slide 11: 

G?p nhau mà lòng d?m d?m say… Mà h?n ng?t ng?t ngây….

Slide 12: 

Tình Yêu d?n…t?…dây…

Slide 13: 

Nh?c: Nguy?n Tu?n Trình bày: Lâm Dung Hình ?nh: Lâm Dung & Internet Mùa Xuân và Tình Yêu

authorStream Live Help