tinhthutho-2

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

ThiênThu Tác Ph?m: Thiên Thu Ð? Th? Minh Giang Vietnam Library Networks

Slide 2: 

TRUA THU, Trua thu l?nh tu?ng nhu chi?u mây im cánh trãi bu?n hiu góc tr?i lá vàng không b?t mà roi tình tôi l? nh? t?ng ngu?i ai trao  Trua thu bu?n t? l? nào m?t tr?i c? khép sao tàu d?a xanh bu?c di bóng ch?ng theo hình c?m thuong câu nói ôi mình v?i ta!

Slide 3: 

Trua thu chim d?u mái nhà tròn dôi m?t m? nhìn xa th?y gì ? ng?m mgùi m?t phi?n Ðu?ng Thi câu tho Lý, Ð? r?t v? hay mua ? Hu? Thu ThiênThu

Slide 4: 

Chi?c Lá Cu?i Mùa Thu Lá Thu roi h?t cành tro v?ng Chuy?n xua bu?n l? ng?p m?t nai.Tình lênh dênh trôi theo màu n?ng,B? l?i tr?i hoang l?nh tàn phai. Thanh Huy?n

Slide 5: 

M?ng ngày xua, gi? quên l?i cu,Chi?c lá cu?i cùng dã bay di.Bay theo bao yêu thuong mòn m?i,Thu d?n thu di v?n d?i ch?. Thanh Huy?n

Slide 6: 

Chi?u Thu, Chi?u thu ôi l?i chi?u thu nh?ng con chim én b?c c?u qua sông sông nào ch?y ra bi?n dông ? d? cho tôi th?y l?i trùng duong xua... Trùng duong h?i dó không b?ch? duyên ch? nghi?p quy?n m? m?t xanh quê huong...thôi nhé chào anh quê huong ...thôi nhé chào mình chào em! B? tre mái r? trang chìm tri?u muôn sao v? trong tim bây gi? l?y tr?i tôi mu?n chôn tho m?c bày chim én n?i b? Tuong Giang... Hu? Thu

Slide 7: 

. Thuy?n tình Thuy?n tình trôi d?t v? dâu? Ð? em n?ng gánh tình s?u tuong tu. Bây ch? tr?i dã vào thu, Mây ngàn gió l?ng vi vu th?i v?. Gió thu vuong v?n l?i th?, N?ng vàng roi nh? lung linh, Trùng duong sóng v? ru tình l? loi. Thuy?n oi! Bi?n nu?c d?y voi? B?n còn d?i mãi bên d?i qu?nh hiu! Lá thu roi r?ng bao chi?u, Tình em mang chút ít nhi?u kh? dau Thuy?n tình muôn sóng b? dâu, Tho tình em t?m bi?n s?u choi voi... Bao thu lá v?n roi roi, M?nh h?n héo úa t? toi tháng ngày. Thuy?n tình chìm d?m mê say, N? tình còn n?ng d?ng cay muôn ph?n, Bao gi? tr?n v?n ái ân, Bao gi? tr? h?t n? n?n th? gian? San Jose, 03/01/08 Mai Hoài Thu .

Slide 8: 

. Chi?u Tím tràn dâng n?i nh? aiG?i theo Vàng gió tóc buông dàiNoi dây n?ng Tím buôn hiu h?tQuê cu Vàng phai m?ng d?n ngu?i Ng?c Bích

Slide 9: 

. Ðêm Tím noi này v?n nh? thuongV? noi Vàng tr?i cõi mù suong Li?m Tím m? chôn vùi k? ni?mMuôn trái tim Vàng v?n t?a huong? Ng?c Bích

Slide 10: 

. Mây Tím gi? dây n?o cu?i du?ng...Lá Vàng l?i r?ng v?i mua tuônChân tr?i Tím cu gi? xa khu?tVàng ánh trang m? l?n khói suong Ng?c Bích

Slide 11: 

. Áo Tím thôi bay tru?c c?ng tru?ngThu Vàng v?n tr?i kh?p muôn phuongTìm dâu màu Tím ngu?i nam tru?cS?i khói Vàng bay g?i nh? thuong Ng?c Bích

Slide 12: 

. Ngày tháng phôi pha d?n tu?i ng?c Tranh d?i mua n?ng cung nhan nheo Tr?i qua l?m d? trang tròn khuy?t Bu?i Thu tàn gío v?n h?t hiu Tu? Quang Tôn Th?t Tu?

Slide 13: 

. D?o ?y vai k? hong n?ng h? ,M?t huy?n ng?i sáng ánh pha lê . R?i mùa thu t?i s?u lên tóc ,Gió bu?t h?n ai cung ? ê . Tu? Quang Tôn Th?t Tu?

Slide 14: 

. Tôi nh? l?i ngu?i ta dã b?o tôi, M?t mùa thu tru?c r?t xa xôi... Ð?n nay tôi hi?u thì tôi dã, Làm l? tình duyên cu m?t r?i ! T.T.KH

Slide 15: 

. Tôi s? chi?u thu n?ng ph?t m?, Chi?u thu hoa r?ng d?, chi?u thu... Gió v? l?nh l?o, chân mây v?ng, Ngu?i ?y sang sông d?ng ngóng dò. T.T.KH

Slide 16: 

. Thu bu?n ta di lang thang Trên xác lá hoa úa vàng Dáng chi?u soi thua v?t n?ng Bu?c d?i in d?u chân hoang Ngô Quang Võ

Slide 17: 

. Mùa xuân h?n thu v? em tr? l?i ta nhìn nhau trong bóng nu?c mo màng nu?c ch?y mãi b?i vì xuân tr? l?i v?i giòng trong em h?n ? bên du?ng .Bùi Giáng Mùa xuân h?n thu v? em tr? l?i ta nhìn nhau trong bóng nu?c mo màng nu?c ch?y mãi b?i vì xuân tr? l?i v?i giòng trong em h?n ? bên du?ng . Bùi Giáng

Slide 18: 

. Mùa xuân h?n thu v? em tr? l?i ta nhìn nhau trong bóng nu?c mo màng nu?c ch?y mãi b?i vì xuân tr? l?i v?i giòng trong em h?n ? bên du?ng .Bùi Giáng Hoa n? d? mà tàn Trang tròn d? mà khuy?t Bèo h?p d? ly tan Ngu?i g?n d? ly bi?t Hoa thu không n?ng cung phai màu Trên m?t ngu?i kia in nét dau . Xuân Di?u

Slide 19: 

. Hôm nay có ph?i là thu m?y nam xua dã phiêu du tr? v? c?m vì em bu?c chân di nu?c nghiêng m?t ng?c luu ly ph?t bu?n . Ðinh Hùng ThiênThu

Slide 20: 

. Gió Thu t? dâu t?i lan tan g?n m?t h? lung linh v?ng trang t?a soi l?i m?ng dêm trang. Thuong Vi?t Nhân ThiênThu

Slide 21: 

. Em n?m ngó c?i thu xanh Môi uom dào lý m?t nhành dôi muoi V? em vàng ph? mây tr?i Tay dom n? h? hoa d?i gót xuân . Pha.m Thiên Thu

Slide 22: 

. Mùa xuân h?n thu v? em tr? l?i ta nhìn nhau trong bóng nu?c mo màng nu?c ch?y mãi b?i vì xuân tr? l?i v?i giòng trong em h?n ? bên du?ng .Bùi Giáng Nàng dã trao th? tr? n?ng thu Ð?t thu tình cu t? bao gi? Ðã say huong ?m bên ngu?i m?i Nh?c chuy?n ngày xua v?i h?ng h? Ðào Ti?n Luy?n

Slide 23: 

. Chúng mình quen nhau t? d?o ?y Mùa thu bao nhiêu lá vàng bay Là b?y nhiêu tình yêu tha thi?t Nao n?c lòng anh em có hay Tôn Th?t Phú Si

Slide 24: 

. Tác Ph?m: Thiên Thu N?ng thu vàng ?m tr?i xanh Ðôi chim ríu rít trên cành giao duyên Thu xua em th?t d?u hi?n Thu?t tha tình m?ngbên mi?n h?u giang Ð? Th? Minh Giang

Slide 25: 

. Tác Ph?m: Thiên Thu N?ng thu vàng ?m tr?i xanh Ðôi chim ríu rít trên cành giao duyên Thu xua em th?t d?u hi?n Thu?t tha tình m?ng bên mi?n h?u giang Ð? Th? Minh Giang

Slide 26: 

ThiênThu Tác Ph?m: Thiên Thu Ð? Th? Minh Giang Vietnam Library Networks

authorStream Live Help