ERP MRP

Views:
 
     
 

Presentation Description

บริษัทฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2545 เรามุ่งเน้นการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราให้สามารถรองรับการทำงานของลูกค้าได้โดยละเอียดและครบถ้วน โดยมุ่งเน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด เพื่อให้ลูกค้าสามารถส่งมอบสินค้า บริการ และความพึงพอใจต่อไปยังลูกค้าอีกทอดหนึ่ง บริษัทฯ ให้มุ่งเน้นการบริการที่ดี และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ทั้งลูกค้าในกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงต่างจังหวัด และต่างประเทศในอนาคตต่อไป ปัจจุบันบริษัทฯมีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การบริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงทีมงานที่มีประสบการณ์ และขีดความสามารถสูง นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย การวิจัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

ครอบคลุมงานเกี่ยวกับการทำงานทั ้ง Front/Back Office มีเครื่องมือรายละเอียดความยืดหยุ่นครบทุกความต้องการ รองรับรูปแบบธุรกิจและสินค้าต่างๆมากมายรวมทั ้ งสามารถเชื่อมโยงข้อมูล ระบบต่างๆทำงานได้ทั้งแบบรวมแบบแยกส่วนงานหรือผสมโดยใช้ฐานข้อมูล เดียวกันทั้งหมด จึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานได้เป็นอย่างดี และสามารถกำหนดผู้ใช้ความปลอดภัยของผู้ใช้ได้หลากหลายระดับ BOSERP2015 The best fit ERP / MRP II Alternative. ระบบบริหารและวางแผนทรัพยากรองค์กร ENTERPRISE RESOURCE PLANNING DB 2 BOS ERP Next-Gen 2015 CRM SBM SCM FRM Financial Management Resource Custom Relationship Management Manufacturing Resource Planning MRP II Specific Business Management Human Resource Management Enterprises Asset Management Marketing Sale Campaign Events Forecast Promotion Appointment Help esk D Call Center KB Relationship Privilege Accounting Financial Export / Import Costing MRP Supply Chain Management HRM EAM OM PRJ WF ISO LG Key Performance Indicator Management Information Strategic Work flow Logistic Personnel Welfare Training Payroll Time Attendance Fixed Asset Maintenance Logistic Usage Planning Project Truck Scale POS Tour Reservation Sale Service Consignment Building Project Organize Management BOM Unlimited Level Planning Shop Floor Control RD Purchase Warehouse Inventory QA Traceability KPI MIS ISO Document Index บริษัทวิชั ่ นโฟร์เอ็นเตอร์ไพซ์ซ๊อฟแวร์จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006 Vision 4 Enterprises Software Co. Ltd. Turn Invisible Cost Time and Expense to your profit. BOS ERP Next-Gen 2015 CRM SBM FRM PROJECT ERP HRM WORKFLOW MRP SCM ISO KPI MIS LOGISTIC OM EAM Present

slide 2:

BRANCH OFFICE DATA CENTER FIREWALL Software or Hardware with Web Control Support Muli-User Level and Internal/External Load Balance support CABLE NET 100-200MB Super High Speed ADSL ROUTER High Speed Share INTERNET DIRECT/VPN LEASED LINE ROUTER Stable High Speed LEASED LINE ROUTER Stable High Speed CABLE NET 100-200MB Super High Speed ADSL ROUTER FIXED OR DYNAMIC IP High Speed Share ONE TO ONE Per Location With ISDN Backup And Internet Optional - - - MANY TO MANY ECOSYSTEM DATABASE SERVER With BOS MAIN Service MULTI-TERMINAL SERVERS With Terminal Service And BOS Dynamic IP Service THIN CLIENT NOTEBOOK / DESKTOP Windows XP+ or RDC Client Best Speed - Real 24K Per Con Current Client With 1024x768 32 Bit Color THIN SERVER READ TIP TO CONNECT REMOTE PRINTER ALL CHANNEL SUPPORT MULTIPLE CONNECTIONS FIREWALL Software or Hardware with Web Control Support Muli-User Level and Internal/External Load Balance support WI-FI GN / SWITCH 100MB / GB WI-FI GN / SWITCH 100MB / GB MPLS MANY TO MANY MPLS ROUTER Stable High Speed MPLS ROUTER Stable High Speed WHEN LINK DOWN WITH URGENT SERIOUS CASE USE EXCEL PRESET FORMAT SUPPORT WITH DOWNLOADED PRICELIST WHEN LINK DOWN WITH URGENT SERIOUS CASE USE EXCEL PRESET FORMAT SUPPORT WITH DOWNLOADED PRICELIST DMZ SERVER BOS WEB Server / Mail Server EXTERNAL HARDISK BACKUP B C D E B C D E Revise: 7 JAN 2012 F F THIN CLIENT THIN SERVER GB GB 3G/4G/WIMAX/WIBRO ROUTER High Speed Share A A 3G/4G/WIMAX/WIBRO ROUTER FIXED OR DYNAMIC IP High Speed Share WIRELESS DEVICE Notebook Netbook PDA Smartphone WIRELESS DEVICE Notebook Netbook PDA Smartphone RETAIL SHOP POS OFF Line OPTION DATA MART Auto Sync WI-FI GN / SWITCH 100MB / GB

slide 3:

Easy to connect Device Support Hardware many type of 8 8 5 6 1 2 4 6 6 6 6 1 3 เครื่องชั่งน้ำหนัก อุตสาหกรรม Weighting Machine ลิ้นชักเก็บเงิน Cash Draw จอ Led ราคา เครื่องอ่านบาร์โค๊ด Barcode Scanner เครื่องพิมพ์บัตร Card Dot Metric Laser Inkjet หัวเข็ม เลเซอร์อิงเจ๊ต Printer เครื่องพิมพ์สลิป Slip Printer เครื่องสแกน ลายนิ้วมือ Fringle Scan เครื่องอ่านบาร์โค๊ดแบบไร้สาย Hand-held Online Off-Line เครื่องพิมพ์บาร์โค๊ด Barcode Printer เครื่องรููดบัตร บาร์โค๊ด Magnatic card เครื่องอ่าน RFID Smart Card Proximity Card Pocket PC Customize

slide 4:

BOSERPNext-Gen We also Customize Development Base On VB C ASP.NET WebAPI Javascript PhoneGap Codova On Any Database Support New Hardware Connection Such as RFID GPS and any kind of hardware Mobile Device Online Offline Web Application Windows Application

slide 5:

BOS ERP Next-Gen Enterprises Software Package Solution 1/3 Enterprises Resource Planning BOS - Business Operating System เมือสิงทีคุณหา ไม่ใช่เพียงโปรแกรมทีมีราคาถูก พอใช้งานได้เท่านั น แต่มุ่งเน้นให้รองรับการทํางานของ รูปแบบธุรกิจของคุณได้จริง และมีรายละเอียดครบครัน เราจึงมุ่งมันพัฒนาโปรแกรมทีมีรายละเอียด มีความ ยืดหยุ่น ครบครัน ครอบคลุม และรองรับการใช้งานได้จริง โดยผ่านการทดสอบการทํางานในหลายธุรกิจ ทีมี ความละเอียดซับซ้อน เคลือนไหวสูง มีปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ มานานหลายป ี เราจึงมันใจว่า ลูกค้ายังคง ต้องการทีจะทดลอง ค้นหาโปรแกรม เพือเพิมประสิทธิภาพการทํางานให้สะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ซึง เหมาะสมทั งขนาดของโปรแกรม ราคาของโปรแกรม และสิงทีได้รับ อย่างคุ้มค่า และรองรับรูปแบบการทํางาน ของแต่ละธุรกิจท่านเอง ด้วยการออกแบบให้ทุกระบบทํางานรวมกันได้ภายใต้ Product Family เดียวกัน และครอบคลุมตาม หลักการบริหารสมัยใหม่ 8M Man Money Material Management Machine Marketing Morale Minute เราจึงพร้อมทีจะขอเป ็ นเครืองมือให้ธุรกิจคุณเพิมสร้างผลกําไร และช่วยลดต้นทุนการผลิต ต้นทุนขาย และต้นทุน บริหาร โดยรองรับการทํางานทั งโหมดการทํางานแบบรองรับสรรพากร และโหมดการทํางานแบบควบคุมภายใน

slide 6:

BOS ERP Next-Gen Enterprises Software Package Solution 2/3 ระบบโครงสร้าง และลักษณะทัวไปของโปรแกรม ARCHITECTURE CHARACTERISTIC - ทํางานได้ทังระบบ Standard Alone และระบบทีใช้ระบบฐานข้อมูลแบบ Clients Database Server รองรับฐานข้อมูลหลายประเภท เช่น Microsoft Access Microsoft SQL Server SQL Server Oracle Database ฯลฯ ทําให้การใช้งานทีมีผู้ใช้หลายคน ไม่พบป ั ญหาด้านความเร็ว สามารถใช้กับหลายฐานข้อมูลร่วมกันในเวลาเดียวกันได้ - ระบบออกแบบ เน้นความปลอดภัยของข้อมูลสูงสุด โดยแบ่งจัดเก็บข้อมูล ตามความสําคัญ และ สามารถใช้ความสามารถของ NOS และ Database Engine ช่วยในการควบคุมสิทธิการใช้งานแยก โดยละเอียดได้ - สามารถ ONLINE สาขาด้วย VPN Remote Access ผ่าน ADSL Leased Line ISDN ได้ - รองรับเครืองพิมพ์ทุกประเภททีสามารถทํางานบน Windows ได้ รองรับ Print Servers - สามารถปรับปรุง แก้ไข เพิมเติม รายงานได้โดยผู้ใช้เอง ด้วยเครืองมือทีติดมาด้วยกับโปรแกรม สามารถลงโปรแกรมเสริมอืนๆ เช่น Business Objects Crystal Reports 9 เพือสร้างและแก้ไขได้ ง่ายขึน โดยระบบจะเชือมโยงเข้ากับ ระบบในแต่ละคําสั งเองอัตโนมัติ ซึงสามารถกําหนดเป็น รายงานหลัก หรือให้เลือกเมือพิมพ์ได้ - สามารถ configure รูปแบบรายงาน แยกตามผู้ใช้ และตามรายงานได้ เช่น การตังค่าของ เครืองพิมพ์ ถึงแม้เป็นรายงานเดียวกัน สามารถแยกใช้ต่างๆของเครืองพิมพ์ได้อัตโนมัติ เช่นขนาด กระดาษ โดยไม่ต้องกําหนดใหม่ทุกครัง และยังปรับเปลียนได้ตลอดเวลาทีพิมพ์ - ระบบไม่จํากัดจํานวนบริษัททําการ แยกค่า Implement และไม่จํากัดจํานวนสาขา ภายใน 1 Servers - ไม่จํากัดจํานวนเครืองทีติดตังโปรแกรม Clients สิทธิการใช้งานพร้อมกัน ขึนกับจํานวนทีเลือกซือ ในแต่ละระดับของโปรแกรม - โปรแกรมรองรับการ Update Clients แบบอัตโนมัติทังผ่านระบบ LAN และผ่านเครือข่าย Internet หรือแบบผสม - ระบบพัฒนาให้มีการทํางานทียืดหยุ่น ใช้งานง่าย และรายละเอียดของระบบงานสูง - ลดความซํ าซ้อน ในการปฏิบัติงาน โดยข้อมูลเป ็ นศูนย์กลางของทุกระบบ และสามารถแบ่งส่วนการ ทํางานแยกตามสาขาได้ - สามารถเปลียนภาษาได้ทั งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และกําหนดเอง - ระบบจะทํางานแบบ Online Processing เกือบทั งระบบ จึงสามารถตรวจสอบยอดคงเหลือต่างๆได้ ตลอดเวลา - ระบบเชือมโยงกับ Intranet mail และ Internet Mail จึงสามารถทํางานร่วมกับระบบ Mail ได้ - รองรับการทํางานแบบ Multi Currency - กําหนดรูปแบบเลขทีเอกสารได้เอง รองรับเอกสารแบบ Revision ได้

slide 7:

BOS ERP Next-Gen Enterprises Software Package Solution 3/3 - เน้นการออกแบบให้นําข้อมูลมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ทั งด้านการตรวจสอบ ออกรายงาน และการ วิเคราะห์ ข้อมูลขั นสูงได้ - รองรับการทํางานทีรวดเร็ว และใช้งานพร้อมกันใน แบบหลายผู้ใช้ในเวลาเดียวกัน เพือการตอบสนอง ความต้องการ และขนาดของระบบ - มีข้อมูลเริมต้นต่างๆ เช่น ตําบล จังหวัด ธนาคาร และรายละเอียดต่างๆ ให้ใช้งานได้ทันที - สามารถพิมพ์รายงาน หรือแบบฟอร์มต่างๆ เป ็ น PDF ใช้ส่งผ่าน Email ได้ทันที - สามารถกําหนดสิทธิผู้ใช้ทังคําสั ง และรายงานได้ทุกคําสั งในระบบ - ระบบเอกสารในโปรแกรม มีระดับการตรวจสอบ และอนุมัติทุกขันตอน - ระบบสามารถยกเลิกเอกสาร และ Copy เอกสารได้ - ระบบบันทึกการทํางานของผู้ใช้ทุกขันตอน - สามารถ Backup ข้อมูลได้โดยอัตโนมัติ จากระบบของฐานข้อมูลเอง และการ Backup จาก โปรแกรมเอง - รองรับการนําเข้า และส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่างๆ หากจัดซือระบบแบบมี Implement ทีมงานจะ เรียบเรียงและนําเข้าข้อมูลให้ - มีการเชือมโยงกันของเอกสาร และสามารถสืบค้น และติดตามเอกสารต่างๆได้โดยง่าย - เน้นความถูกต้องของข้อมูล และการนําข้อมูลไปประมวลผลมากขึน - ระบบเน้นการทํางานแบบมีระบบ จึงสามารถตรวจสอบการทํางานได้ทุกขันตอน - ระบบออกแบบโดยยึดหลัก ของสถาป ั ตยกรรม และเทคโนโลยีทีเป็นมาตรฐาน เป็นทีนิยมในป ั จจุบัน - รองรับการเปลียนแปลง หรือเพิมขยายของระบบ สามารถเชือมโยงระบบอืนๆ ให้ทํางานสัมพันธ์กัน ได้ในภายหลัง - สามารถทํางานพร้อมกันได้ทั งป ี พ.ศ. และ ค.ศ. และต่างวันทีกันได้ โดยแยกตามเครืองทีใช้ ทํางาน ย้อยหลังได้ โดยระบบจะดึงราคาขาย และอัตราแลกเปลียนช่วงเวลานั นๆ แยกอิสระตามเครืองได้ - มี Graphics User Interface เพิมความสะดวกในการใช้งาน - ทุกระบบสามารถออกรายงาน เป ็ น กราฟได้ ผู้ใช้สามารถเพิมและแก้ไขได้เอง

slide 8:

AR โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบัญชี การเงิน และภาษี - Vision4 BOS Account for Windows - - - รองรับการขายสด ขายเชื่อ แ ฝากขาย และการรับเงินมัดจำ ใบแจ้งหนี้ สามารถนำเข้าข้อมูลการขาย จากใบเสนอราคา ใบสั่งขาย ใบเบิกสินค้าเพื่อขาย แบ่งแยก ลงตามรายการบัญชีที่กำหนดโดยอัตโนมัติ สามารถยืนยันเพื่อผ่านรายการเข้าสู่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และสามารถออกงบการเงินต่างๆได้ในขั้นตอนเดียว สามารถปรับทศนิยมแยกตามประเภท เช่น จำนวนนับ 2 ตำแหน่ง แต่ต้นทุนให้ใช้ 6 ตำแหน่ง - รองรับ ส่วนลดรายการแบบหลายระดับ เช่น 30+10+500+3+1.5 ลด ลดจำนวนเงิน ลดต่อหน่วย ผสมกันได้ และได้หลายระดับ ละ - รองรับส่วนท้ายบิล 3 ระดับ ส่วนลด ส่วนจำนวนเงิน และส่วนลดชำระ 2/10 N/30 - สามารถเพิ่มหนี้ ลดหนี้ ได้ในระดับรายการย่อย และสามารถสร้างใบลดหนี้ ได้หลายใบ ต่อหนึ่งใบแจ้ง หนี้ รวมทั้งปรับยอดส่วนลดท้ายบิล แยกลงบัญชีได้ทั้งลดหนี้ และรับคืน - สร้างใบวางบิลอัตโนมัติ แยกตามผู้ดูแล เขตการขาย ลูกหนี้ และช่วงเวลาวางบิล - สามารถออกใบวางบิล และใบเสร็จรับเงินได้ทั้งแบบแสดงรายการ และแบบรวมบิล - แถบสีเตือนกรณีวงเงินเครดิตใกล้เต็ม หรือเตือนเมื่อใช้เกินวงเงิน ใกล้ถึงกำหนดชำระ - รองรับลูกหนี้รายตัวแบบรหัสบัญชีเดียว และแยกรหัสลูกหนี้ หรือแยกรหัสบัญชี - บันทึกยอดยกมาแยกตามใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ได้ ทำให้หักลดหนี้ภายหลังได้ - สถิติในการเก็บประวัติราคา ยอดขาย สะสมยอด สถานะการเงิน แยกตามลูกหนี้ - สามารถกำหนดราคาขายได้ถึง 10 ช่องราคาขาย หรือตามลูกค้า กลุ่มลูกค้า - สามารถกำหนดส่งเสริมการขาย ทั้งราคา และส่วนลดได้ถึง 10 ช่องราคาขาย หรือตามลูกค้า กลุ่มลูกค้า - สามารถเรียกดูสรุปยอดคอมมิชชั่นของพนักงานขาย ได้ในทันที - มีรายงานสรุปยอดแจ้งหนี้ ลดหนี้ ยอดหนี้ อายุลูกหนี้ อายุลูกหนี้ค้างชำระ การ์ดลูกหนี้ การ์ดสรุป นำ เสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว AP Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน ไม่ว่าเงื่อนไข จะละเอียดซับซ้อนเพียงใด ทำได้ง่ายดาย ในขั้นตอนเดียว ต้นทุนแฝง หรือการลงบัญชี แยกตามประเภทวัตถุดิบ จะไม่ใช่เรื่องน่าปวดหัวอีกต่อไป Account Payable ระบบบัญชีรายจ่าย - ใบรับแจ้งหนี้ สามารถนำเข้าข้อมูลการซื้อ จากใบสืบราคา ใบสั่งซื้อ ใบตรวจรับสินค้า แบ่งแยกลงตาม รายการบัญชีที่กำหนดโดยอัตโนมัติสามารถยืนยันเพื่อผ่านรายการเข้าสู่ สมุดรายวัน บัญชีแยกประเภท และสามารถออกงบการเงินต่างๆได้ในขั้นตอนเดียว - สามารถปรับทศนิยมแยกตามประเภท เช่น จำนวนนับ 2 ตำแหน่ง แต่ต้นทุนให้ใช้ 6 ตำแหน่ง - รองรับส่วนลดรายการแบบหลายระดับ หรือรองรับส่วนท้ายบิล 3 ระดับ ส่วนลด ส่วนจำนวนเงิน และส่วนลดชำระ 2/10 N/30 - สามารถรับเพิ่มหนี้ รับลดหนี้ ได้ในระดับรายการย่อย และสามารถสร้างใบรับลดหนี้ ได้หลายใบ ต่อ หนึ่งใบแจ้งหนี้ รวมทั้งปรับยอดส่วนลดท้ายบิล แยกลงบัญชีได้ทั้งลดหนี้ และส่งคืน - บันทึกรับวางบิล และดึงข้อมูลจากใบรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ รับเพิ่มหนี้ ตามเงื่อนไขต่างๆได้หลากหลาย - แถบสีเตือนกรณีวงเงินเครดิตใกล้เต็ม หรือเตือนเมื่อใช้เกินวงเงิน - รองรับเจ้าหนี้รายตัวแบบรหัสบัญชีเดียว และแยกรหัสเจ้าหนี้ - บันทึกยอดยกมาแยกตามใบรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ และรับเพิ่มหนี้ได้ ทำให้หักลดหนี้ภายหลังได้ - สถิติในการเก็บประวัติราคา ยอดซื้อ สะสมยอด โครงการ แยกตามเจ้าหนี้ี้ - เครื่องมือปรับปรุงต้นทุนแฝง ทั้งด้านบัญชี และสินค้าคงคลัง - มีรายงานสรุปยอดรับแจ้งหนี้ รับลดหนี้ ยอดหนี้ อายุเจ้าหนี้ การ์ดเจ้าหนี้ นำเสนอผู้บริหารได้อย่างถูก ต้องและรวดเร็ว Account Receivable ระบบบัญชีรายได้ บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 9:

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบัญชี การเงิน และภาษี - Vision4 BOS Account for Windows System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ - กำหนดผังบัญชีได้เอง หรือใช้ของระบบ สามารถแยก หรือรวมสาขาใช้งานได้ - กำหนดงวด รอบบัญชีแบบอัตโนมัติได้ - สามารถกำหนดให้ลงบัญชีอัตโนมัติ ได้หลายระดับ ตั้งแต่เอกสาร จนถึงระดับสินค้า - สามารถเรียกดูงบต่างๆได้ โดยง่ายตลอดเวลา Real time - สามารถจัดทำเอกสารนำส่งสรรพากรได้โดยง่ายดาย ครบถ้วนและถูกต้องตามมาตรฐานของกฎหมาย - สามารถเรียกดู รายงานทางด้านการเงินต่างๆ ได้ทันทีที่ต้องการ Real time - รายงานการเงินต่างๆ สามารถออกเป็นแบบช่วงเวลาได้ - ไม่ต้องปิดงวดบัญชี รายเดือน ก็ทำงานข้ามงวดได้ - -กำหนดสมุดรายวันได้ไม่จำกัด - เครื่องมือค้นหาเอกสารจากใบสำคัญต่างๆ - กำหนดให้ผ่านบัญชีอัตโนมัติได้ หรือประมวลผลผ่านรายการแบบกลุ่มได้ Batch Post / Real time post - ใช้รหัสบัญชีเดียวกัน แต่แยกรายละเอียดลูกหนี้ เจ้าหนี้ สาขา ฝ่าย โครงการ ได้ - Customize เชื่อมโยงคำสั่งเพิ่มเติมได้ ถึงแม้การลงบัญชี จะเป็นแบบอัตโนมัติทั้งระบบ แต่ยังสามาถสามารถเรียกดูภายหลัง หรือปรับปรุงรายการที่ยังไม่ผ่านรายการได้ งบการเงินจะทันสมัยตลอดเวลา General Ledger ระบบบัญชีแยกประเภท GL - สามารถพิมพ์รายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีที่กำลังเกิดขึ้น และสามารถเปรียบเทียบได้ทันที - สามารถปรับปรุงรายงานภาษีได้ ปรับปรุงใบกำกับภาษี แบบมีร่องรอย - พิมพ์แบบยื่นภาษีมูค่าเพิ่ม ภ.พ.30 - พิมพ์ใบกำกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 - รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย การบันทึกซื้อ ขาย ลดหนี้ เพิ่มหนี้ บันทึกใบสำคัญรับ จ่าย ระบบจะเชื่อมโยงการทำภาษีซื้อและภาษีขาย หนังสือหักณที่จ่าย อัตโนมัติ สามารถ Preview หรือพิมพ์ตรวจสอบได้ทันที ไม่ต้องมาคำนวณ หรือกรอกรายการอีกต่อไป สะดวก และครอบคลุมการทำงาน VAT / With Holding Tax ระบบภาษี TAX บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 10:

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบัญชี การเงิน และภาษี - Vision4 BOS Account for Windows SM CB PC BG System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ Cheque / Banking ระบบควบคุมเช็ค และเงินฝาก Petty Cash ระบบควบคุมเงินสดย่อย Budget System ระบบควบคุมงบประมาณ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด เพิ่มประสิทธิภาพ และควบคุมงบประมาณ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และคุ้มค่า ครบทุกขั้นตอนควบคุมเงินสดย่อย รองรับเงินทอน เงินทดรองจ่าย และเงินสดย่อย ตรวจสอบการเคลื่อนไหว และยอดบัญชีเงิน ฝาก / เงินสด ง่ายดาย เพียงหน้าจอเดียว - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงานเช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ ขึ้นการ สิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง FM Financial Management ระบบบริหารการเงิน ด้วยเครื่องมือที่ครบครัน และทันสมัย อย่างเช่น เครื่องมือบันทึกใบสำคัญ พิมพ์เช็ค พิมพ์ใบนำฝาก ช่วยในการทำงานสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง - มีเอกสารนำฝาก และกระทบยอดบัญชีธนาคารได้ - พิมพ์ใบนำฝาก จากระบบได้ ทุกธนาคาร - เพิ่มเติม ปรับปรุงรูปแบบ เช็ค และพิมพ์เช็คได้ไม่จำกัด - ตรวจสอบยอด เงินฝาก เงินค้างรับ แยกตามบัญชีธนาคาร หรือผู้ดูแล - การทำงานจะเชื่อมต่อ กับระบบบัญชีโดยตรง เน้นการควบคุมภายใน ทั้งฝ่ายบัญชี และการเงิน - รองรับการชำระได้หลายรูปแบบ รวมทั้งการทอนเงิน และกำหนดค่าธรรมเนียมการชำระแต่ละแบบได้ - สามารถสรุปรายได้และรายจ่ายอื่นๆ นำเสนอผู้บริหารได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว - รองรับการทำงานแบบ Multi Currency ในทุกเอกสาร - มีเอกสารการเบิก นำฝาก โอน และเคลื่อนย้ายเงิน - สามารถสรุปยอดคงเหลือเงิน แยกตามที่เก็บ ธนาคาร หรือรวมกันได้ - วิเคราะห์งบการเงินเป็นแผนกหรือ ศูนย์กำไร ได้ - ตั้งวงเงินสดย่อย ได้หลายผู้ถือ ไม่จำกัด - ตรวจสอบยอดได้ตลอดเวลา -มีระบบขอเบิกเงินทดรองจ่าย ระบบโอนเงินเงินทดรองจ่าย และระบบรับเงินทดรองจ่าย -มีระบบขอเบิกเงินสดย่อย และเคลียร์เงินสดย่อยพร้อมเงินทดรองจ่าย - กำหนดงบประมาณ แยกตามรหัสบัญชี - กำหนดงบประมาณ ค่าใช้จ่าย แยกตาม โครงการ ประเภท ฝ่าย แผนก หน่วยงาน - เปรียบเทียบกับงบประมาณ กับจำนวนเงินที่ใช้จริง แยกตาม ประเภท ฝ่าย แผนก หน่วยงาน - วิเคราะห์ ความเติบโต หรือแนวโน้มการเพิ่มลด ของงบประมาณ บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 11:

AM Personnel Syetem ระบบบริหารบุคคล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบลูกค้าสัมพันธ์ - Vision4 BOS CRM for Windows Ttธธธธธธธ Appointment: ระบบนัดหมาย Help esk Call Center: ระบบศูนย์บริการให้ความช่วยเหลือ D - Relation Management: ระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า ship Privilege : ระบบบริหารและดูแล สิทธิพิเศษ สมาชิก RM PV SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงาน เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ ขึ้นการสิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง HC สิ่งสำคัญที่ลูกค้าประทับใจคือการเอาใจใส่ ความพร้อม และตรงต่อเวลา - บันทึกนัดหมาย ปฎิทินนัดหมาย ตารางการประชุม ข้อมูลลูกค้าแยกตามผู้ดูแล Sales ข้อมูลลูกค้าของแต่ละผู้ดูแลต่างเป็นความลับต่อกัน - บันทึกตรวจสอบการเข้าพบลูกค้า Sales Administrator - สามารถ เรียกดูรายงานสรุปการนัดหมาย วิเคราะห์การนัดหมาย - เรียกดูรายงานวิเคราะห์ประสิทธิภาพพนักงานขาย ทีมขาย - เรียกดูรายงานวิเคราะห์การออกตลาด การบันทึกสถาน การติิดต่อ t สามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะไม่พลาดการให้ความสำคัญลูกค้า ทั้้งเรื่องงาน และเรื่องส่วนตัวที่สำคัญ - สามารถ เรียกดูข้อมูลสินค้า ลูกค้า ผู้ติดต่อ สถานะทางธุรกิจ รวมถึงข้อมูลวิเคราะห์ลูกค้า เครดิตวงเงิน - Email Broadcast SMS Broadcast ของขวัญ ของชำร่วย การ์ดอวยพร จัดทำและออกแบบสอบถาม เพื่อึวามพึงพอใจสูงสุด MMS Broadcast - การบริการ หลังการขายคือสิ่งสำคัญ ที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ และไว้วางใจ ดูแลสมาชิก ด้วยสิทธิพิเศษเหนือใคร - - สามารถดึงข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงการทำงาน แบบ กับ ได้ เช่น เขื่อมโยงอุปกรณ์เสริม หรือตู้สาขา ดึง เพื่อดึงข้อมูลลูกค้า และประวัติการติดต่อ อัตโนมัติ ON-LINE Website News Web board Helpdesk Ticket Call ID -กำหนด ของ สมาชิกเพื่่อทำ ดูแลลูกค้า -กำหนด กลุ่มลูกค้า ได้หลากหลาย ไม่จำกัด แยกตาม ลูกค้า และกลุ่มสินค้าที่สนใจ - -เชื่่อมโยงระบบการตลาด ส่งเสริมการทำ กับ Level Campaign Reward Mile Records Campaign Partner - จัดทำและออกแบบสอบถาม เพื่อึวามพึงพอใจสูงสุด Knowledge Base Management:ระบบบริหารฐานข้อมูลความรู้ KM พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ อยู่เสมอและทราบปัญหาของลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข -ฐานข้อมูลความรู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น คู่มือการใช้งาน Manual FAQ Webboard บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 12:

FA Personnel Syetem ระบบบริหารบุคคล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน และวางแผนซ่อมบำรุง - Vision4 BOS Fixed Asset for Windows ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบสินทรัพย์ ตรวจสอบราคาการซื้อและหักค่าเสื่อมให้เอง เมื่อมีประวัติของสินทรัพย์นั้นๆ Maintenance Management ระบบซ่อมบำรุง Fixed Asset ระบบบริหารสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน MM SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงาน เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ ขึ้นการสิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง TA - รองรับประเภทสินทรัพย์ทุกประเภท เช่น ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ ลิขสิทธิ์ - กำหนดรหัส Running อัตโนมัติตามประเภทสินทรัพย์ ได้ 30 ตัวอักษร - กำหนดหมวดสินทรัพย์ แยกตามประเภทได้ไม่จำกัด - กำหนดสินทรัพย์เป็นกลุ่มจำนวนได้ เช่น เครื่องมือ 20 ชิ้น - พิมพ์ป้ายกำกับสินทรัพย์ พร้อมทั้ง Barcode เพื่อใช้ในการตรวจนับ และ ติดกำกับได้ - กำหนดต้นทุนสินทรัพย์ แบบบันทึกเอง หรือแยกรายละเอียดได้ เช่น ต้นทุนซื้อ รองรับเงินตราต่างประเทศ ค่าขนส่ง ค่าซ่อมบำรุง - คำนวณค่าเสื่อมราคา ได้ 4 รูปแบบ คือ แบบเส้นตรง แบบตามอยา หรือจำนวนผลผลิต แบบลดลงจำนวนปี และแบบ ลดลงทวีคูณ - ปรับต้นทุนสินทรัพย์ ภายหลังได้ เช่น ค่าตกแต่ง ต่อเติม - ปรับรูปแบบการคำนวณภายหลังได้ เช่นเปลี่ยนแปลงนโยบายคำนวณค่าเสื่อมราคาเมื่อควบรวมกิจการ หรือเมื่อต้องการ - บันทึกรายละเอียดสินทรัพย์ย่อย และสินทรัพย์แม่ กรณีเป็นส่วนประกอบสำคัญ - แสดงรายละเอียดการคิดค่าเสื่อมราคาทั้งแบบรายปี และรายเดือนอัตโนมัติ - บันทึกรูปภาพ การรับประกัน ผู้จัดจำหน่าย และรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง แยกตามประเภทของสินทรัพย์ - แยกโครงการ ฝ่าย แผนก หน่วยงาน เพื่อแยกค่าใช้จ่าย และรายงาน - โอนย้ายระหว่างงวด สามารถแยก ค่าใช้จ่ายตาม แยกโครงการ ฝ่าย แผนก หน่วยงาน - รองรับสินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง - ประมวลผลค่าเสื่อมราคา ทั้งหมด แยกตาม แยกโครงการ ฝ่าย แผนก หน่วยงาน หรือเฉพาะรายการได้ - ปันส่วนค่าใช้ของฝ่ายบริการได้ - บันทึกและเชื่อมโยงระบบบัญชีอัตโนมัติ พร้อมทั้งแสดงใบบันทึกตัดบัญชีได้ทันที - บันทึกขายสินทรัพย์ พร้อมทั้งคำนวณค่าเสื่อมรา ณ วันที่ระบุ คำนวณ กำไรขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ - บันทึกการเลิกใช้ ตัดจำหน่าย สูญหาย - ดึงข้อมูลการซื้อสินทรัพย์จากระบบซื้อ -กำหนดเวลาการทำงาน ของเครื่องจักร และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง -กำหนดเชื้อเพลิง วัสดุสินเปลืองแยกตามสินทรัพย์ เพื่อวางแผนการจัดซื้อ และแผนการผลิต -วางแผนซ่อมบำรุงให้ สินทรัพย์แต่ละรายการ -บันทึกใบแจ้งซ่อม แจ้งตรวจเช็คสินทรัพย์ -บันทึกใบขอซ่อมสินทรัพย์ เชื่อมโยงระบบสั่งซื้อ กรณีต้องจ้างภายนอก รายการนี้ทำให้การดูแลสินทรัพย์ง่ายขึ้น และสามารถสรุปค่าใช้จ่ายอื่นๆได้ บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 13:

HR Personnel Syetem ระบบบริหารบุคคล โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบเงินเดือนและบริหารทรัพยากรมนุษย์ - Vision4 BOS HRM for Windows ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลได้อย่างสมบูรณ์แบบ - กำหนดโครงสร้างองค์กรได้ถึง 4 ระดับ คือ สาขา ฝ่าย แผนก และหน่วยงาน - ไม่จำกัดจำนวนสาขา ฝ่าย แผนก หน่วยงาน และพนักงาน - กำหนดประเภทพนักงาน ได้หลายแบบ เช่น รายวัน รายเดือน ราย ช.ม. รายสัปดาห์ รายเหมา - ใส่รูปถ่าย และรายละเอียดต่างๆ เช่น คู่สมรส บุตร บิดา/มารดา บุคคลค้ำประกัน ชาวต่างชาติ ได้อย่างครบถ้วน - บันทึกการฝึกอบรมพิเศษ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น สามารถบันทึกพร้อมกันได้ทีละหลายๆคน - บันทึกความสามารถพิเศษ ประวัติการศึกษา - บันทึกเงินได้ เงินหัก เงินรางวัลพิเศษได้ - บันทึกข้อมูล ภาษีเงินได้ เงินประกันสังคม เงินกองทุนก่อนเข้างานได้ - พิมพ์บัตรพนักงานพร้อม Barcodeได้ทันที รองรับเครื่องพิมพ์ ทุกประเภท - บันทึกใบลา ใบขอทำล่วงเวลา ใบกำหนดเวร และสลับเวลาทำงาน จากหน่วยงานอื่นๆ และอนุมัติโดยฝ่ายบุคคลได้ - บันทึกใบลา ใบขอทำล่วงเวลา ใบกำหนดเวร และสลับเวลาทำงาน ได้หลายคน ใน 1 ใบ - บันทึกยอดยกมาเงินได้ เงินหักต่างๆ แยกตามพนักงานได้ Ttธธธธธธธ - ใช้ได้กับเครื่องรูดบัตรทุกรุ่น ไม่จำเป็นต้องกดกะ หรือกดเข้าออกเพื่อรูด - ทำงานได้หลายบริษัทพร้อมๆกัน ด้วยเครื่องรูดเครื่องเดียว หรือใช้เครื่องรูดบัตรหลายเครื่องต่อบริษัท ทำการเดียว - มีรายงานการทำงาน ผลการรูดบัตร สรุปขาดลา มาสาย รายคน รายกลุ่ม - ทำใบลา ใบกำหนดเวร ใบขอเปลี่ยนเวลา ใบขอทำล่วงเวลา ได้ทั้งก่อน และหลังจากการรูดบัตร - กำหนดกะได้ไม่จำกัด กำหนด OT วันหยุดได้ 4 อัตรา กำหนดเวรไม่ประจำ - คำนวณเบี้ยขยันสะสมต่อเนื่องได้ - กำหนดช่วงเวลาคำนวณ ได้ เช่น สาย 15 นาทีหักเงินตามอัตราที่กำหนด อ่านข้อมูลจากเครื่องรูดบัตร สแกนลายนิ้วมือ ได้ทุกยี่ห้อ โดยไม่ต้องกดกะทำงาน ใช้ร่วมกับที่เปิดประตูได้ Payroll ระบบเงินเดือนค่าแรงพนักงาน Human Resource ระบบบริหารบุคคล PA Time Attendance ระบบประมวลผลเวลาตอกบัตร สุดยอดระบบเงินเดือนรับประกันความมั่นใจ 100 และครบถ้วนด้วยเอกสารและแผ่นดิสก์ นำส่งต่างๆ - - - - เพื่อความสะดวกจึง - - - - สามารถแก้ไขรายงานได้สะดวกตามต้องการ และเลือกเงื่อนไขรายงานได้ - กำหนดกะทำงาน ได้ไม่จำกัด โดยแต่ละวันทำงาน ไม่จำเป็นต้องเวลาเท่ากัน หรือเวลาเดียวกันได้ กำหนดประเภท เงินได้ เงินหัก ได้ไม่จำกัด โดยสามารถกำหนดอัตราคูณเป็นแบบเท่า หรือ คำนวณจากการบันทึกเอง อัตราเงินเดือน หรืออัตรา ช.ม. กำหนดรูปแบบการปัดเศษแยกตามประเภทเงินได้ เงินหัก การคิดภาษีหรือไม่คิดภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินสะสมอัตราคำนวณ OT ได้ หลายระดับการปัดเศษการคำนวณเวลาได้ - กำหนดงวดการจ่าย ได้หลากหลายวิธี เช่น ต่อเดือน ต่อสัปดาห์ ต่อปกษ์ ต่อ 10 วัน รวมถึงจ่ายได้ทั้งเงินสด และโอนเข้าบัญชีธนาคาร มีรายงาน ภ.ง.ด.91 50 ทวิ ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.1ก ส.ป.ส.1-10 1-03 6-7 6-86-9 ทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนเงินเดือน รายงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สลิปเงินเดือน กองทุนทดแทน และรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่สามารถสั่งพิมพ์จากโปรแกรมได้ทันที ประมวลผลไฟล์นำส่งธนาคารได้ทันที รวมถึงนำส่งประกันสังคม สรรพากร เงินกองทุน ทั้งการส่ง diskette หรือ การ Upload ประมวลผลเงินเดือนแยกตามงวด และประเภทได้ หลังจากประมวลผลเงินเดือนสามารถแก้ไข หรือเพิ่มเติม เฉพาะบุคคลได้ หรือยกเลิก ทั้งแล้วประมวลผลใหม่ได้ มีงวดนำส่งแยกจากงวดเงินเดือน เช่นมีการจ่ายเงินเดือนหลายครั้งใน 1 เดือน แต่สามารถนำส่งพร้อมกันได้ พร้อมแสดงยอดการนำส่งต่างๆ โอนข้อมูลเข้าระบบบัญชี แยกประเภท บัญชีต้นทุนการผลิต Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน WF เพิ่มความสามารถสำหรับบริษัทที่มีเงื่อนไขซับซ้อนเรื่องสิทธิวันลาและการคิดเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ - สามารถกำหนดประเภทสิทธิการลาต่างๆ ได้ตามอายุงาน และสามารถตั้งเงื่อนไขหักเงิน เมื่อเกินสิทธิได้ - กำหนดประเภทเบี้ยขยันได้ไม่จำกัดหรือต้องการจ่ายเบี้ยขยันแบบอัตโนมัติ และสามารถกำหนดอัตราได้ทั้งแบบคงที่และแบบก้าวหน้า - สามารถเรียกดูยอดวันลาคงเหลือหรือยอดใช้สิทธิการลาในแต่ละพนักงาน และมีระบบเตือนหากหยุดเกินเพื่อนำมาดูเปรียบเทียบหรือต้อง การให้มีการสะสมไปในปีถัดไปได้ - สามารถดูรายงานและสรุปเกี่ยวกับสวัสดิการย้อนหลังได้ SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบ หรือตำแหน่งงาน เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบ เป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่ง หรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลา และข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้ รวมถึงสามารถทำงานผ่าน ระบบสาขาได้ ขึ้นการสิทธิการใช้งาน และการติดตั้ง TA บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์ กัลปพฤกษ์ ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 14:

IC โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบริหารสินค้าคงคลัง - Vision4 BO for Windows S Inventory System Welfare ระบบสวัสดิการพนักงาน การบริหารสินค้าคงคลังทำให้การทำงานง่ายขึ้นซึ่งระบบจะรองรับการออกบิลและเชื่อมถึงระบบบัญชี ระบบบัญชีรายจ่าย Inventory Control ระบบบริหารสินค้าคงคลัง -ระบบหลายหน่วยแพ๊คเช่นโหลแพ๊คกล่องตร .มตร .ฟ. ลบ.ม. รวมถึงแยกหน่วยหลักและหน่วยซื้อ พร้อมทั้งหารคำนวณสู่หน่วยหลักอัตโนมัติฯลฯ - รองรับหลายหน่วยนับ Barcode หน่วยนับอื่นๆและสามารถระบุฝ่ายของผู้ใช้ได้ กรองหน่วยนับ - กำหนดสายหมวดหมวดขนานกลุ่มกลุ่มขนานข้ามวัสดุวัตถุดิบสินค้าและบริการได้ไม่จำกัด - รองรับแบบ Drawing สินค้าที่ใช้ในการผลิตหรือการรับสินค้าตัวอย่าง - สามารถกำหนดข้อมูลฉลากสินค้าครบตามรายละเอียดที่ส .ค.บ. กำหนด - มีเครื่องมือบันทึกรหัสสินค้าแบบกลุ่มแบบย่อยและแบบละเอียด - กำหนดสินค้าในแพ๊ครวมต้นทุนอัตโนมัติ รองรับการแตกและรวมแพ๊คสินค้า - กำหนดวิธีการผลิตสูตรการผลิตแยกตามสินค้า - ควบคุม Safe Stock Lead time จุดสั่งซื้อ การสั่งซื้อแบบประหยัด EOQ และประวัติซื้อขาย - มีระบบจัดการกับคลังสินค้าที่สะดวกและเป็นศูนย์กลางเดียวกัน รองทั้งการแบ่งและการรวมยอดคงเหลือ - รองรับ Stock ของแถม ฝากขาย Factory Lot Lot Lot Date สี Shape Size Grade Job Code ต้นทุน การจองสินค้า และของเสีย - มีเครื่องมือเลือกกรองค้นหาสินค้าคำนวณยอดรวมแบบหลายชั้นและสามารถเลือกรายการได้ครั้งละหลายรายการ - รองรับงานผลิตทั้งภายในและส่งไปผลิตภายนอกทั้งรวมยอดและแยกยอด - รองรับ Stock ของเสียจากการผลิตและการจัดเก็บ - มีระบบติดตามสถานการณ์เคลื่อนไหวสินค้าและยอดคงเหลือ - รองรับระบบใบสั่งงาน JOB COST และแบบโครงการ PROJECT COST - กำหนดโครงสร้างสินค้าสำเร็จรูปหรือสูตรวัตถุดิบการผลิต BOM ไม่จำกัดระดับ - สามารถจัดทำ Barcode RFID ได้โดยตรงจากระบบฐานข้อมูลจริง - ตรวจสอบยอดการเบิกใช้วัตถุดิบแยกตามงานโครงการได้ - สามารถติดตามสถานการณ์จัดหาวัตถุดิบแยกตามใบสั่งซื้อใบสั่งขายงานโครงการได้ - รองรับการใช้งาน Barcode และ Serial No ทั้งระบบและสามารถยิง Serial ได้โดยไม่ต้องยิง barcode - มีเครื่องมือคำนวณดิจิตตรวจสอบของบาร์โค๊ด - สามารถกำหนดรายละเอียดสินค้าได้หลายรูปแบบและไม่จำกัดจำนวนสินค้ารองรับจำนวนสินค้าได้ไม่จำกัด ปัจจุบันมีลูกค้ามีสิน ค้ามากถึงกว่า 200000 รายการและเพิ่มขึ้นทุกๆเดือน - กำหนดรูปแบบรหัสสินค้าได้เองยาวถึง 30 ตัวอักษรรวมทั้งกำหนดรูปแบบอัตโนมัติแบ่งตามสายสินค้าได้ - กำหนดคลังสินค้าและที่เก็บได้ไม่จำกัด ที่เก็บสามารถนิยามได้หลายชั้นไม่จำกัด - แจ้งเตือนสต๊อกถึงจุดสั่งซื้อบนหน้าจออัตโนมัติ - รายงานการเคลื่อนไหวและไม่เคลื่อนไหวของสินค้ารูปแบบต่างๆ - รายงาน Top สินค้าขายดีแยกรหัสหรือกลุ่ม - เครื่องมือปรับต้นทุนเลือกปรับตามช่วงเวลาได้ - เครื่องมือปรับปรุงข้อมูลและรายละเอียดสินค้า - เครื่องปรับปรุงยอดและต้นทุนสินค้าคงเหลือ - รองรับการทำงานต่อเนื่องทันทีโดยยกยอดมาและมีเครื่องมือรองรับการอ้างอิงเอกสารก่อนใช้ระบบได้ - รองรับสินค้าประเภทวัสดุสำนักงานวัสดุโรงงาน โสหุ้ย วัตถุดิบสินค้าและบริการและสินค้าชุด - เก็บต้นทุนเป็นประวัติต่างๆรวมทั้งต้นทุนแฝง -วิเคราะห์สินค้าคงเหลือค้างรับค้างส่งจุดสั่งซื้อแจ้งเตือนรองรับบาร์โค๊ดทุกหน้าจอ -รายงานสรุปยอดสินค้าคงเหลือแยกตามประเภทต่างๆ AI Advanced Inventory รองรับสินค้า ที่มีรายละเอียด และต้องควบคุมดูแลเป็นพิเศษ สินค้าบางชนิดมีการผลิตมาเกี่ยวข้องทำให้ต้องดูแลขั้นตอนการทำเป็นพิเศษ และมีรายละเอียดที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา -ระบบหลายหน่วยนับ 1 หน่วยนับหลัก 2 หน่วยนับขนาน เช่นหลา / ก.ก / ม้วน กรัม เม็ด -มี Parameter สินค้าถึง 5 Parameters สามารถกำหนดได้ชื่อได้ตามประเภทงานที่ใช้เช่นสี Size Serial No Frame No Engine No ฯเชื่องโยงไปยังทุกๆส่วนในระบบเช่นระบบบัญชีระบบสั่งขายและระบบจัดซื้อ -เรียกรายงานแยกตาม Paramter ได้ บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 15:

โปรแกรมสำเร็จรูป ระบบบริหารสินค้าคงคลัง - Vision4 BO for Windows S Inventory System WH Warehouse Management ระบบจัดการคลังสินค้า และที่จัดเก็บ -สามารถกำหนดรหัสผู้ขายเชื่อมโยงกับรหัสเจ้าหนี้ในระบบบัญชีโดยตรง -กำหนดรหัสบัญชีธนาคารผู้ติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานในระบบจ่างได้ -สามารถค้นหารายชื่อและการติดต่อของ Supplier เพื่อจัดซื้อได้อย่างรวดเร็ว -สามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดประวัติการจัดซื้อและสืบราคาที่ผ่านมาของ Supplier แต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว -สามารถสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อขอซื้อว่ามาจากใบสั่งงานใดใบสั่งซื้อใดโดยเชื่อมโยงมาจากระบบขายและระบบผลิตได้ -สามารถออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว -มีใบเลือกซื้อ PA เพื่อขออนุมัติซื้อในสินค้าราคาสูงได้ -สามารถออกใบสั่งซื้อหรือบันทึกซื้อสินค้าที่ยังไม่มีรหัสในระบบสินค้าคงคลังได้ -สามารถบันทึก PO แบบรับฝากขายได้ -รองรับส่วนลดหลายระดับ -แสดงรูปภาพที่ PO PR เพื่อต้องการดูรูปให้ตรงกับตัวสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ -เรียกดูประวัติซื้อได้ทันที่ขณะทำ PO เลือกจาก Grid เช่นกด F9 -แยกวันที่ส่งและปรับปรุงการจัดส่งตามรายการย่อยทยอยรับสินค้าได้หลายครั้ง -แถบสีสถานะต่างๆของการจัดซื้อและการขอซื้อ -รายงานสถานะต่างๆของใบ PO เพื่อต้องการดูการทำงานของจัดซื้อว่าออก PO ยังไม่ได้อนุมัติแต่ของมาส่งแล้วมากน้อยเท่าไร -รายงานสรุปยอดซื้อสามารถกรอง Supplier ได้ -รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้าว่าสินค้าราคาขึ้น–ลงอย่างไรไม่ได้ใช้ราคาเฉลี่ยแต่ใช้ราคาสุดท้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในปีต่อไป -รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อจัดอันดับยอดซื้อ -รายงานวิเคราะห์ซื้อวิเคราะห์ผู้ขายและประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่างๆ SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูล และกำหนดสิทธิ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบเป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่งหรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลาและข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้รวมถึงสามารถทำงานผ่านระบบสาขาได้ ขึ้นการสิทธิการใช้งานและ การติดตั้ง PO Purchase Requistion ระบบสั่งซื้อ สั่งจ้าง และติดตามการจัดหา PR Purchase Requistion ระบบขอซื้อ ขอจ้าง และติดตามผล การควบคุมดูแลคลังสินค้ามีผลดีทำให้สินค้าไม่เกินกว่าปริมาณที่จัดเก็บได้เป็นระเบียบและ ไม่ชำรุดรวมถึงการค้นที่สะดวกรวดเร็วควบคุมการหมดอายุของสินค้าได้เป็นอย่างดี -กำหนดคลังสินค้าและที่จัดเก็บได้ไม่จำกัด -คำนวณยอดคงเหลือยอดเคลื่อนไหวและค้นหาสินค้าแยกตามที่เก็บได้รวมถึงกำหนดสิทธิการเข้าถึงได้ -แสดงรายละเอียดแบบผัง Tree ของโครงสร้างได้ -กำหนดความจุและระยะเวลาแจ้งเตือนให้ย้ายออก ใช้กรณีคลังบ่มสินค้า -แสดงภาพแบบ 3 มิติได้ เพิ่มมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายรวมถึงวางแผนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สมเหกตุสมผลและทันเวลาถูกต้องควบคุมการใช้งานจริง ควบคุมรายจ่ายและการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อ และติดตามวัตถุให้เกหิดสมดุลทั้งการจัดส่งและการผลิต -ใบขอซื้อเชื่อมโยงโดยตรงกับระบบผลิตระบบงานซ่อมบำรุง -ใบขอซื้อรองรับการสั่งซื้อทั่วไปทั้งที่มีรหัสและไม่มีรหัสได้ -แบ่งแยกประเภทการขอซื้อเป้นสมุดประเภทต่างๆได้ -รายงานวิเคราะห์การขอซื้อประเมินช่วงเวลาการสั่งซื้อติดตามรายบการขอซื้อได้ -รองรับคำนวณรายการแนะนำการขอซื้อแยกตามสาขาได้ บริษัท วิชั ่ นโฟร์ เอ็นเตอร์ไพซ์ ซ๊อฟแวร์ จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 16:

โปรแกรมสำเร็จรูป Vision4 BOS for Windows ระบบบริหารและวางแผนการผลิต - MRP Shop Floor Control ระบบบันทึกและควบคุมการผลิต Manufacturing Resource Planning ระบบวางแผนการผลิต SFC SM System Management ระบบจัดการฐานข้อมูลและกำหนดสิทธิ กำหนดระดับความสำคัญการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานได้อย่างละเอียด - สามารถกำหนดสิทธิระดับผู้ใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลและการเรียกดูรายงานได้ตามความรับผิดชอบหรือตำแหน่งงาน เช่นการบันทึกข้อมูลเห็นเฉพาะพนักงานส่วนที่รับผิดชอบเป็นต้น - สามารถกำหนดกำหนดสิทธิเพื่อดูเฉพาะสาขาหรือรวมสาขาได้ให้สิทธิเฉพาะบุคคล - สามารถกำหนดสิทธิการใช้งานในแต่ละคำสั่งหรือรายงานได้ - เชื่อมโยงเวลาและข้อมูลผ่าน Remote สาขาได้รวมถึงสามารถทำงานผ่านระบบสาขาได้ ขึ้นการสิทธิการใช้งานและการติดตั้ง TA เป็นการทำงานที่ง่ายควบคุมสะดวกบันทึกเกี่ยวกับงานที่จะทำการผลิตข้อมูลก็ส่งถึงกันง่าย และสามารถเช็คระหว่างบันทึกข้อมูลได้ว่าวัตถุดิบมีเพียงพอที่จะทำ Order นี้เสร็จทันเวลาหรือไม่ MRP ทำให้งานผลิตมีการวางแผนระบบได้ดีงานมีคุณภาพและเสร็จตรงเวลาที่กำหนด - ระบบจะเชื่อมโยงกับระบบขายระบบซื้อและระบบสินค้าคงคลังโดยตรง - รองรับการผลิตแบบ Line Process และ Job Order - กำหนดประเภทเครื่องจักรและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับระบบผลิตได้ - กำหนดโครงสร้างสินค้าสำเร็จรูปหรือสูตรการผลิต BOM ไม่จำกัดระดับ - กำหนดสูตรการผลิตขั้นตอนการผลิตและวิธีการผลิตได้ไม่จำกัด - ปรับแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็วและตลอดเวลาเชื่อมโยงระบบขายอัตโนมัติ - สามารถวางแผนการผลิตแบบกลุ่ม ไม่เจาะจงลำดับในกลุ่ม ลดเวลาการวางแผน - ประมาณการระยะเวลาการผลิตจากแผนการผลิตได้ - ทุกส่วนมีหน่วยนับครบตามประเภทสินค้าจริงเช่นผ้ามี 3 หน่วยคือหลาก .ก. และม้วน สลับหน่วยขณะผลิตได้ - ระบบควบคุมการผลิตและติดตามสถานะการผลิตได้ Shop floor control - บรรทึกใบสั่งผลิตใบสั่งผลิตตัวอย่างและใบทดลองผลิตได้ - มีใบแก้ไขงานแก้สภาพสินค้าและใบเร่งงาน - ตรวจสอบแผนความต้องการการผลิต CRP ได้ - ระบบควบคุมคุณภาพ QC แยกตามหน่วยงาน - ระบบบันทึกของเสียและสรุปยอดของเสียแต่ละช่วงการผลิต - ระบบควบคุมความต้องการวัตถุดิบ MRP Material Requisition Planning - ระบบควบคุมต้นทุนการผลิต DM DL OH เชื่อมโยงกับระบบสินค้าคงคลังและรับบริหารทรัพยากรบุคคลโดยตรง - ตรวจสอบและควบคุมแผนการจัดส่ง MDS ได้ตลอดเวลา - ตรวจสอบรายงานสินค้าผลิตเสร็จและค้างผลิตได้ตลอดเวลา - ติดตามสถานการณ์จัดหาวัตถุดิบแยกตามงานหรือสินค้าได้ - กำหนดประเภทสูญเสียแยกตามแผนกได้ไม่จำกัด - รองการเบิกและโอนออกวัตถุดิบของ Line Process มากกว่า 1 ชนิด - รองรับการโอนเข้าและโอนออก Semi Goods มากกว่า 1 ชนิด - ทุกส่วนมีหน่วยนับครบตามประเภทสินค้าจริงเช่นผ้ามี 3 หน่วยคือหลาก .ก. และม้วน RD Research Development ระบบวิจัยและพัฒนา - มีใบทดลองผลิตซึ่งสามารถทดลองผลิตโดยไม่ต้องมีวิธีการผลิตมาก่อน เป็นระบบที่พร้อมและสมบูรณ์ที่สุดเพราะมีการเก็บรายละเอียดที่เยี่ยมทำให้งานมีคุณภาพ บริษัทวิชั ่ นโฟร์เอ็นเตอร์ไพซ์ซ๊อฟแวร์จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 17:

โปรแกรมสำเร็จรูประบบค้าปลีก - Vision4 BOS POS Point Of Sale for Windows Reception ระบบลงทะเบียนลูกค้า Point of Sale ระบบขายปลีกหน้าร้าน RE TA การลงทะเบียนลูกค้าจะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขายการคำนวณค่าคอมมิชชั่น รองรับการทำงานในโหมดทัวร์หรือการจองต่างๆ POS ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่ยืเหยุ่มและครบครันรวมถึงสิทธิการใช้งานที่หลากหลายทำให้ งานขายหน้าร้านและการสรุปยอดขายยอดสินค้าไม่ใช่เรื่องยากและวุ่นวายอีกต่อไป -เปิดคิว กลุ่ม ของลูกค้าได้เพราะแยกรายการรวมยอด -สามารถระบุการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงคนขับทัวร์และผู้นำทัวร์ได้ -ออกรายงานการมาเยื่ยมและการจ่ายเงินค่าเบี้ยงได้ -เชื่อมโยงระบบการเงินโดยตรง Purchase Order ระบบสั่งซื้อและรายงานวิเคราะห์ PO ควบคุมรายจ่ายและการจัดหาสินค้าและวัตถุดิบเพื่อลดความผิดพลาดในการสั่งซื้อและติด ตามวัตถุให้เกหิดสมดุลทั้งการจัดส่งและการผลิต -สามารถกำหนดรหัสผู้ขายเชื่อมโยงกับรหัสเจ้าหนี้ในระบบบัญชีโดยตรง -กำหนดรหัสบัญชีธนาคารผู้ติดต่อและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานในระบบจ่างได้ -สามารถค้นหารายชื่อและการติดต่อของ Supplier เพื่อจัดซื้อได้อย่างรวดเร็ว -สามารถค้นหาข้อมูลรายละเอียดประวัติการจัดซื้อและสืบราคาที่ผ่านมาของ Supplier แต่ละรายได้อย่างรวดเร็ว -สามารถสืบค้นข้อมูลการจัดซื้อขอซื้อว่ามาจากใบสั่งงานใดใบสั่งซื้อใดโดยเชื่อมโยงมาจากระบบขายและระบบผลิตได้ -สามารถออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบและอุปกรณ์สำนักงานได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว -มีใบเลือกซื้อ PA เพื่อขออนุมัติซื้อในสินค้าราคาสูงได้ -สามารถออกใบสั่งซื้อหรือบันทึกซื้อสินค้าที่ยังไม่มีรหัสในระบบสินค้าคงคลังได้ -สามารถบันทึก PO แบบรับฝากขายได้ -รองรับส่วนลดหลายระดับ -แสดงรูปภาพที่ PO PR เพื่อต้องการดูรูปให้ตรงกับตัวสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ -เรียกดูประวัติซื้อได้ทันที่ขณะทำ PO เลือกจาก Grid เช่นกด F9 -แยกวันที่ส่งและปรับปรุงการจัดส่งตามรายการย่อยทยอยรับสินค้าได้หลายครั้ง -แถบสีสถานะต่างๆของการจัดซื้อและการขอซื้อ -รายงานสถานะต่างๆของใบ PO PR เพื่อต้องการดูการทำงานของจัดซื้อว่าออก PO ยังไม่ได้อนุมัติแต่ของมาส่งแล้วจำนวนมากน้อยเท่าไร -รายงานสรุปยอดซื้อสามารถกรอง Supplier ได้ -รายงานเปรียบเทียบราคาสินค้าว่าสินค้าราคาขึ้น–ลงอย่างไรไม่ได้ใช้ราคาเฉลี่ยแต่ใช้ราคาสุดท้ายเพื่อใช้เป็นข้อมูลในปีต่อไป -รายงานเปรียบเทียบยอดสั่งซื้อจัดอันดับยอดซื้อ -รายงานวิเคราะห์ซื้อวิเคราะห์ผู้ขายและประมาณการณ์ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าต่างๆ -รองรับหลายหน้าจอขายกรณีต้องพักรายการชั่วคราว -รองรับหน้าจอลูกค้า แบบ 7-Eleven -ลงรับส่วนลดหลายระดับคำนวณกลับไปมาเป็น ได้ -กำหนดสิทธิการแก้ไขราคาส่วนลดวันที่ได้ -แยกประเภทสินค้าที่สะสมยอดและไม่สะสมยอดได้ -รองรับอุปกรณ์เสริมทุกชนิดเช่นเครื่องอ่านบาร์โค๊ดลิ้นชักเก็บเงินหน้าจอ Led เครื่องพิมพ์สลิปและพิมพ์บาร์โต๊ด -ทำงานได้ทั้งแบบ On-Line และ Off-Line -บันทึกรับคืน/รับเปลี่ยนที่หน้าร้านได้ออกใบกำกับภาษีอย่างเต็มย้อนหลังได้ -มีฟังก์ชั่นสรุปรายวันได้หลายกะใน 1 วันหรือหลายวันได้ -เชื่อมโยงกับระบบบัญชีได้โดยตรง -สามารถใช้บาร์โค๊ดสากลหรือกำหนดเองหรือผสมกันได้ -รองรับการยิงบาร์โค๊ด Serial No -มีรายงานขายวิเคราะห็ขายสรุปสินค้าขายดีกำไรขั้นต้นและอื่นๆอย่างครบครัน บริษัทวิชั ่ นโฟร์เอ็นเตอร์ไพซ์ซ๊อฟแวร์จำกัด 39/258 หมู่บ้านซิกเนเจอร์กัลปพฤกษ์ซอยซิกเนเจอร์ 6 ถนนกัลปพฤกษ์แขวงบางแคเขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 Tel: 02-4 Fax: 02- Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th 64-5402 464-5403 สอบถามรายละเอียดเพิ ่ มเติมได้ที ่ 081-702-8006

slide 18:

“Business Operating System 2015 ระบบบริหารและวางแผนแบบครบวงจร” ด้วยราคาทีจับต้องได้ไม่ยาก มาพร้อมความละเอียดทีครบครัน เราขอนําเสนอข้อมูลทีใช้เปรียบเทียบในการเลือกซือระบบปฏิบัติการ ธุรกิจ ว่ารองรับธุรกิจในปัจจุบันของคุณได้หรือไม่ และรองรับอนาคตและการขยายบริษัทของคุณได้มากน้อยเพียงใด ระบบทีวางขายในท้องตลาด BOS ERP2015 Enterprises Resource Planning ระบบบริหารธุรกิจ รูปแบบเฉพาะ ต่างๆ เช่น ระบบขายหน้าร้าน ซือหน้าร้าน ขายรับทัวร์ จองทัวร์ ระบบบริหารงานโครงการ งานก่อสร้าง SBM Specific Business Management POS / Consignment / Multi Branch Outlet / Dealer / Tour / Service / POP Point of Purchase / Reservation / Installment / Rental / Agent / Restaurant / Direct Sale / MLM / Franchise PRJ Project -BOQ / Project / Budget Actual / PCCA / APS / WMS / JIT Just-In- Time System ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์ CRM Customer Relationship Management Marketing Events Campaign / Sale Forecast / Customer Service / Appointment / Relationship Management / Privilege / Knowledge Base / Help Desk / Call Center ระบบบริหารและวางแผนการผลิต MRP II Manufacturing Resource Planning Unlimited BOM Level / CRP Capacity Requisition Planning / RCCP Rough Cut Capacity Planning / MPS Main Planning Schedule / MRP Material Requisition Planning / PP Production Planning / RD / SFC Shop Floor Control / Work Center / RFID Card / JIT II / TQM / PERT / CPM ระบบบริหารห่วงโซ่อุปทาน ระบบสินค้าคง คลัง เชือมโยงระบบขาย ระบบจัดซือ ติดตาม ผู้ขาย ระบบบริหารการผลิต SCM Supply Chain Management Sale Order / Inventory / Warehouse / QA / QC / Bar code / RFID support / Purchasing / Internal Control / Multi Company / Multi Branch ระบบบัญชี ลูกหนี เจ้าหนี นําเข้า ส่งออกแยก ประเภท ต้นทุน ภาษี เช็ค เงินสด เงินฝาก ระบบ ระบบงบประมาณ รองรับหลายสาขา หลาย สกุลเงิน FRM Financial Resource Management Billing / Accounting AR / AP / GL / TAX / Export / Import / EDI / Paperless / Loading Plan / Financial / Petty Cash / Advance / Budgeting / Cost Center / Consolidating/ Forecast Tool / Internal Control / Multi Company / Multi Branch / Multi Currency / Costing Accounting ระบบทะเบียนประวัติพนักงาน ระบบจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ ฝ ึ กอบรมระบบ Time Attendant HRM Human Resource Management Profile / MP Man Power Planning / WFM Work Force Management / Recruiting / Payroll / Welfare / Time Attendant / Promotion / Punishment / Training / Appraising / Safety Plan / Direct Labor Cost to MRP ระบบสินทรัพย์ ระบบซ่อมบํารุง ระบบวางแผนจัดส่ง เส้นทาง ซ่อมบํารุง EAM Enterprise Asset Management Fixed Asset / Maintenance / Usage Planning LG Logistic - Distribution Logistic ระบบประเมินผล และวิเคราะห์ประสิทธิภาพ การทํางาน ระบบช่วยจะทํา ISO ระบบงานด้าน Office / Groupware ระบบแจ้งเตือน mail alert ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล OM Office Management KPI Key Performance Indicator - Design your Indicator Tools / Monitor Performance with Balance Scorecard support ISO ISO Document Indexer OA Office Automation - Interface to any Groupware Share Email Calendar to Alert Approve and more Workflow Authorize Document Designer SM System Management with Multi Level Security Control / Logging เครืองมือค้นหาข้อมูลสําหรับผู้บริหาร MIS Management Information Strategic / Dashboard Low to Top Level Reports / Graphs chart เครืองมือวิเคราะห์ข้อมูลชั นสูง BI Business Intelligence ปรับปรุงพัฒนาระบบเสริมเฉพาะบริษัท CD Customize Development Technology ระบบปฏิบัติการด้าน Client / Server Windows XPVista or later / Windows 2003 2008 Server for Service Database or Linux for Database ระบบจัดการฐานข้อมูล Open Data Source Support from Free Database Up to Enterprises Database ระบบการเชือมโยงสาขา Remote by Windows Terminal Service Clients / XP Unlimited / Critix 80-100 Remote Speed like on LAN ด้วยการออกแบบให้ทุกระบบทํางานรวมกันได้ภายใต้ Product Family เดียวกัน และครอบคลุมตามหลักการบริหารสมัยใหม่ 8M Man Money Material Management Machine Marketing Morale Minute เราจึงพร้อมทีจะขอเป ็ นเครืองมือให้ธุรกิจคุณเพิมสร้างผลกําไร และช่วยลดต้นทุน การผลิต ต้นทุนขาย และต้นทุนบริหาร มาพร้อมกับโหมดรพากร และโหมดการบริหารภายใน ด้วยราคาทีถูกกว่า Enterprises Software ในท้องตลาดหลายเท่า แต่สิงทีได้รับกับไม่แตกต่าง โปรแกรมมีหลายขนาดให้เลือกใช้ รองรับตังแต่ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ หมายเหตุ: บางส่วนกําลังพัฒนา เพิมเติมในรายละเอียดให้สูงมากขึน ส่วนเพิมเติม และส่วนพัฒนาเฉพาะบริษัท เชิญแวะชมรายละเอียดและ Download โปรแกรมทดลองใช้งานได้ที http://www.vision4.co.th รับสมัครตัวแทนจําหน่าย Vision4 Enterprises Software Co. Ltd. 39/258 Sixnature Kallapapruek Village Soi Sixnature 6 Kallapapruek Rd. Bangkae Bangkae Bangkok 10160 Mobile: 081-702-8006 Tel: 02-464-5402 Fax: 02-464-5403 Website: http://www.vision4.co.th E-mail:contactvision4.co.th BOS ERP Next-Gen 2015 Enterprises Software Package Solution

slide 19:

PRODUCT LINE Support Account code PRODUCT SECTION Support Multi Line/Section Support Account code PRODUCT SECTION 2 2 – PRODUCT SECTION 3 3 – PRODUCT SECTION 4 4 – PRODUCT GROUP1 Support Account code 1 PRODUCT GROUP2 2 - PRODUCT GROUP3 3 PRODUCT GROUP4 4 - BOS INVENTORY STRUCTURE / ACCOUNT CODE DESIGN IMPLEMENT GUIDE PRODUCT TYPE Support Account code DOCUMENT MEMBER TYPE Support Account code ASSIGN ACCOUNT CODE ASSIGN ACCOUNT CODE ASSIGN ACCOUNT CODE ASSIGN ACCOUNT CODE TO PRODUCT TYPE ASSIGN ACCOUNT CODE TO EACH PRODUCT ASSIGN ACCOUNT CODE

slide 20:

Product Inventory Input Guide Kind Description Custom WTAX Serial Unit 1 2 3 4 5 1 2 3 Y K.G M. EA. Size Y K.G SHEET Y K.G EA Size N / Y g. ea. Color Y Y YRD. KG. ROLL M. Color Y YRD. EA M. Color Frame No Engine No Y Unit N / Y EA. Color Size EA. Y K.G SHEET Y M. BIT Ft. Y K.G UNIT Lb. Any Any Any Any Any Any Y Y YRD. KG. ROLL M. N EA. Pack Share N EA. Pack Any Any Any Any Any Y Share EA. Pack Unique Record Record Remarks: Code Type Bar code Cut to Use Multi Unit Metal Roll Name Section Metal Sheet Name Metal Rod Name Section Ruby Name Shape Fabric Roll Name Wide Frabirc Sheet Name Wide Auto Model Spare part Name Color Shirt Name Design Wood Sheet Name Section Wood bit Name Section log Name Section chemical Name Gl. WIP Any Name Promotion item Name service Name Stationery Factory Supply_ Change on receive Stock High Price item Income Description Expense Description - Auto Switch Unit for Sale/Stock/Purchase - Stock JOB CODE Support Separate Stock by JOB Code

slide 21:

บริษัทฯ จัดตังขึนเมือ ป ี พ.ศ. 2545 เรามุ่งเน้นวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า ในอุตสาหกรรมต่างๆ แล้วนํามา พัฒนา ผลิตภัณฑ์ของเราให้ สอดคล้อง สามารถรองรับการทํา งานของลูกค้า ได้สมบูรณ์ ละเอียด และครบถ้วน โดยมุ่งเน้น ให้ลูกค้าได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุด เพือให้ ลูกค้า สามารถส่ง มอบสินค้า บริการ และความ พึงพอใจต่อ ไปยังลูกค้า more Contact us สนใจโปรแกรม คลิกทีนี Member Login Username : Password : Forgot password ลืมรหัสผ่าน New member Signup สมัครสมาชิก Change Password เปลียนรหัสผ่าน WAN IP is ::1 Dealer with Expert Implement Advisor Team With Difference Method and Tactic Depend on Dealer Service Solution Please contact direct to dealer for pricelist Advance Application System DSoft Consultant Jasu Media UniSys Consulting Tanawin ขอนําเสนอโปรแกรมบริหารธุรกิจ BOS ERP Next-Gen 2015 Click here for English Version BOS Advanced 2015 BOS Profressional 2015 BOS Basic 2015 BOS MRP 2015 BOS CRM 2015 BOS HRM 2015 BOS FRM 2015 Account Finalcial BOS EAM 2015 Fixed Asset Maintenance Logistic BOS SCM 2015 Purchase Inventory Consignment Warehouse QA Traceability SBM Specific Business Management BOS POS 2015 BOS TS Truck Scale 2015 BOS SE Service Center 2015 BOS SO Sale/Web Order 2015 BOS RS Reservation 2015 BOS Express 2015 Freeware See Limitation Detail / User self service or Purchase Service Guide Support BOS Report Sample BOS Presentation Slide BOS Implement Guide รองรับสินค้าและบริการได้หลากหลายประเภท เช่น งานบริการ งานผลิต งานสังทํา งานผลิตต่อเนือง ธุรกิจซือขาย ทัวไป สินค้าพิเศษเช่น เหล็ก ผ้า รถ อะไหล่ วัสดุก่อสร้าง สาร เคมี สินค้าทีมี สี Size ต่างกัน สินค้ามี Serial การนําเข้า ส่ง ออก ฝากขาย รองรับรหัสสินค้าจํานวนมาก และข้อมูลขนาด ใหญ่ได้ ซึงBOS เป ็ นเครืองมือ ช่วยบริหาร และจัดการระบบข้อมูล และเอกสาร รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ระบบ คอมพิวเตอร์ ช่วยจัดการทังหมดเกือบทุกขันตอน BOS Products Family TOP 10 Features Graphics User Interface Module Features Compare Module Pricelist Promotion 20 Dec 2012 เข้ารอบ 25 ทีมสุดท้าย แผนธุรกิจ Thai IT Tycoon 2012 5 April 2012 เข้าสัมมนา โครงการ ECIT เพือทําการสมัครเข้าเป ็ น สมาชิกโครงการรุ่นต่อไป 9 June 2010 รายการ แนะนํา Software โดย Software Park 9 June 2010 รับเชิญเป ็ น วิทยาการ การใช้ IT ERP มาพัฒนา องค์กร The Best fit Budgets Features Customize ERP / MRP II Altern... http://localhost/default.asp 1 of 2 18/11/2557 2:04

slide 22:

ERP Solution -International Accounting Advanced Drill down Zoom Data Multi/Cross Platform Business Intelligence -Work fine with Master 300000 Records Transactions 2000000 Records/Year. -Enterprises Hardware Require. Dynami Navisio Axept SA ORACL ACCPA ERP Solution -Professional Solution with Custom/Modify Function Full Level Business Flow ERP. Support MRP Module -Work fine with Master 20000 Records Transactions 300000 Records/Year. -Medium Hardware Require. Vision4 BOS ERP Next-Gen Vision4 BOS Advanced SME Package -Thai Accounting without Custom/Modify -Fine with Master 4000 Records Transactions 100000 Records/Year. -Small Hardware / Stand alone Require. BOS Positioning SME Accounting Package And Professional Accounting Package/Solution -Thai Accounting support Export/Import and add-ins CRM HRM MMS POS Module and more. -Work fine with Master 4000 Records Transactions 100000 Records/Year. -Small / Medium Hardware Require. Vision4 BOS Professional Vision4 BOS Basic

slide 23:

Compare Solution By Strength and Weakness Silo Package / Self Develop s Strength Weakness ERP Package Open Source ERP Customize ERP BOS ERP - budget Self - - คุม ไม่ได้ ไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ หากเชื่อมข้อมูลต้องใช้ โปรแกรมเชื่อมโยง -การยึดหยุ่นเกินไป จนบางครั่ง หลุดขอบความจำเป็น เสียมาตรฐาน -ข้อมูลซ้ำซ้อน และทำงานซ้ำซ้อนในหลา ยๆโปรแกรม -ยึดหยุ่นในการแก้ไข รวดเร็วในการเริ่มต้น ราคาถูก Self - Silo - Silo - -มีประสบการณ์ยาวนาน Well Know -Free Of Charge - - - Function - Licensed Server OS Database Client Connection. ราคาสูง ไม่ยึดหยุ่นในการแก้ไข บางโปรแกรมมี ไม่ครอบคลุมต้องใช้หลาย โปรแกรม -จึงไม่สามารถเชื่อมโยงกัน ได้ หากเชื่อมข้อมูลต้องใช้ โปรแกรมเชื่อมโยง -บางโปรแกรมบังคับ พ่วงเช่น -ไม่ยึดหยุ่นในการแก้ไข -หาผู้ ที่มีประสบการณ์ทางลึก ได้ยาก หาผู้ดูแลระบบยาก และค่าจ้างสูง -สุดท้ายจะไม่ Free หรือ ในส่วน standard หากต้องการ ต้องซื้อ เหมือน Implement -Linux Base Free Full function MySQ Redha... - - ERP - core - Customize - UI ราคาสมเหตุสมผล และมีการแบ่งชำระ มีประสบการณ์ตรงด้าน โปรแกรมจึงมีราย ละเอียดสูงและตรงงาน มี โปรแกรม ที่สามารถทำงานได้ทันที การ หรือ สร้างโมดูลเพิ่ม จะออกแบบบนฐาน ข้อมูลที่เป็น 1 เดียว ยึดหยุ่นตามความต้องการ ตามขอบเขตที่ตกลง -ใช้ เดียวกันทั้งระบบ จึงใช้โมดูลเพิ่มเติมได้โดย ง่าย -Not Well know

slide 24:

ERP TREND One Target Multi Route Module Support มี รองรับ Module Function Support F ตรงการใช้งาน unction Customize Available ปรับแก้ไข เพิ่มเติมได็ Data Security ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล Peripherals เชื่อมต่ออุปกรณ์ทำงาน Single Base Data ข้อมูลไม่ซ้ำซ้อน Device อุปกรณ์ที่ใช้ Run Program Budget งบประมาณ Customer Pain Technology Trend พอดี พอเหมาะ Infrastructure Ready โครงข่ายรองรับ ERP PACKAGE BOS SOLUTION CLOUD SERVICE INHOUSE DEVELOP http://www.vision4.co.th

authorStream Live Help