ĐHBC-BT

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

§uæi h×nh b¾t ch÷ Slide PHẦN THI

PowerPoint Presentation:

Slide PhÇn thi nµy Cã c¸c h×nh ¶nh dùa vµo c¸c h×nh ¶nh vµ gîi ý cña ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh, c¸c b¹n t×m ra c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷, côm tõ hoÆc tõ cã ý nghÜa liªn quan tíi h×nh ¶nh Êy. Mçi ®éi cã 10 gi©y suy nghÜ vµ ghi ®¸p ¸n vµo b¶ng. Sau khi ng­êi dÉn ch­¬ng tr×nh hÕt giê th× tÊt c¶ c¸c ®éi thi ph¶i ®­a ®¸p ¸n lªn nÕu ®óng ®éi ®ã ®­îc 10 ®iÓm

PowerPoint Presentation:

Nhân viên phục vụ nhà hàng

PowerPoint Presentation:

LAO LAO Lao động

PowerPoint Presentation:

Thủ công

PowerPoint Presentation:

Xe ôm

PowerPoint Presentation:

Cạnh tranh

PowerPoint Presentation:

Cò mồi

PowerPoint Presentation:

Lừa đảo

PowerPoint Presentation:

Lôi kéo

PowerPoint Presentation:

CƯỠNG CƯỠNG CƯỠNG CƯỠNG CƯỠNG CƯỠNG CƯỠNG Cưỡng ép

PowerPoint Presentation:

A! Đau quá… Đánh đập

PowerPoint Presentation:

Công ty ma

PowerPoint Presentation:

VẤN VẤN VẤN VẤN 1 2 3 4 Tư vấn

PowerPoint Presentation:

Thực Thực Thực Trung thực

PowerPoint Presentation:

Cam kết

PowerPoint Presentation:

Cu Cu Cu Cu Cu Cu Hợp đồng

PowerPoint Presentation:

Kí hợp đồng

PowerPoint Presentation:

Cao häc

PowerPoint Presentation:

H5N1

PowerPoint Presentation:

1 2 3 NHẤT QUỸ NHÌ MA THỨ BA HỌC TRÒ

PowerPoint Presentation:

THỜI GIAN LÀ VÀNG

PowerPoint Presentation:

ngµy nhµgi¸oviÖt nam 20-11 Chó treo, mèo đậy

authorStream Live Help