Giải Tích 12-Đồ Thị Hàm Số -Chuyển Hệ

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gi?i tích 12 : 

Gi?i tích 12 September 14,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar hay click chu?t d? xem các dòng và trang k? ti?p Biên t?p PPS : vinhbinhpro Ph?n IV : Ð? th? c?a hàm s? - phép t?nh ti?n h? t?a d?

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro 1. Ð?nh nghia : (Ð? th? c?a hàm s?) * Ð? th? c?a hàm s? y = f(x) xác d?nh trên t?p D là t?p h?p các di?m có t?a d? (x , f(x) ) c?a m?t ph?ng t?a d?. * Ð? th? c?a hàm s? y = f(x) là du?ng cong có phuong trình y = f(x) ( g?i t?t là du?ng cong y = f(x)) 2.Công th?c chuy?n h? t?a d? ( b?ng phép t?nh ti?n ) 0 x y Y X X Y x y Cho h? t?a d? Oxy v?i véc to don v? Th?c hi?n phép t?nh ti?n theo Công th?c chuy?n h? t?a d? :

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T Biên t?p pps: vinhbinhpro 3. Phuong trình c?a du?ng cong d/v h? t?a d? m?i : Cho hàm s? y = f(x) có d? th? là du?ng cong (C) d?i v?i h? t?a d? Oxy. Vi?t phuong trình c?a du?ng cong (C) d?i v?i h? t?a d? m?i IXY . Áp d?ng công th?c chuy?n h? t?a d? Ta có : V?y phuong trình c?a du?ng cong (C) d?i v?i h? t?a d? m?i IXY là :

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T 4. Gi?i bài toán tìm tâm d?i x?ng, tr?c d?i x?ng c?a d? th? hàm s? : Cho hàm s? y = f(x) có d? th? là du?ng cong (C) d?i v?i h? t?a d? Oxy. Phuong trình c?a du?ng cong (C) d?i v?i h? t?a d? m?i IXY là : a) Ta di ch?ng minh hàm s? (*) là hàm s? ch?n : Lúc này du?ng cong (C) c?a hàm s? nh?n tr?c Y’IY làm tr?c d?i x?ng c?a d? th? b) Ta di ch?ng minh hàm s? (*) là hàm s? l? : Lúc này du?ng cong (C) c?a hàm s? nh?n làm tâm d?i x?ng c?a d? th? Tâm d?i x?ng c?a d? th? Tr?c d?i x?ng c?a d? th?

Bài t?p : 

Bài t?p Ph?n IV : Ð? th? c?a hàm s? - phép t?nh ti?n h? t?a d?

Bài t?p 1 : 

Bài t?p 1 Biên t?p pps : vinhbinhpro a) Xác d?nh di?m I thu?c d? th? (C) c?a hàm s? : có hoành d? là nghi?m c?a phuong trình y’’ = 0. b) Ch?ng minh I là tâm d?i x?ng c?a d? th? (C) Hu?ng d?n b) Th?c hi?n chuy?n h? t?a d? trong phép t?nh ti?n theo vecto ta có h? t?a d? m?i IXY. Áp dung công th?c chuy?n h? t?a d? Thu g?n ta du?c: Ð?t V?y Y(X) là hàm s? l? K?t Lu?n : Ð? th? (C) nh?n I (1 ; -1 ) làm tâm d?i x?ng

Bài t?p 2 : 

Bài t?p 2 http://my.opera.com/vinhbinhpro Xác d?nh tâm d?i x?ng c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n : G?i là tâm d?i x?ng c?a d? th? hàm s? Áp d?ng công th?c chuy?n h? t?a d? theo v? h? t?a d? m?i IXY D?ng khác c?a hàm s? là tâm d?i x?ng c?a d? th? hàm s? là hàm s? l? Thu g?n phuong trình ,ta có có vô s? nghi?m

Bài t?p 3 : 

Bài t?p 3 http://my.opera.com/vinhbinhpro Xác d?nh tr?c d?i x?ng c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n : Chuy?n h? t?a d? Oxy v? h? t?a d? IXY b?ng phép t?nh ti?n theo v?i Áp d?ng công th?c chuy?n h? t?a d? : Ð? th? hàm s? có 1 tr?c d?i x?ng nên *Y(X) ph?i là hàm s? ch?n .Ta có Thu g?n phuong trình trên ta có (* có vô s? nghi?m) V?y tr?c d?i x?ng c?a d? th? là du?ng th?ng có pt : (song song tr?c Oy)

Bài t?p 4 : 

Bài t?p 4 Ch?ng minh r?ng d? th? (C) c?a hàm s? : nh?n di?m I (1,4) làm tâm d?i x?ng Hu?ng d?n : Ch?n h? t?a d? m?i IXY v?i g?c I (1;4) b?ng phép t?nh ti?n theo Áp d?ng công th?c chuy?n h? t?a d? Phuong trình c?a (C) trong h? t?a d? IXY là : là hàm s? l? nên d? th? (C) nh?n I(1,4) là tâm d?i x?ng

Ðón xem ph?n V: Ðu?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? : 

Ðón xem ph?n V: Ðu?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? Biên tâp t?p PPS này v?i hy v?ng các b?n h?c sinh ph?n nào rèn luy?n du?c kh? nang t? h?c và t? m? r?ng v?n d? . Chúc các b?n thành công. Ph?n góp ý và ch?nh s?a xin các b?n comment bên du?i chi?u hình tr?c tuy?n. vinhbinhpro

authorStream Live Help