GIAI TICH 12 -Phan III-GTLN >NN cua ha

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gi?i tích 12 : 

Gi?i tích 12 Ph?n III : Giá tr? l?n nh?t và giá tr? nh? nh?t c?a hàm s? July 15 ,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar hay click chu?t d? xem các dòng và trang k? ti?p Biên t?p PPS : vinhbinhpro

Slide 2: 

http:my.opera.com/vinhbinhpro Ph?n III Giá tr? l?n nh?t - Giá tr? nh? nh?t c?a hàm s? http://my.opera.com/vinhbinhpro

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T Biên t?p PPS : vinhbinhpro 1. Ð?nh nghia : a) S? M g?i là giá tr? l?n nh?t (GTLN) c?a hàm s? y = f(x) trên t?p D n?u : Kí hi?u : b) S? m g?i là giá tr? nh? nh?t (GTNN) c?a hàm s? y = f(x) trên t?p D n?u : Kí hi?u : 2.GTLN ,GTNN trên m?t kho?ng B1: Tìm các di?m t?i dó hàm s? f có d?o hàm b?ng 0 ho?c không có d?o hàm .Xác d?nh di?m C?c tr? c?a hàm s? B2 : Tính B3 : So sánh các giá tr? v?a tìm du?c tìm ra GTLN ,GTNN c?a hàm s? f trên m?t kho?ng

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro 3. GTLN & GTNN c?a hàm s? trên m?t do?n [a , b ] B1: Tìm các di?m c?c tr? : trên do?n [ a , b ] B2: Tính B3: So sánh các giá tr? v?a tính ? trên d? tìm ra GTLN ,GTNN c?a hs trên [a,b] Chú ý :1. N?u không cho tru?c kho?ng hay do?n thì ph?i hi?u là tìm GTLN ,GTNN trên t?p xác d?nh c?a hàm s? 2. Giá tr? c?c d?i ,giá tr? c?c ti?u chua h?n là GTLN,GTNN c?a hàm s?. a b f(a) f(b) gtCÐ gtCT gt CÐ d?ng th?i là GTLN trên [a,b] gt CT không ph?i là GTNN trên [a,b] f(a) m?i là GTNN trên [a,b] a b f(b) f(a) gtCÐ gtCT f(b) là GTLN trên [a,b] f(a) là GTNN trên [a,b]

Bài t?p : 

Bài t?p Ph?n III : Giá tr? l?n nh?t và giá tr? nh? nh?t c?a hàm s?

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng http://my.operra.com/vinhbinhpro Bài t?p 1: Tìm GTLN , GTNN ,n?u có, c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n Tính : So sánh các k?t qu? trên ta có : không có

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng vinhbinhpro Bài t?p 2: Tìm GTLN , GTNN ,n?u có, c?a hàm s? sau: trên [ 0 ; 3 ] Hu?ng d?n B3 So sánh 4 giá tr? trên ta có k?t qu? :

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng http://my.opera.com/vinhbinhpro Bài t?p 3: Tìm GTLN , GTNN c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n Nghi?m c?a pt (2) gây nhi?u khó khan trong vi?c tính giá tr? c?c tr? . Ð?n dây h?c sinh ph?i d?i phuong pháp - Dùng m?t bi?n s? ph?. Ð?t : mi?n giá tr? c?a bi?n t . Thay B3 : So sánh 3 giá tr? trên ta có k?t qu?:

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng http://my.operra.com/vinhbinhpro Bài t?p 4: Tìm GTLN , GTNN c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n Ð?t : (lo?i ) K?t qu? : (Ð?i s? l?p 11)

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng Biên t?p pps: vinhbinhpro Bài t?p 5: Tìm GTLN , GTNN c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n Ð?t : * Tìm mi?n giá tr? c?a t x y’ y -1 1 0 + ? -1 1

Bài t?p áp d?ng : 

Bài t?p áp d?ng http://my.opera.com/vinhbinhpro Bài t?p 6: Tìm GTLN , GTNN c?a hàm s? sau : Hu?ng d?n Ð?t : Bài toán tr? thành tìm GTLN ,GTNN c?a y(t) trên [-1 , 1]

Bài t?p 7 : 

Bài t?p 7 http://my.opera.com/vinhbinhpro Tìm giá tr? l?n nh?t và giá tr? nh? nh?t c?a hàm s? : trên [ 2 ; 4 ] (trích d? thi TNPT -nam 2008) Hu?ng d?n: Xét trên do?n [ 2 ; 4 ] (lo?i x = -3 ) * K?t lu?n :

Bài t?p 8 : 

Bài t?p 8 http://my.opera.com/vinhbinhpro Tìm giá tr? l?n nh?t và giá tr? nh? nh?t c?a hàm s? : trên [ -2 ; 0 ] (trích d? thi TNPT -nam 2009) Hu?ng d?n: Xét trên kho?ng ( -2 ; 0 ) (lo?i b? x = 1 ) * K?t lu?n :

Bài t?p 9 : 

Bài t?p 9 vinhbinhpro Cho x ,y ,z là ba s? th?c duong thay d?i . Tìm giá tr? nh? nh?t c?a bi?u th?c : Hu?ng d?n: (trích Ð? thi ÐH kh?i B- 2007) Ð?t : 0 +8 t 1 0 + - f’ f 3/2 V?y: +8 D?u = x?y ra V?y : Giá tr? nh? nh?t c?a P là 9/2

Ðón xem ph?n IV: Ð? th? hàm s? - phép t?nh ti?n h? t?a d? : 

Ðón xem ph?n IV: Ð? th? hàm s? - phép t?nh ti?n h? t?a d? Biên tâp t?p PPS này v?i hy v?ng các b?n h?c sinh ph?n nào rèn luy?n du?c kh? nang t? h?c và t? m? r?ng v?n d? . Chúc các b?n thành công. Ph?n góp ý và ch?nh s?a xin các b?n comment bên du?i chi?u hình tr?c tuy?n. vinhbinhpro

authorStream Live Help