Giải Tích 12-Đường Tiệm Cận Của Đồ Thị

Views:
 
Category: Education
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Gi?i tích 12 : 

Gi?i tích 12 July 15 ,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar hay click chu?t d? xem các dòng và trang k? ti?p Biên t?p PPS : vinhbinhpro Ph?n V : Ðu?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s?

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro 1.Ðu?ng ti?m c?n ngang c?a d? th? hàm s? : Ð?nh nghia : Ðu?ng th?ng y = y? du?c g?i là du?ng ti?m c?n ngang c?a d? th? hàm s? ( g?i t?t là ti?m c?n ngang ) y = f(x) n?u : x y ti?m c?n ngang y =y? y = f(x) x y ti?m c?n ngang y = y? y = f(x) 0 O Ví d? : Tìm ti?m c?n ngang c?a d? th? hàm s? : Hu?ng d?n : Ðu?ng th?ng y = 2 là ti?m c?n ngang

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro 2.Ðu?ng ti?m c?n d?ng c?a d? th? hàm s? : Ð?nh nghia : Ðu?ng th?ng x = x? du?c g?i là du?ng ti?m c?n d?ng c?a d? th? hàm s? ( g?i t?t là ti?m c?n d?ng ) y = f(x) n?u : x y ti?m c?n d?ng x = x? y = f(x) x y ti?m c?n d?ng x = x? y = f(x) 0 O Ví d? : Tìm ti?m c?n d?ng c?a d? th? hàm s? : Hu?ng d?n : Ðu?ng th?ng x = - 2 là ti?m c?n d?ng x? x?

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro 3.Ðu?ng ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s? : Ð?nh nghia : Ðu?ng th?ng y = ax+b du?c g?i là du?ng ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s? ( g?i t?t là ti?m c?n xiên ) y = f(x) n?u : x y ti?m c?n xiên y = ax+b y = f(x) x y ti?m c?n xiên y = ax+b y = f(x) 0 O Ví d? : Ch?ng minh ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s? : Hu?ng d?n : Ðu?ng th?ng y = x là ti?m c?n xiên x x M N M N là dt y = x

TÓM T?T LÝ THUY?T : 

TÓM T?T LÝ THUY?T http://my.opera.com/vinhbinhpro * Cách tìm phuong trình du?ng ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s? Ð? xác d?nh các h? s? a , b trong phuong trình c?a du?ng ti?m cân xiên , ta có th? áp d?ng công th?c sau : Ví d? : Tìm ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s? : Hu?ng d?n : Ta cung có k?t qu? tuong t? khi cho Vây du?ng th?ng y = x là phuong trình du?ng ti?m c?n xiên c?a d? th? hàm s?

Bài t?p : 

Bài t?p Ph?n V : Ðu?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s?

Bài t?p 1 : 

Bài t?p 1 Biên t?p pps:vinhbinhpro Tìm các du?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? sau Hu?ng d?n: V?y d? th? hàm s? có 2 du?ng ti?m c?n xiên :

Bài t?p 2 : 

Bài t?p 2 Tìm các du?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? sau : Hu?ng d?n: V?y d? th? có 2 du?ng ti?m c?n xiên : y = 3x - 2 (ph?i) và y = x ( trái ) Ghi chú : có th? gi?i bài toán trên b?ng phuong pháp phân tích ( gi?i thi?u sau )

Bài t?p 3 : 

Bài t?p 3 http://my.opera.com/vinhbinhpro Tìm các du?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? sau : Hu?ng d?n: D = R Phân tích : v?i V?y y = - 2 là ti?m c?n ngang (bên ph?i) V?y y = 2x - 4 là ti?m c?n xiên (bên trái) Theo d?nh nghia

Bài t?p 4 : 

Bài t?p 4 vinhbinhpro Cho hàm s? : Ð?nh m d? 2 du?ng ti?m c?n c?a d? th? c?t nhau trên du?ng th?ng y = 2x - 5 Hu?ng d?n : là ti?m c?n d?ng y = m -2 là ti?m c?n ngang Giao di?m I c?a hai du?ng ti?m c?n là : I ( m ; m - 2 ) Theo gi? thi?t I thu?c du?ng th?ng (d) : y = 2x - 5

Bài t?p 5 : 

Bài t?p 5 http://my.opera.com/vinhbinhpro Tìm các du?ng ti?m c?n c?a d? th? hàm s? sau : Hu?ng d?n: x = 0 là ti?m c?n d?ng x = 2 là ti?m c?n d?ng y = 2 là ti?m c?n ngang x = 1 là ti?m c?n d?ng x = - 1 là ti?m c?n d?ng y = 0 là ti?m c?n ngang

Ðón xem ph?n VI : Khào sát và v? d? th? hàm s? da th?c : 

Ðón xem ph?n VI : Khào sát và v? d? th? hàm s? da th?c Biên tâp t?p PPS này v?i hy v?ng các b?n h?c sinh ph?n nào rèn luy?n du?c kh? nang t? h?c và t? m? r?ng v?n d? . Chúc các b?n thành công. Ph?n góp ý và ch?nh s?a xin các b?n comment bên du?i chi?u hình tr?c tuy?n. vinhbinhpro

authorStream Live Help