DI TÍCH PHẬT GIÁO -Ajanta caves-India

Views:
 
     
 

Presentation Description

http://my.opera.com/vinhbinhpro

Comments

Presentation Transcript

DI TÍCH PH?T GIÁOAJANTA caves : 

DI TÍCH PH?T GIÁOAJANTA caves MAHARASHTRA - INDIA July 10,2009 http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar d? xem trang k? ti?p và m? loa nghe nh?c

Slide 5: 

Toàn c?nh bên ngoài khu hang d?ng

Slide 10: 

INDIA-Ajanta caves -Another view of caves 1 to 4

Slide 11: 

INDIA-Ajanta caves -View of the caves 1 to 17 from cave 19

Slide 12: 

INDIA-Ajanta caves -Closeup of Cave 26 from the entrance of the Caves

Slide 13: 

Ngh? thu?t diêu kh?c ,t?c tu?ng trên các c?ng vào khu hang d?ng

Slide 19: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 Entrance porch

Slide 21: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 21 porch

Slide 22: 

INDIA-Ajanta caves -Another entrance to cave complex 22 - 24.

Slide 23: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 Yaksha at the entrance porch

Slide 24: 

INDIA-Ajanta caves A floral pattern on another of the pillar in Cave 24.

Slide 25: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 A detail of the pillar and ceiling

Slide 28: 

Tu?ng và tranh v? bên trong khu hang d?ng

Slide 29: 

INDIA-Ajanta-caves - Columns and statue all sculpted into the basalt rock.

Slide 36: 

INDIA-Ajanta-caves -The paintings would be breathtaking even if they weren't more than 2000 years old

Slide 39: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Corridors of the Cave leading ot the Stupa with intricate figures

Slide 42: 

INDIA-Ajanta caves -Another view of the famous painting Padmapani

Slide 43: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 2 Miracle of Sravasti.

Slide 44: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 17 - Paintings on the wall and arch depicting Budhha and Jakata Tales

Slide 45: 

INDIA-Ajanta caves - Jakata paintings in Cave 2

Slide 46: 

INDIA-Ajanta caves -Paintings of Elephants

Slide 47: 

INDIA-Ajanta caves -Paitings and sculptures at the entrance of a Cave

Slide 48: 

INDIA-Ajanta caves -Paintings on the ceiling of Cave 2

Slide 49: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 9 - Buddha in preaching pose

Slide 50: 

INDIA-Ajanta caves Cave 9 - Buddha

Slide 52: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Buddha engraved on the ceiling walls - a detail

Slide 53: 

INDIA-Ajanta caves -Cave 19 - Details of the carvings on the side walls and ceiling.

http://my.opera.com/vinhbinhpro : 

http://my.opera.com/vinhbinhpro Hình ?nh : INTERNET Xin cám on các tác gi? có các tác ph?m góp vào t?p PPS này . Tác ph?m c?a Qúi V? giúp cho d?i thêm d?p vinhbinhpro Ðây là trang cu?i - B?n có th? ti?p t?c nghe nh?c hay nh?n phím “Esc” d? k?t thúc chi?u hình You can keep listening to the Music or press “Esc” to exit

authorStream Live Help