BALI Island -Indonesia

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

BALI Island –INDONESIA - http://my.opera.com/vinhbinhpro : 

BALI Island - INDONESIA BALI Island –INDONESIA - http://my.opera.com/vinhbinhpro Nh?n space bar d? xem trang k? ti?p và m? loa nghe nh?c Song : PARADISE BEACH – Pianist : RICHARD CLAY DERMAN

Slide 2: 

Bali là m?t hòn d?o c?a Indonesia n?m t?i t?a d? 8°25'23?N, 115°14'55?Ð; c?c tây c?a Qu?n d?o Nusa Tenggara, n?m gi?a Ð?o Java v? phía tây và Lombok v? phía dông. Bali là 1 trong 33 t?nh c?a Indonesia. Dân s? 3,15 tri?u ngu?i, di?n tích: 5632 km². T?nh l? c?a Bali là Denpasar n?m phía nam d?o. Ð?o Bali cung là di?m d?n du l?ch l?n nh?t Indonesia và n?i ti?ng vì có n?n ngh? thu?t phát tri?n cao, bao g?m vu, di?u kh?c, h?i h?a, hàng da thu?c, luy?n kim và ca nh?c Bali. Bali Island INDONESIA

Slide 4: 

Ð?n dài và di tích c?a Ð?o Hindu

Slide 15: 

Ru?ng lúa nu?c b?c thang ? phía nam d?o BALI

Slide 22: 

Khu v?c trù phú c?a d?o BALI

Slide 25: 

B? bi?n d?o BALI d?p h?p d?n du khách

Slide 27: 

Các bãi bi?n ? phía nam có cát tr?ng , trong khi bãi bi?n ? phía b?c và tây có cát den.

Slide 29: 

Ð?o BALI du?c bao quanh b?i các r?n san hô.

Slide 31: 

Khu ngh? du?ng ch?y dài theo b? bi?n

Slide 36: 

Núi AGUNG cao nh?t d?o BALI (3,142 m)

Slide 37: 

Núi l?a Batur (1.717 m) v?n còn ho?t d?ng

Slide 38: 

BALI không có sông l?n – Ho river thu?ng dùng cho thuy?n nh? “sampan”

Slide 40: 

? BALI có nhi?u l? h?i d?y màu s?c

Slide 43: 

Múa r?i truy?n th?ng

Slide 44: 

Ðây là trang cu?i – B?n có th? gi? l?i nghe nh?c hay nh?n phím “ Esc” d? k?t thúc chi?u hình You can keep listening to the Music or press “Esc” to Exit Hình ?nh : INTERNET www.picasaweb.google.com www.vi.wikipedia.com Xin cám on các tác gi? có tác ph?m góp vào t?p PPS này .Các tác ph?m c?a Quí V? giúp cho d?i thêm d?p . http://my.opera.com/vinhbinhpro

authorStream Live Help