VIET NAM - qua net ve cua cac hoa si

Views:
 
     
 

Presentation Description

http://my.opera.com/vinhbinhpro

Comments

Presentation Transcript

VIET NAM : 

VIET NAM VI?T NAM (qua nét v? c?a các h?a si trong và ngoài nu?c ) Hà N?i - Chùa M?t C?t http://my.opera.com/vinhbinhpro June 17 ,2009 Nh?n spase bar d? xem ti?p và m? loa nghe nh?c

HÀ N?I : 

HÀ N?I

Slide 15: 

Ha Noi - Pho Lan Ong

Slide 16: 

Ðu?ng vào Hà N?i

Slide 17: 

Lúa và Hoa

Slide 18: 

Tam C?c - Ninh Bình

Slide 19: 

Tam C?c - Ninh Bình

Slide 20: 

Ch? lúa v? - Tam C?c - Ninh Bình

Slide 21: 

Nom b?t cá trên d?ng

Slide 22: 

V?NH H? LONG - HaLong Bay

Slide 28: 

V?nh Bái T? Long

H?I AN : 

H?I AN

Slide 30: 

HU?

Slide 31: 

Mua trên sông Huong - Hu?

NHA TRANG : 

NHA TRANG

Slide 33: 

SÀI GÒN

Slide 34: 

Chi?u trên C?ng Sài Gòn

Slide 35: 

Sài Gòn - Ðu?ng ph?

Slide 36: 

Ngo?i ô Sài Gòn

Slide 37: 

Phú Qu?c - Kiên Giang

Slide 38: 

Áo dài - Trên b?n du?i thuy?n

Slide 40: 

Làng quê trù phú

Slide 41: 

Làm d?t d?u mùa

Slide 42: 

C?y lúa

Slide 43: 

C?y lúa

Slide 44: 

C?y lúa

Slide 45: 

Tát nu?c vào ru?ng

Slide 46: 

Cày ru?ng

Slide 47: 

Gánh lúa v?

Slide 48: 

Ð?ng lúa mi?n Trung

Slide 49: 

Phong c?nh làng quê

Slide 52: 

Thi?u n? trên ph?

Slide 53: 

Tr? em trên ph?

Slide 54: 

Gánh hàng rong

Slide 55: 

Thuy?n vi?n x?

Slide 56: 

H? thu

Slide 57: 

Xóm ven sông

Slide 58: 

Xóm ven sông

Slide 59: 

Xóm ven sông

Slide 61: 

Luy tre làng

Slide 62: 

Mùa thu

Slide 63: 

Nón lá

Slide 64: 

Thuy?n trên sông

Slide 65: 

B?n làng vùng cao

Slide 66: 

Thi?u n? vùng cao

Slide 69: 

Thi?u n? và Hoa

Slide 70: 

Thi?u n? - Áo dài - Nón lá

Slide 77: 

Hình ?nh : INTERNET Xin cám on các h?a si : LeNezet,PhamTrongLe,Alain Fontenas,Lazarimi Helene,Piat Christain NguyenDucCuong , . . . ,và các h?a si khác có tác ph?m góp vào t?p PPS này .Các tác ph?m c?a Quí V? giúp cho d?i thêm d?p . Biên t?p PPS : vinhbinhpro http://my.opera.com/vinhbinhpro Ðây là trang cu?i - B?n có th? gi? d? nghe nh?c ti?p hay nh?n “Esc” d? k?t thúc chi?u hình

authorStream Live Help