Mi thuat 5 - Bài 7- Ve phong canh que huong

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT Quan sát nhận xét Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG : 

Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Slide 3: 

Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Slide 4: 

Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Slide 5: 

Bước1 2/ Cách vẽ Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010 Bước 2 Bước 3

Slide 6: 

2/ Cách vẽ: Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Slide 7: 

2/ Cách vẽ Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010

Slide 8: 

3/ Thực hành: Bài 7: Vẽ tranhĐỀ TÀI PHONG CẢNH QUÊ HƯƠNG MĨ THUẬT 1/ Tìm và chọn nội dung đề tài: Thứ … ngày … tháng 10 năm 2010 2/ Cách vẽ

authorStream Live Help