chiec la cuoi cung

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Chi?c Lá Cu?i Cùng Nh?c & L?i : Ðoàn Chu?n Ca si : Qu?nh Lan PPS : Ng?c Hu?

Slide 2: 

Ca si Qu?nh Lan Nh?c si Ðoàn Chu?n và phu nhân

Slide 28: 

Aug.-22-2009 Ng?c Hu?

Slide 29: 

Em th?i gian, suong gió phôi pha Anh ng?i dây anh nh? d?n em Nhu cành khô tru?c lúc xa cây g?i n?ng Em th?i gian, em có bi?t không Khi mùa dông dua n?ng qua sông Ð? tình yêu gi?a nu?c mênh mông g?i dò Tôi di bên ngu?i, ngu?i di bên tôi Sao dôi tâm h?n dã quá xa xôi Trên nh?ng con du?ng tho?ng huong hoa s?a Em dã nói gì, quá kh?? tuong lai? Trang sao trên tr?i còn khi chia dôi Nhung ti?ng ca nào còn l?ng trong tôi Tôi ngu?c lên tr?i g?i mây h?nh phúc Mây v?n âm th?m lãng dãng mây trôi Hà n?i chi?u nay tr?i lên mây tr?ng Chi?c lá cu?i cùng roi xu?ng chân em Nhu nh?c m?i tình trót l? không tên Em bi?t nói gì h?i anh yêu d?u Em khóc cho tình mãi mãi không quên Hà n?i chi?u nay còn nhu in bóng D?u v?t lâu dài trên cát anh xây Bóng dáng em v? th?p thoáng dâu dây Chi?c lá cu?i cùng là c?a em dó Em hãy gi? gìn tru?c lúc chia tay Chi?c Lá Cu?i Cùng Ðoàn Chu?n

authorStream Live Help