HOI KY NGUOI HA NOI

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bút Hi?u: T?do H?I KÝ C?A M?T NGU?I HÀ N?I  T?do   (V?i bút hi?u t?do (ch? thu?ng, vi?t li?n) ông Nguy?n Van Lu?n là tác gi? bài “Ngu?i tìm t? do và tu?ng th?n t? do” dã du?c bình ch?n trúng gi?i chính th?c trong gi?i so k?t 3 tháng Gi?i Thu?ng Vi?t Báo Vi?t V? Nu?c M?. Tác gi? sinh nam 1937, hi?n cu ng? t?i Worcester , Massachusetts . Công vi?c: Technician hãng di?n t? ? Mass. Sau dây là bài vi?t m?i nh?t c?a ông.) Designer: vietkieusa@gmail.com http://nhavietnam.multiply.com Your Passage To Freedom Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I http://www.vietbao.com/?ppid=74&pid=51&auid=1624&nid=84525&page=1

Slide 2: 

G?n n?a th? k? tru?c, khi Phó T?ng Th?ng Hoa K? Richard Nixon t?i tham Hà N?i nam 1952, m?t c?u h?c trò 15 tu?i dã du?c ông b?t tay, t?ng m?t t?m post card tu?ng N? Th?n T? Do. Sau 1954, k?t l?i mi?n B?c C?ng S?n, gia dình tan nát, b? b? dánh tu s?n r?i d?u t? t?i ch?t, vì t?m post card N? Th?n T? Do, c?u h?c trò nam xua thành "ngu?i tù H?a Lò" và là tác gi? bài vi?t này. ... H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I http://www.vietbao.com/?ppid=74&pid=51&auid=1624&nid=84525&page=1 Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 3: 

H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Nam 1952, phó t?ng th?ng M? Richard Nixon sang tham Hàn?i, dã d?n tham tru?ng tôi....Tôi du?c nh?n quà t?ng là m?t post card tu?ng th?n T? Do. Sau này vì t?m post card , tôi b? vào xà lim s? 8 H?a Lò Hàn?i, dù ch?ng ai bi?t ông Nixon dã t?ng tôi . Tôi l?n lên t?i Hàn?i, du?c an h?c d?y d? tru?c khi khôn l?n. Nam 14 tu?i, tôi h?c tru?ng Van Hóa, ngôi tru?ng d?nh m?nh, sát H?a Lò, góc ph? Hàng Bông Th? Nhu?m... Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 4: 

Hi?p d?nh Geneve chia dôi nu?c Vi?t. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 5: 

C?ng s?n, chua l? m?t là C?ng s?n, tràn vào mi?n B?c tháng 10 nam 1954. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 6: 

Khi h? “ti?p qu?n” Hàn?i, tôi dang ? H?i phòng. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 7: 

H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Tôi g?p ông t?i m?t ti?c cu?i, tr? thành b?n, thu?ng g?p nhau b?i cùng s? thích, nói chuy?n van chuong, th?i th?, dù trong quá kh? ông s?ng t?i mi?n Nam , tôi ? x? B?c. Ông Hòa là c?u si quan Vi?t Nam C?ng Hòa, b? C?ng s?n b?t di tù nam 1975, sang M? theo di?n HO. Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 8: 

M?t l?n t?i tham, cháu Thu Lan, con ông Hòa, h?i tôi: “Bác ? Hàn?i mà cung di t? n?n à...?” Nghe h?i t? nhiên nên tôi ch? cu?i: “Cái c?t dèn mà bi?t di, nó cung di, ...n?a là bác!” H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 9: 

Th?c ra tôi dã không tr?n thoát du?c t? l?n d?u “vu?t tuy?n” vào mi?n Nam . R?i thêm nhi?u l?n n?a và 2 l?n “vu?t bi?n”, v?n không thoát. Ch?u d? các “n?n” c?a ch? d? c?ng s?n trong 27 nam ? l?i mi?n B?c, tôi không “t? n?n”, mà di tìm T? Do , tr? thành “thuy?n nhân “, d?n nu?c M? nam 1982. Ngu?i Hàn?i dã “di cu” vào mi?n Nam , b? l?i Hàn?i hoang v?ng, tiêu di?u, v?i chính quy?n m?i là Vi?t Minh, d?c t?t l?i thành V?m. Vì chua tru?ng thành, tôi dã không hi?u th? nào là ...V?m! H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 10: 

Sinh tru?ng t?i Hàn?i, nh?ng nam d?u s?ng ? M?, tôi dã g?p nhi?u câu h?i nhu cháu Thu Lan, có ngu?i vì tò mò, có ngu?i gi?u c?t . Th?i gian r?i cung hi?u nhau. Tôi h?ng suy nghi và mu?n vi?t nh?ng giòng h?i tu?ng, v? l?i b?c tranh Hàn?i xua, t?ng th? h? tr?, và riêng cho nh?ng ngu?i Hàn?i di cu.  Ngu?i dân s?ng ? mi?n Nam trù phú, k? c? hàng tri?u ngu?i di cu t? mi?n B?c, dã không bi?t du?c nh?ng gì x?y ra t?i Hàn?i, th?i ngu?i C?ng s?n chua v?n com-lê, deo cà-v?t, ph? n? không m?c áo dài. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 11: 

Dân dông ngh?t thành ph?, ch? “t?u há m?m” d? di cu. Tru?c Nhà Hát L?n, vali, hòm g?, bao gói x?p la li?t. Lang thang ch? tr?i, tôi ch? cha tôi quy?t d?nh di Nam hay ? l?i. Hi?p d?nh Geneve ghi nu?c Vi?t Nam ch? t?m th?i chia c?t, hai nam sau s? “T?ng tuy?n c? “ th?ng nh?t. Ai ng? C?ng s?n mi?n B?c “t?ng t?n công” mi?n Nam ! H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 12: 

Gia dình l?n c?a tôi, không ai làm cho Pháp, cung không ai theo Vi?t Minh. Cha tôi làm ch? m?t hãng th?u, nghi don gi?n là dân thu?ng nên ? l?i.. Tôi ph?i v? Hàn?i h?c..  Chuy?n xe l?a Hàn?i “tang bo” t?i ga Ph?m Xá, nghia là hai chính quy?n, hai ch? d?, ngan cách b?i m?t do?n du?ng vài tram mét , ph?i di b? ho?c xe ng?a. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 13: 

. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Ngu?i xu?ng H?i phòng ùn ùn v?i hành lý d? di Nam , ngu?i di Hàn?i là con buôn, mang “xang” v? bán... Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 14: 

Nh?ng toa t?u ch?t c?ng ngu?i và ch?t cháy, t? chai l? d?n can ch?a nhà binh, leo lên nóc t?u, bíu vào thành toa, li?u linh , h?n lo?n ... T?i c?u Long Biên t?c là vào Hàn?i. T?u l?c lu, ngu?i va ch?m ngu?i. Th?ng bé ù ch?c 15 tu?i, qu?c m?t nhìn tôi: “Ð? ngh? d?ng chí xác d?nh l?i thái d?, l?p tru?ng tu tu?ng..!”. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 15: 

Tôi bàng hoàng vì th? ngo?i ng? Trung qu?c, phiên âm thành ti?ng Vi?t, nghe l?n d?u không hi?u, d? r?i ph?i “h?c t?p” su?t 20 nam, “ngo?i ng? c?ng s?n”: d?u tranh, c?nh giác, cam thù và ...tiêu di?t giai c?p! « C?i cách ru?ng d?t ». Du kích , công an rình mò, « theo dõi », m?i ngu?i nín th? d?i ch? th?m h?a. Nông dân có dam sào ru?ng d?t gia truy?n v?n b? quy là « d?a ch? cu?ng hào »! H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 16: 

Báo, dài hàng ngày tu?ng thu?t chuy?n d?u t?, k? t?i ác d?a ch?, Con gái, con dâu d?a ch?, « thoát ly giai c?p », « tích c?c » « t? cáo t?i ác » c?a cha m? ! L?i Bác d?y su?t m?y muoi nam :« Trung v?i Ð?ng, hi?u v?i dân ... » là v?y! « Toàn mi?n B?c » bi?t du?c di?u « co b?n » v? Xã h?i ch? nghia là... nói d?i! M?i ngu?i, m?i nhà « thi dua nói d?i », nói nh?ng gì Ð?ng nói. Nói d?i d? s?ng còn, lâu r?i thành « n?p s?ng », c? m?t th? h? ho?c l?ng câm, ho?c nói d?i. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 17: 

B? công an “quy?t tâm quét s?ch tàn du d? qu?c, ph?n d?ng”, nên ch? còn ngu?i Hàn?i t? “kháng chi?n” v?, “nh?t trí tán thành” nh?ng gì Ð?ng ...nói d?i ! Ngu?i già Hàn?i ch?t d?n, th? h? th? hai, “xung phong”, “tình nguy?n” ho?c b? “t?p trung” xa r?i Hàn?i. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 18: 

M? may thêm chi?c qu?n « di lao d?ng «  thì con nít c?i tru?ng. Hàn?i dói và rách, khoai s?n chi?m 2 ph?n tem g?o, 3 mét v?i « cung c?p » m?t nam theo « t?ng ngu?i trong h? ». H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 19: 

Tôi may m?n s?ng sót, tr? thành ngu?i “Hàn?i di cu”, 10 nam v? Hàn?i dôi l?n. Hàn?i, dói rét tri?n miên nên cung “bi?n ch?t”! Ð?i x? l?c l?a, gia dình, bè b?n, h? hàng, “ti?p xúc” v?i nhau ph?i “luôn luôn c?nh giác”. B? b?t bên b? sông B?n H?i, gi?i tuy?n chia hai mi?n Nam B?c, nam 19 tu?i, tôi b? v? H?a Lò Hàn?i, vào xà lim. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 20: 

Tôi bu?c trên du?ng T? Do, hu?ng chút du huong c?a Sài gòn cu, c?nh tu?ng r?i cung d?i thay nhu Hàn?i dã d?i thay sau 1954 vì “cán ng?” cai tr?.! Nam 1980, tôi vào Sàigòn, thành ph? dã m?t tên sau “ngày gi?i phóng mi?n Nam ”. Vào Nam , tuy ph?i lén lút mà di, nhung v?n còn d? hon “di chuy?n” trong các t?nh mi?n B?c tru?c dây. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 21: 

Mi?n Nam “vu?t bi?n” ào ?t. Ðã d?n lúc câu truy?n t?ng “N?u cái c?t di?n mà bi?t di....”, dân B?c “th?m nhu?n” nên “n? l?c” vu?t biên. Nam b?n muoi tu tu?i, tôi tìm du?c T? Do, d?nh cu t?i M?, h?c ti?ng Anh ngày càng khá. H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 22: 

Có ngu?i “kêu ca” v? “ch? d? tu b?n” M? t?o nên cu?c s?ng lo âu, t?t b?t hàng ngày, thì xin “thông c?m” v?i tôi, ng?i ca nu?c M? dã cho tôi nhân quy?n, dân ch?, tr? thành công dân Hoa k? g?c Vi?t, hu?ng d?y d? “phúc l?i xã h?i”, còn d?p hon t? trong sách Mác Lê v? gi?c mo C?ng s?n. Tôi mang nh?n nh?c, “kiên trì” sang M?, làm l?i cu?c d?i nên “d?t k?t qu? vô cùng t?t d?p”, “d?t du?c nguy?n v?ng” h?ng u?c mo! H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 23: 

H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I Bút Hi?u: T?Do Ch? d? Vi?t c?ng “nh?t d?nh ph?i d?”, dó là “quy lu?t t?t y?u c?a l?ch s? nhân lo?i”.  Ôi! “d?nh cao trí tu?”, m?t m? danh t? ...! Ch? nghia C?ng s?n x?p d? r?i. C?ng s?n Vi?t Nam bây gi? “d?i m?i”. Ti?ng “d?i” và “d?” ch? khác m?t ch? “i”. Ngu?i Vi?t Nam s? c?t d?t ch? “i” , dù ph?i t? t?, b?ng “di?n bi?n hòa bình”. Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? coi hình k? ti?p.

Slide 24: 

H?I KÝ C?A M?T NGU?I HÀ N?I   T?do   (V?i bút hi?u t?do (ch? thu?ng, vi?t li?n) ông Nguy?n Van Lu?n là tác gi? bài “Ngu?i tìm t? do và tu?ng th?n t? do” dã du?c bình ch?n trúng gi?i chính th?c trong gi?i so k?t 3 tháng Gi?i Thu?ng Vi?t Báo Vi?t V? Nu?c M?. Tác gi? sinh nam 1937, hi?n cu ng? t?i Worcester , Massachusetts . Công vi?c: Technician hãng di?n t? ? Mass. Sau dây là bài vi?t m?i nh?t c?a ông.) H?I KÝ M?T NGU?I HÀ N?I http://www.vietbao.com/?ppid=74&pid=51&auid=1624&nid=84525&page=1 Designer: vietkieusa@gmail.com http://nhavietnam.multiply.com Xin vui lòng "B?M" vào "Con Chu?t" d? EXIT.

authorStream Live Help