ONG KY CUC

Views:
 
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Designer: PhanThanh vietkieuphanthanh@yahoo.com http://Nhavietnam.multiply.com Nh?c : ÔNG K? C?C OI ! Nh?c Si Dino Ph?m Hoàng Dung

Slide 2: 

99¢ Nam xua nu?c ta, có m?t ông thi?u tu?ng Th?y bói nói r?ng, Ông có chân m?ng d? vuong

Slide 3: 

Ông thích mâm cao, com tây và ru?u chát L?i mê dá gà, và chuy?n ki?m hi?p trung hoa

Slide 4: 

Có lúc lên voi, Ông lên làm t? tu?ng

Slide 5: 

Ông xo ro th?y mà thuong Ð?n khi xu?ng chó,

Slide 6: 

Ð?t nu?c lâm nguy, Ông v?t ngay qua M?

Slide 7: 

Ba hoa chích chòe, Ông an nói ch?ng ra ch?

Slide 8: 

ÔNG K? C?C OI!

Slide 9: 

ÔNG K? C?C OI! S?ng cho dáng làm ngu?i Ai cung ch?t mà thôi,

Slide 10: 

ÔNG K? C?C OI! Ông nhu cái bình vôi

Slide 11: 

ÔNG K? C?C OI! Ông dã h?t th?i r?i! H?t th?i r?i.

Slide 12: 

Qua Lousiana, Ông l?p làng dánh ca T?i nghi?p b?n bè, ti?n hùn v?n b?ng ra ma

Slide 13: 

Tr? thành Anh H?, trong gánh xi?c m?i ngu?i chê Vì di v?i Ma, nên Ông m?c thêm áo gi?y

Slide 14: 

Là ngh? c?a Ông Thi?u Tu?ng Bung Bô, Bung Bô!...

Slide 15: 

L?a th?y phán b?n, là máu c?a k? b?t luong

Slide 16: 

Ông cung là ngu?i, Sao l?i mu?n làm th? du?i uoi ÔNG K? C?C OI! T?i sao làm thân con roi

Slide 17: 

ÔNG K? C?C OI! S?ng cho dáng làm ngu?i ÔNG K? C?C OI! Ai cung ch?t mà thôi,

Slide 18: 

ÔNG K? C?C OI!, Ông nhu cái bình vôi ÔNG K? C?C OI!, Ông dã h?t th?i r?i! H?t th?i r?i.

Slide 19: 

ÔNG K? C?C OI! Ai cung ch?t mà thôi ÔNG K? C?C OI! S?ng cho dáng làm ngu?i

Slide 20: 

Designer: PhanThanh - SEPT 2009 vietkieuphanthanh@yahoo.com http://Nhavietnam.multiply.com Nh?c : ÔNG K? C?C OI ! Nh?c Si Dino Ph?m Hoàng Dung Click on your Mouse to Exit

authorStream Live Help