Special Round & FCFS Round Time Table - Marathi (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

slide 1:

इ. 11 ऑ नलाईन पव े श पक िया सन 2019-20 वव शेष फ े री व े ळाप तक अ. ि. द िन ा ा क वेळ तपशील 1. 09/08/2019 सकाळी 10.00 वाजता ववशेष फेरीसाठी ररकत जागााचा तपशील ऑनलाईन पदरशित करणयात येईल. 2. 09/08/2019 ते 10/08/2019 सकाळी 11.00 ते साया काळी 5.00 वा जेपयंत • ऑनलाईन पवेश अजािचा भाग-1 व भाग-2 भरन प ूर ि कररे . • ववशेष ग ुर व ता यादीमधये खालील पकारचे ववदयारी सहभागी होव ू शकतील 1 याप ूवीचया फे ऱयाा मधये पवेश न घेतलेले. Not Admitted 2 याप ूवीचया फेऱयाामधये पवेश नाकारलेले . Rejected 3 याप ूवीचया फेऱयामधये पवेशासाठी न गेलेले. Not Reported 4 याप ूवीचया फेऱयाामधये कोरतेही कननषठ महाववदयालय ॲलॉट न झालेले. Not allotted 5 याप ूवीचया फेऱयाामधये ववदयारयांला पहहलया पसातीकमाचे कननषठ महाववदयालय रमळाले होते पर पवेश न घेतलेले First preference but blocked students.

slide 2:

6 याप ूवीचया फेऱयाामधये पवेश रदद केलेले. Cancelled कोटा व क ेहिय पवेश पककया 3. 14/08/2019 सायाकाळी 5.00 वाजता ववशेष फेरी ची ग ुर व ता यादी ऑनलाईन पदरशित करणयात येईल. 4. 16/08/2019 व 19/08/2019 सकाळी 11.00 ते सायाकाळी 5.00 वाजे पयंत ऑनलाईनवदारे ॲलॉट झालेलया ववदयारयां नी साबाधित कननषठ महाववदयालया त पतयक जाव ून आपला पवेश ऑनलाईन ननशचचत करन घयावा.

slide 3:

पथ म य े ण ाऱ यास पथ म पा धा नय FCFS ➢ पथ म य े णाऱयास पथ म पाधा नय या फ े र ी म धय े ख ा ल ी ल व वद य ा थ ी स हभ ा ग ी ह ो व ू श क त ी ल 1 आतापयंत कोरतयाही कननषठ महाववदयालयामधये पवेश न घेतलेले ववदयारी यामधये पहहलया पसातीकमाचे कननषठ महाववदयालय ॲलॉट झाले होते पर पवेश न घेतलेले ववदयारी 2 आतापयंत कोरतयाही फेरीमधये कननषठ महाववदयालय न रमळालेले ववदयारी 3 या फेरीप ुव ी पवेश रदद केलेले ववदयारी 4 या फेरीप ुव ी पवेश नाकारलेले ववदयारी ➢ पथ म य े णाऱयास पथ म पाधा नय या फ े री म धय े व वद याथ ी ख ा ल ी ल पक ा र ा म धय े व वभ ा ग ल े आहेत: - 1 पदहला पक ा र 80 आण ण त य ा पेक ा अ ध ध क ग ु ण प ा प त क े ल ेल े व वद याथ ी : - इ. 10 वी पररकेमधये 80 आणर तयापेका अधिक ग ुर पापत केलेले ववदयारी या पकारामधये येतात. 2 ि ु स र ा प क ा र 60 आण ण त य ा पेक ा अ ध ध क ग ु ण प ा पत क े ल ेल े व वद य ा थ ी : - इ. 10 वी पररकेमधये 60 आणर तयापेका अधिक ग ुर पापत केलेले ववदयारी या पकारामधये येतात. पहहलया पकारामिील जया ववदयारयां नी पवेश घेतलेले नाहीत असे वव दयार ीस ुधदा या फेरीमधये सहभागी होव ू शकतील. 3 त तसर ा प क ा र इ. 10 वी उत ी ण ण झालेल े स व ण व वद याथ ी : - इ. 10 वी उतीरि झालेले सवि ववदयारी या पकारामधये येतात. पहहलया व द ुसऱया पकारामिील जया ववदयारयांनी पवेश घेतलेले नाहीत असे वव दयार ीस ुधदा या फेरीमधये सहभागी होव ू शकतील.

slide 4:

इ. 11 ऑ नलाईन पव े श पक िया सन 2019-20 पथ म य े ण ाऱ यास पथ म पा धा नय या फ े रीच े व े ळाप तक अ. ि. द िन ा ा क वेळ तपशील 1. 20 ऑगसट 2019 सायाकाळी 5.00 वाजता पदहलय ा प क ा र ा त ी ल ववदयारयांसाठी कननषठ महाववदयालयननहाय ररकत जागा ऑनलाईन पदरशित करणयात येतील. 2. 21 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सायाकाळी 5.00 वाजेपयंत आतापयंत कोरतयाही कननषठ महाववदयालयामधये पवेश न घेतलेले मात इ. 10 वी मधये 80 पेका अधिक ग ुर घेव ून उतीरि झालेलया ववदयारयांसाठी परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे ववदयारी कननषठ महाववदयालय नन व ड ू शकतील. 3. 21 ऑगसट 2019 ते 22 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सााय .5.00 वाजेपयंत आणर हदनााक 22/08/2019 रोजी द ुपारी 1.00 वाजेपयंत परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे रमळालेलया कननषठ महाववदयालयामधये ववदया रयांनी पतयक जाव ून आपला पवेश ऑनलाईन ननशचचत करन घयावा. 4. 22 ऑगसट 2019 सायाकाळी 5.00 वाजता ि ु स ऱ य ा पक ा र ा त ी ल ववदयारयांसाठी कननषठ महाववदयालयननहाय ररकत जागा ऑनलाईन पदरशित करणयात येतील.

slide 5:

5. 23 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सायाकाळी 5.00 वाजेपयंत आतापयंत कोरतयाही कननषठ महाववदयालयामधये पवेश न घेतलेले मात इ. 10 वी मधये 60 पेका अधिक ग ुर घेव ून उतीरि झालेलया ववदयारयांसाठी परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे ववदयारी कननषठ महाववदयालय नन व ड ू शकतील. 6. 23 ऑगसट 2019 ते 24 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सााय .5.00 वाजेपयंत आणर हद.24/08/2019 रोजी द ुपारी 1.00 वाजेपयंत परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे रमळालेलया कननषठ महाववदयालयामधये ववदया रयांनी पतयक जाव ून आपला पवेश ऑनलाईन ननशचचत करन घयावा. 7. 24 ऑगसट 2019 सायाकाळी 5.00 वाजता त तसऱय ा प क ा र ा त ी ल ववदयारयांसाठी कननषठ महाववदयालयननहाय ररकत जागा ऑनलाईन पदरशित करणयात येतील. 8. 26 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सायाकाळी 5.00 वाजेपयंत आतापयंत कोरतयाही कननषठ महाववदयालयामधये पवेश न घेतलेले मात इ. 10 वी मधये उतीरि झालेले परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे ववदयारी कननषठ महाववदयालय नन व ड ू शकतील. 9. 26 ऑगसट 2019 सकाळी 10.00 ते सााय .5.00 परम येराऱयास परम पािानय पॅन लवदारे रमळालेलया कननषठ

slide 6:

ते 27 ऑगसट 2019 वाजेपयंत आणर हद.27/08/2019 रोजी द ुपारी 1.00 वाजेपयंत महाववदयालयामधये ववदया रयांनी पतयक जाव ून आपला पवेश ऑनलाईन ननशचचत करन घयावा. 10. 27 ऑगसट 2019 सायाकाळी 5.00 वाजता ररकत जागााचा तपरशल ऑनलाईन पदरशित करणयात येईल. स ूचन ा: - 1 सदर फेऱयाामधये पवेरशत झालेलया ववदयारयांसाठी कननषठ महाववदयालयााचया वेळापतकापमारे इ.11 वीचे वगि स ुर राहतील. 2 उशीरा पवेरशत झालेलया ववदयारयांसाठी साबाधित कननषठ महाववदयालयाानी इ. 11 वीचा अभयासकम जयादा वगि / पतयाककक घेव ून ववहीत वेळेत प ुर ि करावा .

authorStream Live Help