Индивидуални средства за защита

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

Прекрасен свят!

PowerPoint Presentation:

Прекрасно кътче от света - нашият роден град!

Весело междучасие в училище “Димитър Гачев”:

Весело междучасие в училище “Димитър Гачев”

Учениците от ІІІ б клас преди урок:

Учениците от ІІІ б клас преди урок

PowerPoint Presentation:

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ III КЛАС Индивидуални средства за защита

Стандарти::

Стандарти: Познава предназначението и основните елементи на индивидуалните средства за защита Усвоява правилата и изгражда умения за използването им Изгражда начални умения за справяне в критични ситуации

Очаквани резултати::

Очаквани резултати: Различава индивидуалните средства за защита Усвоява правилата за правилно поддържане и съхраняване на индивидуалните средства за защита Изработва памучно-марлена превръзка

Учебни цели::

Учебни цели: Да разпознават и обясняват значението на индивидуалните средства за защита Да обсъждат и съставят правила за поведение при критични ситуации Да обсъждат и съгласуват дейностите в група при възникнали критични ситуации

Умения::

Умения: Да разпознава Да назовава Да описва Да измерва Да работи в група

Методи и интерактивни техники::

Методи и интерактивни техники: Беседа Наблюдение План за действие Демонстрация Мозъчна атака Работа по групи

PowerPoint Presentation:

Кои са индивидуалните предпазни средства и какво е тяхното предназначение Детски противогаз – ДП – 1; ДП - 2 Памучно – марлена превръзка Респиратор

PowerPoint Presentation:

Детски противогаз

PowerPoint Presentation:

Подава пречистения въздух към дихателните органи; Защитава очите и лицето от попадане на отровни вещества върху тях Състои се от: каучукова маска с очила; клапанна кутия; закрепващи елементи Л и ц е в а ч а с т

PowerPoint Presentation:

Състои се от: Цилиндрична метална кутия с винтов отвор за съединяване с маркуча Кръгъл отвор за постъпване на вдишвания въздух ф и л т ъ р

PowerPoint Presentation:

к л а п а н н а к у т и я

PowerPoint Presentation:

с ъ е д и н и т е л е н м а р к у ч

PowerPoint Presentation:

т о р б а з а с ъ х р а н е н и е

PowerPoint Presentation:

Ръст на противогаза Детски противогаз (ДП - 2) 3 4 Височина на лицето в милиметри 105 – 115 мм 115 – 125 мм т а б л и ц а з а о п р е д е л я н е н а р а з м е р а

PowerPoint Presentation:

И з м е р в а н е

PowerPoint Presentation:

п р о в е р к а н а и з п р а в н о с т т а

PowerPoint Presentation:

п о с т а в я н е Хванете закрепващите ленти!.Спрете дишането и затворете очи! Поставете долната чест на маската под брадата! Поставете и затегнете закрепващите ленти зад ушите! Дълбоко и рязко издишайте, отворете очи и възстановете дишането!

PowerPoint Presentation:

Хванете клапанната кутия с лявата ръка! Лицевата част да се опъне надолу и с движение на ръката напред и надолу да се свали от главата. Изтрийте вътрешната повърхност на лицевата част с чиста кърпа и я поставете в торбата! с н е м а н е

PowerPoint Presentation:

РЕСПИРАТОР

PowerPoint Presentation:

Предназначен за защита на дихателните органи от радиоактивен прах, твърди частици и аерозоли на водна или маслена основа; Може да се използва като средство за защита при аварийни ситуации в АЕЦ и промишлеността; Не защитава от парите на силнодействащи отровни вещества! филтърна хартия полумаска клапан за издишване

PowerPoint Presentation:

ПАМУЧНО-МАРЛЕНА ПРЕВРЪЗКА

PowerPoint Presentation:

Предназначение: за защита на дихателните органи от твърди частици, радиоактивен прах и аерозоли и биологически агенти. МАТЕРИАЛИ: памук марля линия ножица игла и конец

PowerPoint Presentation:

ИЗРАБОТВАНЕ

марля 40х80см пласт от памук 20х15см:

марля 40х80см пласт от памук 20х15см дебелина 2-3 см

PowerPoint Presentation:

Горната и долната страна на марлята се подгъват, като се припокриват върху памука

PowerPoint Presentation:

Краищата се разрязват и се зашиват, така че да се образуват връзки с дължина не повече от 30 см

PowerPoint Presentation:

поставяне Завързват се горните връзки на врата Завързват се долните връзки на тила Правилно поставената памучно – марлена превръзка трябва да покрива плътно устата, носа и ушите!

PowerPoint Presentation:

Нямаш противогаз.Нямаш и време.Кой от предметите ще използваш за защита? Кликни върху изображението с верния отговор! А сега да проверим!

PowerPoint Presentation:

Внимание! Внимание! Внимание! Химическо замърсяване! Химическо замърсяване! Химическо замърсяване!

PowerPoint Presentation:

Страх ли? Ние вече знаем как да се предпазим. Не!

PowerPoint Presentation:

Да запазим света прекрасен, с чисто небе и без войни!

PowerPoint Presentation:

С О У " ДИМИТЪР ГАЧЕВ" гр. ПАЗАРДЖИК Веселина Петкова Върбанова и Флорина Ангелова Александрова БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕТО!

authorStream Live Help