chuyen de bao cao

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

KHOA TÀI CHÍNH – KIỂM TOÁN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP.HCM (HUI) BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP CHỦ ĐỀ: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI QUẢNG NGÃI GVHD : ThS . HUỲNH MINH ĐẠI SVTH : VÕ THỊ HÀ MSSV : 07831655 TP.QUẢNG NGÃI, THÁNG 07/2011

PowerPoint Presentation:

- Xác định các thực trạng còn tồn tại trong kinh doanh - Đưa ra các giải pháp để khắc phục MỤC TIÊU 1 NỘI DUNG 2 Cơ sở lý luận về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh Thực trạng tình hình tiêu thụ và xác định kết qủa KD Giải pháp và kiến nghị Kết luận MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG

PowerPoint Presentation:

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH 1.1. KHÁI NIỆM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 1.1.1. Khái niệm: Thành phẩm: Là những sản phẩm đã kết thúc giai đoạn cuối cùng quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm . Thành phẩm có thể được nhập kho hoặc xuất bán trực tiếp cho khách hàng. Tiêu thụ thành phẩm : Là quá trình đưa sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất tham gia vào lĩnh vực lưu thông để thực hiện giá trị của chúng. 1.1.2 Nguyên tắc hạch toán thành phẩm: 1.1.3 Nhiệm vụ của kế toán . Tổ chức theo dõi, ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu về tình hình nhập xuất kho thành phẩm.

PowerPoint Presentation:

Phản ánh và kiểm tra các chi phí bán hàng, chi phí quản lý Doanh Nghiệp đảm bảo hiệu quả kinh tế của chi phí. Tham gia công tác kiểm kê, đánh giá thành phẩm, lập các báo cáo về tình hình tiêu thụ các loại sản phẩm của Doanh Nghiệp . Xác định kết quả kinh doanh trong kỳ một cách chính xác theo qui định của nhà nước. 1.1.4 Đánh giá và kế toán nhập, xuất kho thành phẩm. Trong kế toán thành phẩm có hai cách đánh giá: đánh giá theo giá gốc và đánh giá theo giá hạch toán. 1.1.4.1 Đánh giá thành phẩm, hàng hoá. 1.1.4.2 Đánh giá theo giá gốc. 1.1.4.3. Đánh giá theo giá hạch toán. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Giá gốc thành phẩm (HH) xuất kho trong kỳ Giá hạch toán thành phẩm (HH) xuất kho trong kỳ Hệ số chênh lệch giữa giá gốc và giá hạch toán Giá hạch toán thành phẩm (HH) xuất kho trong kỳ Số lượng thành phầm (HH) xuất kho Đơn giá hạch toán của từng loại thành phẩm (HH) Hệ số chênh lệch giữa giá hạch toán với giá gốc của thành phẩn (HH) Giá gốc thành phẩm (HH) tồn kho đầu kỳ Đơn giá hạch toán của từng loại thành phẩm (HH) Giá hạch toán thành phẩm (HH) tồn kho đầu kỳ Giá hạch toán thành phẩm (HH) nhập kho trong kỳ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

1.1.4.5. Kế toán nhập, xuất kho thành phẩm. Chứng từ và thủ tục. Các loại hoá đơn được lưu hành gồm: Hoá đơn trị giá gia tăng loại 3 liên khổ lớn (mẫu số 01-GTKT-3LL) Hoá đơn trị giá gia tăng loại 2 liên khổ nhỏ (mẫu số 01-GTKT-2LN) Hoá đơn bán hàng loại 3 liên khổ lớn (mẫu số 02-GTTT-3LL) Hoá đơn bán hàng loại 2 liên khổ nhỏ (mẫu số 02-GTTT-2LN) Bản kê bán lẻ hàng hoá CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

SỔ CHI TIẾT THÀNH PHẨM Tài khoản: Kho : Tên, quy cách sản phẩm: Đơn vị tính: Đơn giá hạch toán: Chöùng töø Dieãn giaûi TKÑÖ Nhaäp Xuaát Toàn Ghi chuù Soá hieäu Ngaøy thaùng Soá löôïng Soá tieàn Soá löôïng Soá tieàn Soá löôïng Soá tieàn Soá dö ñaàu kyø CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

BẢNG KÊ XUẤT KHO THÀNH PHẨM (Theo từng loại sản phẩm) Chöùng töø Dieãn giaûi Ghi Coù TK 155, Nôï caùc TK … Soá hieäu Ngaøy thaùng TK … Toång Coäng Soá löôïng Giaù HT Giaù TT Giaù HT Giaù TT SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN Ngaøy thaùng ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi Taøi khoaûn ñoái öùng Ghi Nôï TK 632 Soá Ngaøy SP A SP B …… Coäng phaùt sinh Ghi Coù 632 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Tài khoản sử dụng: Tài khoản 155 : “Thành Phẩm” Tài khoản 157 : “ Hàng gửi đi bán” Tài khoản 632 : “Giá vốn hàng bán”. 1.1.4.6 Kế toán thành phẩm theo phương pháp kiểm kê định kỳ. Tài khoản sử dụng. Trình tự kế toán. 1.2 KẾ TOÁN TIÊU THỤ THÀNH PHẨM. 1.2.1 Phương thức bán hàng và tiêu chuẩn để ghi nhận doanh thu. Phương thức bán hàng. 1.2.2. Một số tiêu chuẩn để ghi nhận doanh thu. Doanh thu bán hàng: Doanh thu cung cấp dịch vụ: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG Tên sản phẩm (hàng hoá, dịch vụ) Ngaøy thaùng ghi soå Chöùng töø Dieãn giaûi TKÑÖ Doanh thu Caùc khoaûn tính tröø Soá hieäu Ngaøy thaùng Soá löôïng Ñôn giaù Thaønh tieàn Thueá Caùc khoaûn khaùc(521, 531,532) Coäng SPS DT thuaàn GVHB LN goäp 1.2.4 Phương pháp hạch toán doanh thu bán hàng. Bán hàng thông thường. Bán hàng theo phương thức trả góp. 1.2.5 Các khoản giảm trừ doanh thu. Nguyên tắc hạch toán tài khoản 521, 531, 532. Tài khoản sử dụng. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

1.2.3 Nguyên tắc hạch toán và một số quy định trong hạch toán Tài khoản sử dụng. Trình tự hạch toán. 1.3. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH. 1.3.1 Nội dung. Tài khoản sử dụng. Phương pháp hạch toán kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH 2.1 ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI. - Tên đơn vị : Công ty CP cơ khí và xây lắp An Ngãi Tên giao dịch: Công ty CP cơ khí và xây lắp An Ngãi Trụ sở chính : 06 Nguyễn Thuỵ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3401000161 do Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Ngãi cấp ngày 01/09/2004. Vốn điều lệ huy động ban đầu là 3.500.000.000 đồng. 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty CP cơ khí và xây lắp An Ngãi: 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của Công ty CP Cơ khí & Xây lắp An Ngãi: 2.1.2.1 Chức năng : 2.1.2.2 Nhiệm vụ : 2.1.3 Một số chỉ tiêu phản ánh năng lực và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cơ khí và Xây lắp An Ngãi.

PowerPoint Presentation:

2.2 TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY : Hiện nay công ty áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý theo kiểu trực tuyến - chức năng. Thực tế mô hình thể hiện qua sơ đồ sau : TT Caùc chæ tieâu ÑVT Naêm 2008 Naêm 2009 Naêm 2010 Ghi chuù 1 Toång doanh thu 1000ñ 50.144.236 65.664.479 84.231.543 2 Lôïi nhuaän sau thueá 1000ñ 301.448 451.692 845.563 3 Caùc khoaûn phaûi noäp nhaø nöôùc 1000ñ 195.445 250.000 456.000 4 Tieàn löông bình quaân 1000ñ 1.520 1.902 2.510 5 Soá ngöôøi laøm vieäc ngöôøi 467 480 485 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

GIÁM ĐỐC PGĐ DA ĐẦU TƯ PGĐ KT- CN Phòng tổ chức hành chính Phòng kế toán tài vụ Phòng kinh doanh tiếp thị Ban quản lý công trình Trung tâm kinh doanh dịch vụ Trung tâm tư vấn ĐT & PTCN Phòng kỹ thuật KCS G. Đốc nhà máy gạch tuynel Bình Nguyên P.GĐ nhà máy Phân xưởng tàu thuyền Phân xưởng đúc Phân xưởng mạ Phân xưởng rèn dập Phân xưởng cơ khí Phân xưởng lắp ráp Các đội xây lắp Phòng NV-TH Phòng KT-KCS Đội xây lắp và TKVLXD TTKD DV Ký hiệu: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

CƠ CẤU TỔ CHỨC SẢN XUẤT CỦA CÔNG TY Sơ đồ cơ cấu sản xuất của Công Ty CÔNG TY PX ĐÚC PX RÈN PX CƠ KHÍ PX LẮP RÁP PX TÀU THUYỀN ĐỘI XÂY LẮP PX MẠ 2.3. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI: Bộ máy kế toán tại công ty được áp dụng theo hình thức ISO và được bố trí theo sơ đồ sau: 2.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty Kế toán trưởng Phó phòng kế toán Kế toán thanh toán, kê toán công nơ, kế toán giá thành Kế toán TSCĐ, kế toán tiền lương, kế toán tiêu thụ Kế toán nghiên liệu, vật liệu, thủ quỹ Ghi chú: Quan hệ trực tuyến Quan hệ chức năng THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

2.3.3 Hình thức sổ kế toán. Hiện nay, Công Ty CP Cơ Khí Và Xây Lắp An Ngãi đang áp dụng hình thức kế toán “Chứng từ ghi sổ” và được làm trên máy tính với phần mềm kế toán đã giúp cho công việc ghi chép, lập bảng biểu và xử lý số liệu phát sinh được đơn giản hoá và độ tin cậy cao hơn. Sơ đồ trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức “Chứng từ ghi sổ” Chứng từ gốc Sổ quỹ tiền mặt Sổ kế toán tổng hợp Chứng từ ghi sổ SỔ CÁI BẢNG CĐKT BÁO CÁO TÀI CHÍNH Sổ đăng ký CTGS Sổ kế toán chi tiết : Ghi hằng ngày : Ghi hằng tháng : Đối chiếu, kiểm tra THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

2.4 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THÀNH PHẨM, TIÊU THỤ THÀNH PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH. 2.4.1 Kế toán thành phẩm: 2.4.1.1 Các loại thành phẩm chính tại công ty: 2.4.1.2 Phương pháp tính giá nhập - xuất kho thành phẩm: 2.4.1.3 Các phương bán thức hàng và thanh toán: a. Phương bán thức hàng: b. Phương thức thanh toán: 2.4.1.4 Kế toán nhập chi tiết thành phẩm: a. Chứng từ và thủ tục nhập kho: Các trường hợp nhập kho chủ yếu: * Nhập kho thành phẩm từ phân xưởng: * Nhập lại hàng gửi bán: b. Tài khản sử dụng và trình tự ghi sổ: * Tài khoản sử dụng. * Quy trình luân chuyển chứng từ sổ sách theo bước công việc. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Phòng kinh doanh Kho thành phẩm Phòng tài vụ Chứng từ ghi sổ SỔ CÁI TK 155 Sổ chi tiết TK 155 Sổ đăng ký CTGS PNK Thẻ kho THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Minh hoạ sổ sách chứng từ CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẮP AN NGÃI PHIẾU NHẬP KHO SẢN PHẨM HOÀN THÀNH Ngày 18 tháng 11 năm 2010 Nợ: 155 Số: 34 Có: 154 Họ tên người nhập: Dương Đình Văn Lý do nhập: Nhập hàng gia công Theo: PXN 30 KCS Nhập tại kho: Thành phẩm TT Tên nhãn hiệu, qui cách vật tư M aõ soá Ñôn vò Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập 1 Maùy bôm nöôùc AN 17A Caùi 180 180 372.150 66.987.000 Tổng cộng 66.987000 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Tổng số tiền bằng chữ: (Sáu mươi sáu triệu chín trăm tám mươi bảy ngàn đồng chẵn) Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho Phòng PKD (Ký, họ tn) (Ký, họ tn) (Ký, họ tn) (Ký, họ tn) Căn cứ vào các phiếu nhập kho thành phẩm trong tháng, kế toán lập bản kê chứng từ nhập kho. BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NHẬP KHO THÀNH PHẨM Tháng 11 năm 2010 Chöùng töø Trích yeáu Soá löôïng Soá tieàn TT Ngaøy 01 18/11 Maùy bôm nöôùc 180 66.987.000 ............. .............................. ............... ................... Toång coäng 6.735.302.500 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Cuối tháng, kế toán căn cứ vào bảng kê chứng từ nhập kho thành phẩm để tiến hành ghi vào chứng từ ghi sổ CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẮP AN NGÃI CHỨNG TỪ GHI SỔ Số: 04 Ngày 30 tháng 11 năm 2010 ĐVT: Đồng Trích yeáu Soá hieäu taøi khoaûn Soá tieàn Ghi chuù Nôï Coù Nhaäp TP töø PX 155 154 6.735.302.500 Toång coäng 6.735.302.500 Kèm theo ........ chứng từ gốc Người lập chứng từ Kế toán trưởng (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

2.4.1.5 Kế toán xuất kho thành phẩm a. Chứng từ và thủ tục xuất kho: Xuất bán hàng. Xuất hàng gởi đi bán. b. Tài khoản sử dụng . Doanh nghiệp sử dụng tài khoản 157 “Hàng gởi bán” và tài khoản 632 “ Giá vốn hàng bán”. CÔNG TY CP CƠ KHÍ & XÂY LẮP AN NGÃI PHIẾU XUẤT KHO Số: 42 Nợ: 632 Ngày 06 tháng 12 năm 2010 Có:155 Họ tên người nhận hàng: Nguyễn Văn Thanh Lý do xuất: Bán cho khách hàng Xuất tại kho : Thành phẩm TT Teân saûn phaåm Maõ soá ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền Thực Xuất 01 Maùy Bôm nöôùc AN 17A Caùi 144 144 398.500 57.384.000 Toång c ộ ng 57.384.000 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

Tổng số tiền ghi bằng chữ: ( Năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng chẵn) Ngày 06 tháng 12 năm 2010 Người lập phiếu Người nhận Thủ kho Phòng kinh doanh (Ký, họ t ê n) (Ký, họ t ê n) (Ký, họ t ê n) (Ký, họ t ê n) BẢNG KÊ CHỨNG TỪ XUẤT KHO THÀNH PHẨM Tháng 12 năm 2010 Chöùng töø Trích yeáu Soá löôïng Soá tieàn TT Ngaøy 42 06/12 Maùy bôm nöôùc 144 57.384.000 ............. .............................. ............... ................... Toång coäng 5.490.625.000 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

PowerPoint Presentation:

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 3.1. NHẬN XÉT. 1. Về bộ máy kế toán tại công ty. 2. Về bộ máy quản lý của công ty. 3.2. Kiến nghị đối với công ty: 3.2.1 Tăng cường huy động vốn: 3.3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO SẢN PHẨM TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY. Về sản phẩm. Về vốn. Thị trường tiêu thụ . Phương thức bán hàng.

PowerPoint Presentation:

TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Tài chính doanh nghiệp Tập 1 và 2, Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM, PGS.TS Phan Thị Cúc – Ths. Đoàn Văn Huy. Võ Văn Nhì, (2006), Kế Toán Tài Chính , Nhà Xuất Bản Tài Chính. Giáo trình Phân tích họat động kinh doanh trong doanh nghiệp,Trường Cao đẳng tài chính – kế toán. Nguyễn Khắc Hùng, (2005), Kế Toán Tài Chính (Phần 1) , Nhà Xuất Bản Thống Kê. Giáo trình Kế toán tài chính doanh nghiệp, Trường Cao đẳng tài chính kế toán Quảng Ngãi.

PowerPoint Presentation:

CẢM ƠN THẦY VÀ TẤT CẢ CÁC ANH (CHỊ) ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE!

authorStream Live Help