Chuong1

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VAØ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ:

1 CHƯƠNG I: BẢN CHẤT VAØ CHỨC NĂNG CỦA TIỀN TỆ Nguoàn goác ra ñôøi cuûa tieàn teä: Baûn chaát cuûa tieàn teä: Caùc hình thaùi tieàn teä: Caùc chöùc naêng tieàn teä theo quan ñieåm cuûa Maùc: Vai troø cuûa tieàn teä trong neàn kinh teá

Slide 2:

2 I. Nguoàn goác ra ñôøi cuûa tieàn teä: Tieàn teä ra ñôøi laø keát quaû cuûa quaù trình phaùt trieån laâu daøi cuûa caùc hình thaùi giaù trò. 1. Hình thaùi giaù trò giaûn ñôn (ngaãu nhieân): Giaù trò cuûa moät haøng hoùa chæ coù theå bieåu hieän thoâng qua duy nhaát moät haøng hoùa khaùc. X haøng hoùa A = Y haøng hoùa B 2. Hình thaùi giaù trò ñaày ñuû (môû roäng): Giaù trò cuûa moät haøng hoùa ñöôïc bieåu hieän ôû nhieàu haøng hoùa khaùc nhau: xhhA = yhhB zhhC uhhD …….

Slide 3:

3 3. Hình thaùi giaù trò chung: Taát caû caùc haøng hoùa bieåu hieän giaù trò cuûa mình ôû moät haøng hoùa ñoùng vai troø vaät ngang giaù, vaät ngang giaù phoå bieán naøy laøm cho quaù trình trao ñoåi trôû neân thuaän tieän hôn, ñôn giaûn hôn laø ñieàu kieän quan troïng ñeå thuùc ñaåy kinh teá haøng hoùa phaùt trieån. Ngöôøi ta khoâng trao ñoåi haøng hoùa tröïc tieáp nhö ôû hình thaùi giaù trò giaûn ñôn vaø hình thaùi giaù trò môû roäng maø trao ñoåi moät caùch giaùn tieáp thoâng qua vaät ngang giaù chung. = xhhA yhhB zhhC uhhD …….

Slide 4:

4 4. Hình thaùi tieàn teä: Vaät ngang giaù chung phaûi thoáng nhaát vaøo moät haøng hoùa duy nhaát trong phaïm vi quoác gia, quoác teá. Vaät ngang giaù phaûi ñaùp öùng caùc ñieàu kieän + Coù giaù trò cao + Thuaàn nhaát veà chaát, deã chia nhoû, deã goäp laïi, ít bò hao moøn. Keát luaän: tieàn teä laø saûn phaåm taát nhieân cuûa neàn saûn xuaát haøng hoùa. yhhB zhhC uhhD ……. = U (ounce) vaøng

Slide 5:

5 II. Baûn chaát cuûa tieàn teä: 1. Khaùi nieäm : - Tieàn teä laø moät haøng hoaù ñaëc bieät, ñoäc quyeàn giöõ vai troø laøm vaät ngang giaù chung ñeå phuïc vuï cho quaù trình löu thoâng haøng hoaù. - Tieàn teä laø baát cöù vaät gì ñöôïc xaõ hoäi chaáp nhaän moät caùch phoå bieán laøm phöông tieän trao ñoåi, vaø phöông tieän tích luyõ moät caùch höõu hieäu .

2. Baûn chaát cuûa tieàn teä: Tieàn teä laø haøng hoùa: - Tieàn teä coù nguoàn goác haøng hoùa - Tieàn teä mang ñaày ñuû thuoäc tính cuûa haøng hoaù: + Xeùt töø hình thaùi tieàn thöïc (baïc hoaëc vaøng): Mang ñaày ñuû hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù, ñoù laø giaù trò vaø giaù trò söû duïng. + Xeùt töø hình thaùi daáu hieäu giaù trò: Tieàn ñuùc khoâng ñuû giaù, tieàn giaáy, buùt teä… khoâng coù giaù trò noäi taïi, song noù khoâng toàn taïi ñoäc laäp, maø chæ toàn taïi trong löu thoâng vôùi tö caùch laø ñaïi bieåu cuûa tieàn thöïc maø thoâi. :

6 2. Baûn chaát cuûa tieàn teä: Tieàn teä laø haøng hoùa: - Tieàn teä coù nguoàn goác haøng hoùa - Tieàn teä mang ñaày ñuû thuoäc tính cuûa haøng hoaù: + Xeùt töø hình thaùi tieàn thöïc (baïc hoaëc vaøng): Mang ñaày ñuû hai thuoäc tính cuûa haøng hoaù, ñoù laø giaù trò vaø giaù trò söû duïng. + Xeùt töø hình thaùi daáu hieäu giaù trò: Tieàn ñuùc khoâng ñuû giaù, tieàn giaáy, buùt teä… khoâng coù giaù trò noäi taïi, song noù khoâng toàn taïi ñoäc laäp, maø chæ toàn taïi trong löu thoâng vôùi tö caùch laø ñaïi bieåu cuûa tieàn thöïc maø thoâi.

Tieàn teä laø haøng hoaù ñaëc bieät: + Tieàn teä coù giaù trò söû duïng ñaëc bieät: coù khaû naêng trao ñoåi tröïc tieáp vôùi moïi haøng hoaù, do ñoù, coù theå thoaû maõn nhu caàu nhieàu maët cuûa ngöôøi sôû höõu noù. + Tieàn teä trôû thaønh vaät ñaïi bieåu chung cho cuûa caûi xaõ hoäi.:

7 Tieàn teä laø haøng hoaù ñaëc bieät: + Tieàn teä coù giaù trò söû duïng ñaëc bieät: coù khaû naêng trao ñoåi tröïc tieáp vôùi moïi haøng hoaù, do ñoù, coù theå thoaû maõn nhu caàu nhieàu maët cuûa ngöôøi sôû höõu noù. + Tieàn teä trôû thaønh vaät ñaïi bieåu chung cho cuûa caûi xaõ hoäi.

III.  Caùc hình thaùi tieàn teä: 1. Caên cöù vaøo hình thaùi giaù trò cuûa tieàn teä: -   Tieàn thöïc (hoaù teä): -   Tín teä ( tieàn daàu hieäu ): 2. Caên cöù vaøo hình thaùi vaät chaát cuûa tieàn teä - Tieàn maët : - Tieàn ghi soå( buùt teä): :

8 III. Caùc hình thaùi tieàn teä: 1. Caên cöù vaøo hình thaùi giaù trò cuûa tieàn teä: - Tieàn thöïc (hoaù teä): - Tín teä ( tieàn daàu hieäu ): 2. Caên cöù vaøo hình thaùi vaät chaát cuûa tieàn teä - Tieàn maët : - Tieàn ghi soå( buùt teä):

IV.  Caùc chöùc naêng tieàn teä theo quan ñieåm cuûa Maùc: 1. Chöùc naêng thöôùc ño giaù trò: Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng thöôùc ño giaù trò khi tieàn teä ño löôøng vaø bieåu hieän giaù trò cuûa caùc haøng hoaù khaùc. Ñaëc ñieåm: - Tieàn phaûi coù giaù trò : Giaù trò voán coù nhö vaøng, baïc, cuõng coù theå laø giaù trò quy öôùc ñöôïc xaõ hoäi thöøa nhaän. - Tieàn caàn coù tieâu chuaån giaù caû. :

9 IV. Caùc chöùc naêng tieàn teä theo quan ñieåm cuûa Maùc: 1. Chöùc naêng thöôùc ño giaù trò: Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng thöôùc ño giaù trò khi tieàn teä ño löôøng vaø bieåu hieän giaù trò cuûa caùc haøng hoaù khaùc. Ñaëc ñieåm: - Tieàn phaûi coù giaù trò : Giaù trò voán coù nhö vaøng, baïc, cuõng coù theå laø giaù trò quy öôùc ñöôïc xaõ hoäi thöøa nhaän. - Tieàn caàn coù tieâu chuaån giaù caû.

Taùc duïng: Caùc haøng hoaù vôùi nhöõng giaù trò söû duïng khaùc nhau ñöôïc qui veà cuøng moät ñôn vò ño löôøng laø tieàn teä thoâng qua giaù caû, taïo neân söï deã daøng vaø thuaän tieän khi so saùnh giaù trò giöõa chuùng. :

10 Taùc duïng: Caùc haøng hoaù vôùi nhöõng giaù trò söû duïng khaùc nhau ñöôïc qui veà cuøng moät ñôn vò ño löôøng laø tieàn teä thoâng qua giaù caû, taïo neân söï deã daøng vaø thuaän tieän khi so saùnh giaù trò giöõa chuùng.

2. Chöùc naêng phöông tieän löu thoâng Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän löu thoâng khi tieàn teä laøm moâi giôùi cho quaù trình trao ñoåi haøng hoaù, söï vaän ñoäng cuûa tieàn teä gaén lieàn vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoaù, phuïc vuï cho söï chuyeån dòch quyeàn sôû höõu haøng hoaù töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc. Coâng thöùc: H -T- H’. Ñaëc ñieåm: -   Trong löu thoâng tieàn chæ ñoùng vai troø trung gian moâi giôùi, noù khoâng phaûi laø muïc ñích cuûa trao ñoåi. -   Quaù trình löu thoâng haøng hoùa ñöôïc thoâng suoát, ñoøi hoûi phaûi coù moät khoái löôïng tieàn phuø hôïp. :

11 2. Chöùc naêng phöông tieän löu thoâng Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän löu thoâng khi tieàn teä laøm moâi giôùi cho quaù trình trao ñoåi haøng hoaù, söï vaän ñoäng cuûa tieàn teä gaén lieàn vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoaù, phuïc vuï cho söï chuyeån dòch quyeàn sôû höõu haøng hoaù töø chuû theå naøy sang chuû theå khaùc. Coâng thöùc: H -T- H’. Ñaëc ñieåm: - Trong löu thoâng tieàn chæ ñoùng vai troø trung gian moâi giôùi, noù khoâng phaûi laø muïc ñích cuûa trao ñoåi. - Quaù trình löu thoâng haøng hoùa ñöôïc thoâng suoát, ñoøi hoûi phaûi coù moät khoái löôïng tieàn phuø hôïp.

Taùc duïng: - Tieát kieäm thôøi gian phaûi chi cho quaù trình mua baùn haøng hoaù do ñoù laøm giaûm chi phí giao dòch so vôùi quaù trình trao ñoåi haøng hoaù tröïc tieáp. - Thuùc ñaåy quaù trình chuyeân moân hoaù vaø phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi. - Goùp phaàn thuùc ñaåy tính hieäu quaû cuûa neàn kinh teá. :

12 Taùc duïng: - Tieát kieäm thôøi gian phaûi chi cho quaù trình mua baùn haøng hoaù do ñoù laøm giaûm chi phí giao dòch so vôùi quaù trình trao ñoåi haøng hoaù tröïc tieáp. - Thuùc ñaåy quaù trình chuyeân moân hoaù vaø phaân coâng lao ñoäng xaõ hoäi. - Goùp phaàn thuùc ñaåy tính hieäu quaû cuûa neàn kinh teá.

3. Chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn: Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn khi söï vaän ñoäng cuûa tieàn teä taùch rôøi hoaëc ñoäc laäp töông ñoái so vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoaù, phuïc vuï cho quan heä mua baùn haøng hoaù, thöïc hieän caùc khoaûn dòch vuï vaø söû duïng ñeå giaûi tröø caùc khoaûn nôï. :

13 3. Chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn : Noäi dung : Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän thanh toaùn khi söï vaän ñoäng cuûa tieàn teä taùch rôøi hoaëc ñoäc laäp töông ñoái so vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoaù, phuïc vuï cho quan heä mua baùn haøng hoaù, thöïc hieän caùc khoaûn dòch vuï vaø söû duïng ñeå giaûi tröø caùc khoaûn nôï.

Ñaëc ñieåm: - Coù theå laø tieàn maët hoaëc khoâng duøng tieàn maët ( tieàn ghi soå ), tieàn thöïc hoaëc caùc daáu hieäu giaù trò. - Söï vaän ñoäng cuûa tieàn ñoäc laäp töông ñoái so vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoùa dòch vuï. Taùc duïng: - Thöïc hieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, tieát kieäm ñöôïc nhöõng chi phí veà löu thoâng tieàn maët - Môû roäng hoaït ñoäng tín duïng, taïo ñieàu kieän söû duïng voán coù hieäu quaû :

14 Ñaëc ñieåm: - Coù theå laø tieàn maët hoaëc khoâng duøng tieàn maët ( tieàn ghi soå ), tieàn thöïc hoaëc caùc daáu hieäu giaù trò. - Söï vaän ñoäng cuûa tieàn ñoäc laäp töông ñoái so vôùi söï vaän ñoäng cuûa haøng hoùa dòch vuï. Taùc duïng: - Thöïc hieän thanh toaùn khoâng duøng tieàn maët, tieát kieäm ñöôïc nhöõng chi phí veà löu thoâng tieàn maët - Môû roäng hoaït ñoäng tín duïng, taïo ñieàu kieän söû duïng voán coù hieäu quaû

4. Chöùc naêng phöông tieän caát giöõ Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän caát giöõ khi tieàn teä taïm thôøi trôû veà traïng thaùi naèm im ñeå döï tröõ, thöïc hieän caùc chöùc naêng trao ñoåi trong töông lai. Ñaëc ñieåm: - Tieàn coù giaù trò ( tieàn maët, tieàn ghi soå, vaøng baïc, giaáy tôø coù giaù ) - Tieàn caát giöõ laø tieàn ñöùng im, khoâng vaän ñoäng, khoâng phuïc vuï quaù trình löu thoâng haøng hoùa. Taùc duïng: -  Taïo neân phöông tieän tích luyõ an toaøn vôùi tính loûng cao ( tính thanh khoaûn ) :

15 4. Chöùc naêng phöông tieän caát giöõ Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng phöông tieän caát giöõ khi tieàn teä taïm thôøi trôû veà traïng thaùi naèm im ñeå döï tröõ, thöïc hieän caùc chöùc naêng trao ñoåi trong töông lai. Ñaëc ñieåm: - Tieàn coù giaù trò ( tieàn maët, tieàn ghi soå, vaøng baïc, giaáy tôø coù giaù ) - Tieàn caát giöõ laø tieàn ñöùng im, khoâng vaän ñoäng, khoâng phuïc vuï quaù trình löu thoâng haøng hoùa. Taùc duïng: - Taïo neân phöông tieän tích luyõ an toaøn vôùi tính loûng cao ( tính thanh khoaûn )

5. Chöùc naêng tieàn teä theá giôùi: Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng tieàn teä theá giôùi khi tieàn teä ñoùng vai troø laø vaät ngang giaù chung, thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa noù treân phaïm vi theá giôùi. Ñaëc ñieåm: - Tieàn vaøng trôû veà daïng nguyeân theå cuûa noù laø thoi neùn nguyeân chaát. - Trong quan heä thanh toaùn quoác teá khoâng chæ söû duïng tieàn thöïc( vaøng) maø coøn coù theå söû duïng nhöõng ñoàng tieàn phaùp ñònh. Ñoù laø nhöõng ngoaïi teä maïnh nhö USD, GBP, DEM. :

16 5. Chöùc naêng tieàn teä theá giôùi: Noäi dung: Tieàn teä thöïc hieän chöùc naêng tieàn teä theá giôùi khi tieàn teä ñoùng vai troø laø vaät ngang giaù chung, thöïc hieän caùc chöùc naêng cuûa noù treân phaïm vi theá giôùi. Ñaëc ñieåm: - Tieàn vaøng trôû veà daïng nguyeân theå cuûa noù laø thoi neùn nguyeân chaát. - Trong quan heä thanh toaùn quoác teá khoâng chæ söû duïng tieàn thöïc( vaøng) maø coøn coù theå söû duïng nhöõng ñoàng tieàn phaùp ñònh. Ñoù laø nhöõng ngoaïi teä maïnh nhö USD, GBP, DEM.

Taùc duïng: Tieàn laø thöôùc ño chung, phöông tieän ñeå mua haøng, phöông tieän döï tröõ vaø thanh toaùn quoác teá, phöông tieän di chuyeån taøi saûn giöõa caùc nöôùc. :

17 Taùc duïng: Tieàn laø thöôùc ño chung, phöông tieän ñeå mua haøng, phöông tieän döï tröõ vaø thanh toaùn quoác teá, phöông tieän di chuyeån taøi saûn giöõa caùc nöôùc.

v.  Vai troø cuûa tieàn teä trong neàn kinh teá: - Thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa phaùt trieån. - Coâng cuï tích luyõ vaø taäp trung voán cho xaõ hoäi. - Goùp phaàn môû roäng quan heä quoác teá veà moïi maët. - Coâng cuï quaûn lyù vaø ñieàu tieát vó moâ cuûa Nhaø nöôùc. :

18 v . Vai troø cuûa tieàn teä trong neàn kinh teá: - Thuùc ñaåy saûn xuaát vaø löu thoâng haøng hoùa phaùt trieån. - Coâng cuï tích luyõ vaø taäp trung voán cho xaõ hoäi. - Goùp phaàn môû roäng quan heä quoác teá veà moïi maët. - Coâng cuï quaûn lyù vaø ñieàu tieát vó moâ cuûa Nhaø nöôùc.

authorStream Live Help