mga_pagbabago_sa_panahon_ng_espanyol (1)

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

PowerPoint Presentation:

ANG PAMUMUHAY NG MGA PILIPINO SA PANAHON NG MGA ESPANYOL

PowerPoint Presentation:

Pangkabuhayan

PowerPoint Presentation:

1. MONOPOLYO NG TABAKO i tinatag ito ni Jose Basco y Vargas noong ika - 1 ng Nobyembre 1782 Layunin : upang madagdagan ang kita ng pamahalaan at ng di na umaasa pa sa Mexico

PowerPoint Presentation:

m ay multa ang mga magsasakang hindi makatupad sa itinakdang aanihin . sa Maynila , dinadala ang mga dahon ng tabako nakilala ang Pilipinas na pangunahing tagagawa ng tabako sa alin mang bansa sa Silangan .

PowerPoint Presentation:

m abuting epekto : - ang pamahalan ay nakapagpagawa ng kalsada , gusali , tulay at nakapagpalagay ng karagdagang ilaw sa mga bayan di mabuting epekto : - bumaba ang produksyon ng pagkain u mabot sa hari ang katiwaliang bunga ng monopolyo kaya ipinatigil ito at tuluyang nahinto sa panahon ni Gobernador Primo de Rivera taong 1882.

PowerPoint Presentation:

2. ANG KALAKALANG GALYON nakilalang Kalakalang Maynila -Acapulco malaki ang halagang kinikita sa kalakalan subalit hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataon para lumahok .

PowerPoint Presentation:

Mga k asali sa Kalakalang Galyon : 1. gobernador-heneral 2. mga prayle 3. miyembro ng Royal Audencia 4. mga inulila ng mga Kastila 5. mga kaibigan ng mga opisyal u pang sila ay makalahok sa kalakalang Galyon , kailangan nilang bumili ng boleta

PowerPoint Presentation:

b oleta - tawag sa tiket para makakuha ng puwesto sa loob ng galyon para sa kanilang mga kalakal . m agandang epekto : - dahil sa kalakalang Galyon umunlad ang Maynila - malaking kita ng pamahalaan ay nakadagdag sa pananalapi ng bansa

PowerPoint Presentation:

hindi gaanong mabuting epekto ng Kalakalang Galyon : - napabayaan ang pamamahala sa mga lalawigan at pagpapaunlad ng pagsasaka at ang iba pang industriya - nakaranas ang mga tao ng kakulangan sa pagkain

PowerPoint Presentation:

Dahil sa katiwalian at pang- aabusong naganap sa kalakalang galyon , kaya binuwag ito ni Haring Ferdinand VII noong 1813.

PowerPoint Presentation:

3. ANG POLO p inairal ng sapilitan ang patakarang polo y servicio sa Pilipinas pinilit ang lahat ng mga kalalakihang may gulang na 16 hanggang 60 na maglingkod sa pamahalaan sa loob na 40 araw sa isang taon

PowerPoint Presentation:

p olista - tawag sa mga kalahok sa polo kailangan silang gumawa ng mga daan , gusali , simbahan at tulay nagtratrabaho ng walang tigil at walang pahinga a ng mga maykaya ay hinahayaang magbayad ng falla o multa sa halip na magtrabaho . Noong una , ang mga polista ay inaabot ng 40 araw sa paggawa subalit binabaan at ginawang 15 araw noong 1884.

PowerPoint Presentation:

h indi magandang epekto : - napabayaan ang mga pananim sapagkat - ipinadadala sila sa malalayong lugar para magtrabaho - napalayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay na umaasa sa kanila upang mabuhay - naging sanhi ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol

PowerPoint Presentation:

4. ANG BANDALA sapilitang pagbibili sa pamahalaan ng mga produkto pansakahan upang madagdagan at lumaki ang kita ng pamahalaan nagtakda ito ng kota ng produktong kailangang ipagbili ng mamamayan

PowerPoint Presentation:

h indi magandang epekto : - binibili ng pamahalaan ang mga ani ng mga magsasaka sa murang halaga - inuutang pa ng pamahalaan ang produkto na madalas ay hindi na rin nababayaran

PowerPoint Presentation:

5. ANG TRIBUTO a ng mga mamamayan ay kailangang magbigay ng buwis s a simula , walong reales o isang piso ang hinihingi sa bawat pamilya at kalahating real naman sa walang asawa ngunit nasa hustong edad

PowerPoint Presentation:

i tinaas ito at naging sampung reales noong at labindalawang reales . p inalitan ang tributo ng sedula noong 1885 at pinagbayad ang mga may edad 18 pataas . mga taong maaaring di magbayad ng tributo : Kastilang dito nakatira sa Pilipinas mga prayle mga inulila ng mga opisyales na Kastila mga cabeza de barangay Principalia mga tapat na katutubong sundalo mga matatandang may edad na animnapu (60).

PowerPoint Presentation:

ang nakukolektang pera ay ginagamit sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng simbahan , paaralan , gusali at iba pa maaaring mabayaran ang tributo sa pamamagitan ng salapi o produkto ngunit kapag marami ang ani , binababaan ng presyo at pinipilit ang mga tao na magbayad ng salapi . Dahil sa di makatarungang paniningil ng buwis , nag- alsa ang mga Pilipino laban sa mga Kastila

PowerPoint Presentation:

6. OBRAS PIAS pondong kaloob ng mga mayayamang tao sa mga relihiyosong orden inilalaan para sa gawaing pagkakawanggawa sa mga sumusunod : 1. ospital 2. edukasyon 3. pangangalaga sa mga may kapansanan , mahihirap at kapuspalad

PowerPoint Presentation:

nagsilbing bangko komersyal ng mga negosyante ipinautang ng mga prayle ang mga salapi at kumita ng malaking interes dumating ang panahon at naubos ang pondo . Di- nakabayad ng pagkakautang ang mga negosyante dahil sa pagkalugi sa mga lumulubog at nawawalang galyon .

PowerPoint Presentation:

7. Ang Real Compania de Felipinas Ika-10 ng Marso 1785 nang itatag ang Real Compania de Felipinas . lumabas ito sa panunungkulan ni Gobernador-Heneral Basco . Layunin ng Espanya na maitaguyod ang kalakalan nito sa Pilipinas at malinang ang likas na yaman ng kolonya .

PowerPoint Presentation:

Ang Kompanya ay naging kakumpetensya ng Kalakalang Galyon na nang nagtagal ay nabuwag din dahil sa di- mabuting pamamalakal sa kompanya .

PowerPoint Presentation:

Pampulitika

PowerPoint Presentation:

Ang Pamahalaang Sentralisado Ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nagmumula sa pamahalaang pambansa . Sakop nito ang buong kapuluan at nasa pangangasiwa nito ang lalawigan , lungsod , munisipyo at barangay at lahat ng may kaugnayan sa kapakanan at ng buong kapuluan .

PowerPoint Presentation:

Ang Gobernador heneral : pinakamataas na pinuno na hinirang ng hari ng Espanya upang mamuno sa kolonya p angulo ng Real Audencia o ang kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas maaari niyang ipagpaliban ang pagpapatupad ng batas kung sa akala niya ay di napapanahon para sa Pilipinas . Tinatawag itong cumplase

PowerPoint Presentation:

Vice Real Patron- titulo din ng gobernador heneral bilang pinakamataas na kinatawan ng hari ng Espanya na may titulong Real Patron upang maiwasan ang pagmamalabis ng gbernador heneral , isinasagawa ang imbestigasyong tinatawag na residencia

PowerPoint Presentation:

visitador-isang opisyal ng pamahalaan ng Espanya na ipinadadala sa kolonya upang siyasatin ang paraan ng pamamahala nito . Pamahalaang Lokal Barangay- pinakamaliit na pamahalaang lokal p inamumunuan ng cabeza de barangay

PowerPoint Presentation:

Cabeza de barangay- dating datu o galing sa hanay ng mga cacique Tungkulin ng cabeza de barangay: - nangungolekta ng buwis - naghahanap ng polista - tagapamayapa - walang sahod , ngunit kapalit ng kanyang paglilingkod ay hindi siya pinagbabayad ng buwis at hindi kailangang magtrabaho

PowerPoint Presentation:

Bayan o pueblo- ang pinuno ay ang gobernadorcillo - galing sa hanay ng cacique - hinahalal siya mula sa mga principales - maliit ang sahod ngunit ang katungkulan ay simbolo ng mataas na antas sa lipunan

PowerPoint Presentation:

Tungkulin ng gobernadorcillo : - naghahanda para sa rehistro ng mamamayan - pagkalap ng kalalakihan para sa polo - nagsisilbing hukom sa kasong sibil - tagapamahala ng koreo ng bayan

PowerPoint Presentation:

Ang Sistema ng Pamahalaang Panlalawigan Encomienda - simula ng lalawigan sa kapuluan - galing sa salitang Espanyol na encomendar ibig sabihin ay “ ipagkatiwala ” - ipinagkatiwala ng hari sa isang opisyal na tinatawag na encomiendero ang lupaing nasakop at ang mga katutubong nakatira roon .

PowerPoint Presentation:

Tungkulin ng encomiendero : - ituro ang kulturang Espanyol - ipaunawa at ituro ang Katolisismo - mangulekta ng buwis n aging mapang-abuso ang encomiendero kaya binuwag ito at pinalitan ng alcaldia Alcaldia o pook na payapa - pinamumunuan ng alcalde mayor

PowerPoint Presentation:

h inihirang ng gobernador heneral Tungkulin : - mangolekta ng buwis - magpasya tungkol sa mga kaso - nagpapagawa ng tulay o kalsada Corregimiento o lalawigang may nagaganap na kaguluhan o labanan - pinamumunuan ng corregidor

PowerPoint Presentation:

Ayuntamiento - pamahalaang itinatag para sa mga lungsod - pinamumunuan ng cabildo ( binubuo ng alcalde , regidores at iba pa)

authorStream Live Help