101 Zen4_Vâng Lời_TĐH TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

101 Zen Story. Zen 4. Obedience. 101 Chuyện Thiền. Chuyện 4. Vâng Lời.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1:

101 TRUYỆN THIỀN Bình Giải 101 ZEN STORIES Annotated 4. Vâng Lời 4. Obedience Nguyên tác: Nyogen Senzaki Nhạc: Tibetan Flute - N aw ang Khechog Dịch và Bình: Trần Đình Hoành Thực hiện PPS: Trần Lê Túy Ph ượ ng Click Chuột

Slide 2:

Vâng lời Các buổi thuyết giảng của thiền sư Bankei thu hút không chỉ thiền sinh mà đủ mọi hạng người của mọi giáo phái. Thiền sư chẳng bao giờ nhắc đến kinh kệ hay dùng các lý luận khoa bảng, mà chỉ nói trực tiếp từ quả tim đến thẳng quả tim của người nghe. Obedience The master Bankei’s talks were attended not only by Zen students but by persons of all ranks and sects. He never quoted sutras nor indulged in scholastic dissertations. Instead, his words were spoken directly from his heart to the hearts of his listeners.

Slide 3:

Một nhà sư của giáo phái Nichiren bực tức vì đám đông đến nghe thiền sư Bankei và vì một số tín đồ của nhà sư đã bỏ sư mà đi nghe Bankei giảng. Vị sư Nichiren tự ái, đi đến chùa, nhất định phải tranh luận với Bankei. His large audiences angered a priest of the Nichiren sect because the adherents had left to hear about Zen. The self-centered Nichiren priest came to the temple, determined to debate with Bankei.

Slide 4:

“Ê, thiền sư!” vị sư Nichiren gọi. “Đợi một tí. Ai kính trọng ông sẽ vâng theo l ờ i ông, nhưng người như tôi không kính trọng ông. Ông có thể làm tôi vâng lời ông không?” “Hey, Zen teacher!” he called out. “Wait a minute. Whoever respects you will obey what you say, but a man like myself does not respect you. Can you make me obey you?”

Slide 5:

“Đến bên cạnh tôi và tôi sẽ chỉ cho ông,” Bankei nói. “Come up beside me and I will show you,” said Bankei. Thiền sư Bankei

Slide 6:

Nhà sư Nichiren hãnh diện bước qua đám đông đến cạnh thiền sư. Proudly the priest pushed his way through the crowd to the teacher.

Slide 7:

Bankei mĩm cười. “Qua bên trái tôi.” Bankei smiled. “Come over to my left side.” Vị sư làm theo. The priest obeyed.

Slide 8:

“ Không,” Bankei nói, “chúng ta nói chuyện dễ hơn nếu anh đứng bên phải. Bước qua đây.” “No,” said Bankei, “we may talk better if you are on the right side. Step over here.”

Slide 9:

Nhà sư hãnh diện bước sang bên phải. The priest proudly stepped over to the right.

Slide 10:

“Anh thấy không” Bankei nhận xét, “anh đang vâng lời tôi và tôi nghĩ rằng anh là một người rất hiền dịu. Bây giờ, anh ngồi xuống đây và nghe.” “You see,” observed Bankei, “you are obeying me and I think you are a very gentle person. Now sit down and listen.”

Slide 11:

Bình: • Sân hận và kiêu căng làm vị sư Nichiren mù mắt, đầu óc hết nhậy bén và không thấy những gì đang xảy đến cho mình. • Ở mức độ cao hơn: Khi tâm mình chấp vào một điều gì đó – như vị sư Nichiren quyết tâm chứng minh trước đám đông là t hiền s ư Bankei không điều khiển được ông – mình dễ bị mù mắt. Chấp trước làm ta thành si mê. • Một tâm tĩnh và một tâm động. Tĩnh chỉ huy động, chứ động k hông chỉ huy tĩnh. Tướng ngồi trong trướng, quân chạy bên ngoài. Tướng chỉ huy quân, quân không chỉ huy tướng. Annotation: • Anger and arrogance blind the Nichiren priest so much that his mind became dull and he couldn’t see what was happening to him. • At a higher level: When our mind is attached to something – such as the Nichiren priest’s determination to prove in public that Zen master Bankei was unable to control him – we can easily become blind. • One mind is quiet, one mind is jumpy. The quiet controls the excited, not the other way around. The general sits in the headquarters, soldiers move outside in the field. General controls soldier, soldiers do not control general.

Slide 12:

• Thời Đông Châu Liệt Quốc (thế kỷ thứ 5 – thế kỷ thứ 2 trước Công Nguyên) , Quỷ Cốc Tử, thầy binh pháp của Tôn Tẫn và Bàng Quyên, cũng bị Tôn Tẫn thắng bằng trí. Quỷ Cốc Tử ngồi trên ghế và hỏi hai đệ tử làm cách nào cho ông rời ghế mà không đụng vào người ông. Bàng Quyên nói sẽ đốt lửa dưới ghế. Thầy cho là kế hay. Tôn Tẩn nói, “Con không làm cho thầy rời ghế được, nhưng nếu thầy đứng dậy con sẽ có cách làm thầy phải ngồi xuống ghế.” Quỷ Cốc Tử đứng dậy, và trúng kế học trò. (Hai học trò, mỗi người một tâm ý). (Trần Đình Hoành dịch và bình) • Similar to this story, in the Warring Period of China (5th Century AD – 2nd Century AD), the teacher of Sun Bin and Pang Juan, two great generals of the time, was also defeated by the intelligence of his pupil Sun Bin. The teacher, sitting on a chair, asked the two students how to move him from the chair without touching his body. Pang Juan said he would make a fire under chair. The teacher said that was a good plan. Sun Bin said: “Master, I can’t make you move off the chair, but if you stand up I will have a way to force you to sit down on the chair.” The teacher fell into Sun Bin’s trick and stood up. (Two pupils, each one with a different mind). (Trần Đình Hoành annotated)

Slide 13:

CHÚC AN LẠC Deep thanks to all of the talented photographers whose great work appear in this presentation Trần Đình Hoành & Trần Lê Túy-Phượng

authorStream Live Help