Bước Mẹ Ru - Thơ Trần Lê Túy-Phượng

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

Bu?c M? Ru Hình ?nh: Internet & Tr?n Lê Túy-Phu?ng’s private collection Nh?c: Mother’s Wisdom – Flute – Lance Israel Th?c hi?n PPS: Tr?n Lê Túy-Phu?ng Tho: Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

Ngày m? ch?t Tôi còn vi?n x? Ð? lòng tìm phuong hu?ng l?n quê

Slide 3: 

-M? oi M? d?i con v? Ðê mòn quê ngo?i con v? m? oi !

Slide 4: 

Ðu?ng v? ngo?i bao l?n tôi t?i Su?t tu?i tho m? g?i cho ông

Slide 5: 

Thay cha, ngo?i d?y n?m lòng Ph?m h?nh, cách s?ng, d?ng hòng lãng xao

Slide 6: 

Lòng tôi quay qu?t Ð?o Chao Con du?ng v? ngo?i Nam nào Tr?i mua…

Slide 7: 

Chuy?n xe dò vu?t xuyên qu?c l? M? và tôi ng?i t?n góc sau M? ghì tay ch?u tr?n nh?i nhào Lung gh? tru?c che tôi kh?i n?ng

Slide 8: 

Xe c?p b?n mua roi u?t th?m M? và tôi bu?c v?i du?ng trua

Slide 9: 

Hàng trâm b?u ch?t lá d?y dua Trong gió bão tràn mi?n quê ngo?i

Slide 10: 

Trong h?i h? m? nhìn ái ng?i Ch?p cho tôi m?i áo di mua Tóc m? hi?n u?t d?m Lung dua H?ng mua l?nh Nhu?ng con có áo

Slide 11: 

M? là th? Tình không gu?ng g?o Nhu bu?c chân kh? v?n khoan thai

Slide 12: 

Tr?i den cu?n cu?n mây dài Cu?n theo bóng m? ngu?c ngày du?ng quê

Slide 13: 

Lòng tôi sao c? lê thê Nh? hoài bóng m? du?ng v? còn dâu

Slide 14: 

M? oi con tr? m?c d?u Quê ngu?i nhung v?n mong d?u c? huong

Slide 15: 

?u o thân m? d?m tru?ng ?u o thân m? chín du?ng ru?t dau

Slide 16: 

Ngày m? ch?t Tôi không t?n m?t Tran tr? hoài Tình m? thiên thu

Slide 17: 

Thèm m? H?i th?i gian, ngu?c l?i !

Slide 18: 

Thèm du?c m? giang vòng tay trái Ôm tôi vui trong gi?c ng? vùi

Slide 19: 

L?n cu?i d?i m? nói cùng tôi “M? u?c m? du?c Thêm l?n ng? chung” Lake of The Woods, 11:28 PM, May 15, 2010 Tr?n Lê Túy Phu?ng

Slide 20: 

CHÚC AN L?C Hoa h?ng t?ng b?n

authorStream Live Help