Việt Nam-Lễ Tế Nam Giao-TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VI?T NAM (7) L? T? Nam Giao Ngu?n: Internet Nh?c: Right Livelihood - Chinmaya Dunster So?n th?o & Th?c hi?n PPS: Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

“T? Nam Giao” là m?t l? “Cúng Sao Tr?i” r?t l?n th?i quân ch? ? Hu?. L? t? này n?i ti?ng và du?c nh?c nh? qua các th?i k? l?ch s? không nh?ng vì nó l?n, mà còn vì tính nhân van c?a cu?c l? ba nam m?i có m?t l?n. Tru?c th? k? XX, h?ng nam các vua tri?u Nguy?n t? ch?c l? “T? Nam Giao” d? c?u tr?i phù h? cho qu?c thái dân an. Qua th? k? XX, d?t nu?c n?m trong tay ngu?i Pháp, ba nam m?i t? ch?c du?c m?t l?n t?. Tài li?u v? l? “T? Nam Giao” r?t phong phú, có th? tìm th?y trong Ð?i Nam H?i Ði?n S? L? (B? L?), t?p chí Nam Phong (10/4/1918) ho?c trong m?t s? sách c?a các nhà nghiên c?u Ð? B?ng Ðoàn và Ð? Tr?ng Hu? (Nh?ng Ð?i l? và Vu khúc c?a vua chúa Vi?t Nam, Hoa Lu, SG 1969), B?u K? (Ð?i h?c s? 37/2/1964), Lê Van Hoàng (L? T? Nam Giao, Hu? 1971), Lê Van Phu?c (S? tích Ðàn Nam Giao…Lu?n van Cao h?c, 1972) v.v... Tuy có nhi?u tài li?u sách v? nói v? l? “T? Nam Giao”, nhung chua có tài li?u nào nói v? d?i l? này ch?m d?t vào nam nào và vai trò c?a voi trong các l? “T? Nam Giao” ra sao. Sau dây là nh?ng hình ?nh cu?i cùng v? l? “T? Nam Giao” di?n ra du?i tri?u vua B?o Ð?i nam 1935.

Slide 3: 

Ðàn Nam Giao (1903)

Slide 4: 

C?t c? T? C?m Thành, Hu?, ngày l? T? Nam Giao (1935)

Slide 5: 

Xa giá vua B?o Ð?i r?i cung di?n (1935)

Slide 6: 

Vua B?o Ð?i ng?i ki?u d?n Ðàn Nam Giao (1935)

Slide 7: 

Ðám ru?c di qua v?ng l?u (1935)

Slide 8: 

Ðám ru?c di ra C?a Ng? Môn (1935)

Slide 9: 

Ðám ru?c t?i trai cung (1935)

Slide 10: 

Ðám ru?c ra ngo?i thành (1935)

Slide 11: 

Long tu?ng d?n d?u dám ru?c (1935)

Slide 12: 

Ban nh?c dân t?c - ban tr?ng (1935)

Slide 13: 

Ban nh?c dân t?c - ban ch?p ch? (1935)

Slide 14: 

Ban nh?c dân t?c - ban th?i sáo

Slide 15: 

Vu công (1935)

Slide 16: 

Li?ng các vì sao (1935)

Slide 17: 

Toàn c?nh dám ru?c (1935)

Slide 18: 

B? th? - Ðàn Nam Giao (1935)

Slide 19: 

Bàn th? v?ng (1935)

Slide 20: 

Ban nh?c dân t?c chu?n b? làm l? (1935)

Slide 21: 

Ban nh?c dân t?c hòa t?u nh?c c? truy?n làm l? (1935)

Slide 22: 

Cúng bái (1935)

Slide 23: 

Ðám ru?c tr? v? T? C?m Thành, qua K? Ðài (1935)

Slide 24: 

Ðám ru?c tr? v? qua Ng? Môn và Ngu Ph?ng L?u (1935)

Slide 25: 

S?c phong Tam Tòa Thu?ng Ð?ng Th?n (Lý Nh?t Quang) c?a tri?u vua Thành Thái CHÚC AN L?C Tr?n Lê Túy-Phu?ng Deep thanks to all those who help make these historical documents available. Xin xem ti?p ph?n 8 – “Tri?u Ð?i Nhà Nguy?n-Chín Chúa”

authorStream Live Help