Việt Nam 1875-1885 Quân Đội Pháp ở ĐD - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

Slide 1: 

VI?T NAM 1875-1885 (2) Quân d?i Pháp Th?c hi?n PPS: Tr?n Lê Túy-Phu?ng Ngu?n: Internet Nh?c: Bonjour Vietnam Ca si: Ph?m Qu?nh Anh

Slide 2: 

Cu?i nam 1783 - Nguy?n Ánh nh? Bá Ða L?c c?u vi?n v?i chính ph? Pháp giúp d? dánh phuong B?c d? giành l?i ngôi. Ngày 28 tháng 11 nam 1787 - Hi?p u?c Versailles do Vua Louis XVI d? ra – d?ng ý giao m?t s? tàu chi?n và b? binh Pháp d?n giúp Nguy?n Ánh d? d?i l?y C?ng Ðà N?ng và Qu?n Ð?o Côn Lôn du?c Bá Ða L?c thay cho Nguy?n Ánh ký k?t. 1858 – 1945 - Th?i k? Pháp thu?c. Cu?c chi?n Thanh - Pháp bùng n? trong th?i gian này vì Pháp mu?n ki?m soát vùng d?ng b?ng B?c B? và con du?ng n?i t? Hà N?i d?n t?nh Vân Nam c?a Trung Qu?c. Nhà Thanh ngu?c l?i mu?n duy trì hi?n tr?ng t?i B?c k?, ngan c?n s? hi?n di?n quân s? c?a Pháp, mà nhà Thanh cho r?ng de d?a tr?c ti?p d?n an ninh các t?nh mi?n nam c?a h?. Nhà Thanh còn m?t ý d? ch? y?u khác là mu?n duy trì ?nh hu?ng c?a mình trên Vi?t Nam, v?n là chu h?u truy?n th?ng lâu d?i c?a Trung Qu?c. Ngày 9 tháng 6 nam 1885 - Pháp và Trung qu?c ký hi?p u?c t?i Thiên Tân – n?i dung Trung Qu?c ch?p nh?n là không còn coi Vi?t Nam là "thu?c qu?c" c?a mình n?a, và h?a s? tôn tr?ng lãnh th? Vi?t Nam mà các du?ng biên gi?i s? du?c 2 nu?c (Pháp & Trung qu?c) xác d?nh.

Slide 3: 

Tòa Khâm s? Pháp

Slide 4: 

Tàu chuy?n quân “Columbo”

Slide 5: 

C?p b?n

Slide 6: 

Tr?i lính L?ng Son

Slide 7: 

Tr?i lính L?ng Son

Slide 8: 

Tr?i lính Sài Gòn

Slide 9: 

Tr?i lính B?n Ðình - Vung Tàu

Slide 10: 

Tr?i lính Tây Ninh

Slide 11: 

Ð?n lính Pháp - phía b?c thành Hà N?i

Slide 12: 

Ð?n lính Pháp - H? Tây

Slide 13: 

Ð?n lính Pháp trên t?ng dá l?n ? Nam Ð?nh

Slide 14: 

B?nh vi?n Quân d?i - Sài Gòn

Slide 15: 

Pháo Binh

Slide 16: 

Lính dánh thuê Algeriens

Slide 17: 

Pháo binh

Slide 18: 

Toàn b? tham muu c?a tu?ng Brière de l'Isle

Slide 19: 

Toàn b? tham muu c?a Tu?ng Millot

Slide 20: 

D?ng chân bên sông Claire g?n L?ng Son tháng 2 nam 1885

Slide 21: 

D?ng chân

Slide 22: 

Ðám tang c?a M. Poulin – Hà N?i

Slide 23: 

Gi?i lao trên m?t góc du?ng

Slide 24: 

Ch? và ph? tá

Slide 25: 

Lính th?i kèn

Slide 26: 

Noi chích ng?a

Slide 27: 

Tr?m c?u thuong

Slide 28: 

Ch?ng Pháp V? Vi?t

Slide 29: 

Ðua ng?a – Hà N?i

Slide 30: 

Ðua ng?a - H?i Phòng

Slide 31: 

Gi?i trí cùng cây c?nh

Slide 32: 

Van phòng d?u tiên c?a h?ng xe hoi Renault

Slide 33: 

Ði Tam Ð?o nghi hè

Slide 34: 

San beo

Slide 35: 

Lính H?i quân

Slide 36: 

Tàu chi?n La Mutine

Slide 37: 

Tàu Chi?n Le Pluvier

Slide 38: 

M?t tàu chi?n v?i nóc rom

Slide 39: 

Tàu chi?n L’ Eclair

Slide 40: 

Tàu chi?n La Fanfare

Slide 41: 

Tàu chi?n La Surprise

Slide 42: 

Tàu chi?n Le Yatagan

Slide 43: 

Tàu chi?n Le Gueydon

Slide 44: 

Baie d’Altong

Slide 45: 

Hi?p u?c v?i nhà Thanh

Slide 46: 

Nh?p gia tùy t?c

Slide 47: 

Hi?p u?c v?i nhà Thanh

Slide 48: 

Su?i Tím trên du?ng d?n L?ng Son

Slide 49: 

Ðu?ng d?n L?ng Son CHÚC AN L?C Tr?n Lê Túy-Phu?ng Xin dón xem ph?n 3 “Lính Ðông Duong” Deep thanks to all those who help make these historical documents available.

authorStream Live Help