10 Hố Lớn Kỳ Lạ Nhất Thế Giới - TLTP

Views:
 
Category: Entertainment
     
 

Presentation Description

No description available.

Comments

Presentation Transcript

10 H? L?N K? L?NH?T TH? GI?I : 

10 H? L?N K? L?NH?T TH? GI?I Ngu?n: Internet Nh?c: Paloma Ca si: Nana Mouskouri Th?c hi?n PPS: Tr?n Lê Túy-Phu?ng

Slide 2: 

Ða ph?n nh?ng chi?c h? kh?ng l? hình thành trên trái d?t do ho?t d?ng khai thác m? c?a con ngu?i t?o ra, trong khi dó thiên nhiên cung hình thành nh?ng h? tuong t?.

Slide 3: 

1. H? gas Darvaza-TurmenistanNam 1971, các nhà d?a ch?t phát hi?n m? khí ng?m ? vùng Darvaza. Trong khi khai thác, m?t v? s?p dã t?o ra chi?c h? kh?ng l?. Ð? ngan tình tr?ng khí d?c lan t?a ngu?i ta dã d?t nó. Ð?n nay h? gas Darvaza v?n ti?p t?c cháy, t?o ra c?nh tu?ng d?c nh?t vô nh? trên hành tinh.

Slide 4: 

2. M? kim cuong Kimberly-Nam PhiM? kim cuong này còn du?c g?i là BigHole du?c coi là chi?c h? nhân t?o l?n nh?t th? gi?i. T? nam 1866 d?n nam 1914 dã có 50..000 công nhân làm vi?c t?i dây b?ng nh?ng d?ng c? thô so nhu cu?c và x?ng, khai thác t?ng c?ng 2.722 kg kim cuong. Công trình này dang du?c dang ký tr? thành m?t di s?n th? gi?i.

Slide 5: 

3. Ð?p Monticello-CaliforniaCon d?p n?m ? h?t-Napa c?a bang California-M? này du?c bi?t d?n nhi?u vì có d?p tràn hình tròn kh?ng l?.

Slide 6: 

4. M? Bingham-Utah Khu m? khai thác d?ng ? h?m Bingham thu?c dãy núi Oquirrh, bang Utah-M? có d? sâu t?i 1,2 km và du?ng kính 4 km. Ðây cung là m?t trong nh?ng h? l?n nh?t th? gi?i do con ngu?i t?o ra.

Slide 7: 

5. H? xanh kh?ng l? - Belize H? s?t ng?m du?i nu?c du?c m?nh danh là GreatBlue-Hole này n?m ngoài khoi Belize, thu?c vùng Trung M?, du?c hình thành nhu m?t hang d?ng dá vôi ? cu?i th?i k? bang hà.

Slide 8: 

6. M? kim cuong Mirny-Siberia Khu m? có d? sâu 525 mét và du?ng kính 1.200 mét này là m?t trong nh?ng noi khai thác kim cuong d?u tiên và l?n nh?t c?a LiênXô nay dã ch?m d?t s? m?nh. Khi còn ho?t d?ng, ph?i m?t hai ti?ng nh?ng chi?c xe t?i m?i có th? di t? d?nh m? Mirny xu?ng dáy theo hình xo?n ?c.

Slide 9: 

7. M? kim cuong Diavik-Canada Khu m? này n?m ? vùng lãnh th? Tây B?c c?a Canada b?t d?u ho?t d?ng t? nam 2003, m?i nam khai thác du?c 8 tri?u carat (tuong duong kho?ng 1.600 kg) kim cuong.

Slide 10: 

8. H? s?t Guatemala Nam 2007, m?t h? s?t có du?ng kính g?n 100 mét dã nu?t g?n hàng ch?c ngôi nhà ? Guatemala khi?n 2 ngu?i thi?t m?ng và hàng nghìn ngu?i ph?i di so tán. H? s?t này du?c t?o ra b?i nh?ng con mua l?n liên ti?p và m?t du?ng ch?y nu?c th?i ng?m.

Slide 11: 

9. M? Udachnaya-Nga Khu m? kim cuong l? thiên Udachnaya c?a Nga du?c phát hi?n t? nam 1955 và có d? sâu hon 600 mét. Nh?ng ngu?i s? h?u khu m? này dang có k? ho?ch ch?m d?t ho?t d?ng c?a nó vào nam 2010 d? chuy?n sang khai thác ng?m trong lòng d?t.

Slide 12: 

10. M? Chuquicamata-Chile Ðây là m? khai thác d?ng l? thiên có t?ng s?n lu?ng khai thác l?n nh?t trên th? gi?i, dù dây không ph?i là m? d?ng d?u v? quy mô ho?t d?ng. M? có d? sâu hon 850 mét.

Slide 13: 

CHÚC AN L?C Tr?n Lê Túy-Phu?ng

authorStream Live Help